Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON

Formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON umožňuje nadefinovať podrobné nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON určenej širokému spektru aplikácií na prístup k Pokladnici OBERON (napr. mobilný čašníksystém bonovacích monitorov). Základné nastavenia webových služieb v systéme OBERON umožňuje nadefinovať formulár Rozhranie webovej služby.

Popis formulára Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON

Formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte typ služby Pokladnica OBERON a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Používateľ

Vyberá sa systémový používateľ, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať (vytvorený v ponuke Servis, Používatelia programu OBERON - Agenda firmy).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť úroveň zabezpečenia prístupu k webovej službe:

 • OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia) - používa sa overovanie používateľov podľa systému OBERON, komunikácia však nie je šifrovaná. Odporúča sa používať v malej sieti, ktorá je však zabezpečená inými spôsobmi (sieťovou infraštruktúrou).
 • OBERON autorizácia (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu), kde je celá komunikácia šifrovaná. Ďalej sa používa overovanie klientov (napr. podľa používateľov systému OBERON), čo umožňuje nastaviť práva pre každého klienta samostatne.

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia.        

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Pokladnica OBERON

Vyberá sa pokladnica, ktorú bude táto webová služba zastupovať (určuje predajnú cenu, predajné miesto, sklady, otvorené účty). Pokladnicu je potrebné mať nadefinovanú v zariadeniach programu.

Režim činnosti

Vyberá sa jeden z režimov činnosti pre aplikáciu LUKUL. Na prácu s aplikáciou je potrebné nakonfigurovať potrebný počet webových služieb v závislosti od počtu použitých režimov činnosti: jednu na prácu obsluhy (vyberá sa režim Mobilný čašník) a ďalšie pre zákazníkov (s jedným z režimov eMenu). Pre každú webovú službu je potrebné nadefinovať nového používateľa typu Systémový.

 • Mobilný čašník - režim určený pre obsluhu (čašníkov) na objednávanie jedál a nápojov od stola zákazníka,
 • eMenu - bez možnosti objednávania - režim pre zákazníka na prezeranie jedálneho a nápojového lístka bez možnosti objednávania,
 • eMenu - hosť v reštaurácii - režim pre zákazníka pri objednávke z reštauračného zariadenia,
 • eMenu - donáška - režim pre zákazníka pri objednávke z domu (donáška).

Jedálny lístok

Vyberá sa lístok pre aplikáciu LUKUL nadefinovaný v programe OBERON - Agenda firmy vo formulári Skladová karta, záložka Receptúra.

Pri jednotlivých režimoch LUKUL eMenu určených pre zákazníkov (hostí) odporúčame vytvoriť jednotný lístok pre jedlá a nápoje s názvom napr. LUKUL eMenu a k nemu priradiť jednotlivé skladové karty. Individuálne lístky (jedálny, nápojový, raňajkový...) odporúčame ponechať zvlášť kvôli tlači fyzických lístkov.

Z formulára Jedálny lístok, záložka Uvítací text sa do aplikácie LUKUL(do záložky Info hlavnej ponuky aplikácie v režime LUKUL eMenu) prenáša aj uvítací text (napr. Vítame Vás).

Obslužné

Vyberá sa predvolená hladina obslužného pre aplikáciu LUKUL. Hladinu obslužného je možné manuálne upraviť aj v rozhraní samotnej aplikácie. Maximálna výška obslužného je v aplikácii nastavená na 20 €.

 • Bez obslužného - neumožní udeliť oblužné obsluhe, resp. príprave.
 • Len zaokrúhľovanie (50 centov) - sumu obslužného zaokrúhli na 50 eurocentov. Nevzťahuje sa na účty s nízkou sumou približne do 5 € (nízke sumy sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov).
 • Len zaokrúhľovanie (celé EUR) - sumu obslužného zaokrúhli na celé eurá. Nevzťahuje sa na účty so sumou do 20 €. Obslužné aj pri vyšších sumách nebude vyššie ako 1 €.
 • Obslužné - nízke - nastaví nízku hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume napr. 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 40 eurocentov.
 • Obslužné - priemerné - nastaví priemernú hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 1,40 €.
 • Obslužné - štedré - nastaví vysokú hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 3,40 €.
 • Obslužné - VIP - nastaví veľmi vysokú hladinu obslužného. Pri vyšších sumách bude obslužné aj viac ako 1 €, ale vždy zaokrúhlené na celé eurá. Pri sume 49,60 € výšku obslužného vypočíta v sume 7,40 €.
V prípade dodatočných zmien v nastaveniach webovej služby je vždy potrebné danú webovú službu reštartovať (zapnúť a vypnúť program OBERON Center), aby sa vykonané zmeny prejavili.
Príbuzné témy