Pomocník systému OBERON
Zúčtovanie zálohovej faktúry

Fakturácia > Začíname pracovať > Zúčtovanie zálohovej faktúry

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu zúčtovania zálohovej faktúry tak v podvojnom účtovníctve, ako aj v jednoduchom účtovníctve.

Základné informácie

1. Dodanie tovaru alebo služby sa nezrealizuje v lehote do 15 dní od prijatia zálohy

1.1 Postup zúčtovania zálohovej faktúry faktúrou na zálohu

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu Faktúra na zálohu a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam nezúčtovaných zálohových faktúr, resp. faktúr na prijaté zálohy vystavených na vybraného obchodného partnera.
 4. V zozname zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru (prípadne viac zálohových faktúr), ktorá sa má zúčtovať, a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú zálohovú faktúru umiestni do položiek faktúry. Po stlačení tlačidla Oprava na kladnej položke je možné zmeniť sadzbu DPH na zálohovej faktúre.
 5. V rekapitulácii súm dokladu je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr.
 6. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr (pohľadávok) sa uloží faktúra k prijatej platbe (faktúra na zálohu).

1.2 Postup zúčtovania faktúry na zálohu konečnou vyúčtovacou faktúrou

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu Faktúra a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam nezúčtovaných zálohových faktúr, resp. faktúr na prijaté zálohy vystavených na vybraného obchodného partnera.
 5. V zozname nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte faktúru na prijatú zálohu, ktorá sa má zúčtovať, a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú faktúru na zálohu umiestni do položiek faktúry ako dve položky: zápornú a kladnú. Kladnú položku vymažte a do faktúry pridajte položky, na ktoré bola prijatá záloha, prípadne aj ďalšie položky.
 6. V prípade, že nechcete zúčtovať celú faktúru na zálohu, stlačte na položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr (pohľadávok) sa uloží konečná (ostrá) vyúčtovacia faktúra.

2. Dodanie tovaru alebo služby sa zrealizuje v lehote do 15 dní od prijatia zálohy

2.1 Postup zúčtovania zálohovej faktúry konečnou vyúčtovacou faktúrou

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu Faktúra a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam nezúčtovaných zálohových faktúr, resp. faktúr na prijaté zálohy vystavených na vybraného obchodného partnera.
 5. V zozname zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru (prípadne viac zálohových faktúr), ktorá sa má zúčtovať, a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú faktúru na zálohu umiestni do položiek faktúry ako dve položky: zápornú a kladnú. Kladnú položku vymažte a do faktúry pridajte položky, na ktoré bola prijatá záloha, prípadne aj ďalšie položky.
 6. V rekapitulácii súm dokladu je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr (pohľadávok) sa uloží konečná (ostrá) vyúčtovacia faktúra.
Príbuzné témy