Pomocník systému OBERON
Účtovná osnova pre neziskové organizácie

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Účtovná osnova pre neziskové organizácie

Táto téma Pomocníka obsahuje účtovnú osnovu (účtovú osnovu) pre neziskové organizácie platnú k 1.1.2015 (príloha k opatreniu č. 23054/2002-92).


Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok
012 – Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
013 – Softvér
014 – Oceniteľné práva
018 – Drobný dlhodobý nehmotný majetok
019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
021 – Stavby
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
023 – Dopravné prostriedky
025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
026 – Základné stádo a ťažné zvieratá
028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok
029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
031 – Pozemky
032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku
041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok
061 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
062 – Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 – Pôžičky podnikom v skupine
067 – Ostatné pôžičky
069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
072 – Oprávky k nehmotnému výsledku z vývojovej a obdobnej činnosti
073 – Oprávky k softvéru
074 – Oprávky k oceniteľným právam
078 – Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku
079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 – Oprávky k stavbám
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí
083 – Oprávky k dopravným prostriedkom
085 – Oprávky k pestovateľským celkom a trvalým po rastom
086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku
089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravná položka k dlhodobému nedokončené mu nehmotnému majetku
094 – Opravná položka k dlhodobému nedokončené mu hmotnému majetku
095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom
096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku


Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál
111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade
119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby
121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastnej výroby
123 – Výrobky
124 – Zvieratá

13 – Tovar
131 – Obstaranie tovaru
132 – Tovar na sklade
139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám
191 – Opravná položka k materiálu
192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe
193 – Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
194 – Opravná položka k výrobkom
195 – Opravná položka k zvieratám
196 – Opravná položka k tovaru


Účtová trieda 2 – Finančné účty

21 – Peniaze
211 – Pokladnica
213 – Ceniny

22 – Účty v bankách
221 – Bankové účty

23 – Bežné bankové úvery
231 – Krátkodobé bankové úvery
232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 – Krátkodobé dlhopisy emitované účtovnou jednotkou
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok
251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 – Vlastné dlhopisy
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami
261 – Peniaze na ceste

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku


Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky
311 – Odberatelia
312 – Zmenky na inkaso
313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
315 – Ostatné pohľadávky

32 – Záväzky
321 – Dodávatelia
322 – Zmenky na úhradu
323 – Krátkodobé rezervy
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami
331 – Zamestnanci
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

34 – Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy

35 – Pohľadávky z dôvodu združovania
358 – Pohľadávky voči účastníkom združení

36 – Záväzky voči združeniam a záväzky z upísaných ne - splatených cenných papierov a vkladov
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 – Záväzky voči účastníkom združení

37 – Iné pohľadávky a záväzky
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
375 – Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou
378 – Iné pohľadávky
379 – Iné záväzky

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 – Náklady budúcich období
383 – Výdavky budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 – Opravná položka k pohľadávkam
395 – Vnútorné zúčtovanie
396 – Spojovací účet pri združení


Účtová trieda 4 – Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky

41 – Imanie a fondy (účinnosť od 1. januára 2012)
411 – Základné imanie
412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov
413 – Fond reprodukcie
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
421 – Rezervný fond
423 – Fondy tvorené zo zisku
427 – Ostatné fondy
428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
43 – Výsledok hospodárenia
431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 – Rezervy
451 – Rezervy zákonné
459 – Ostatné rezervy

46 – Dlhodobé bankové úvery
461 – Dlhodobé bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
473 – Vydané dlhopisy
474 – Záväzky z nájmu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
479 – Ostatné dlhodobé záväzky


Účtová trieda 5 – Náklady na činnosť

50 – Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
504 – Predaný tovar

51 – Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky
531 – Daň z motorových vozidiel
532 – Daň z nehnuteľností
538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Ostatné náklady
541 – Zmluvné pokuty a penále
542 – Ostatné pokuty a penále
543 – Odpísanie pohľadávky
544 – Úroky
545 – Kurzové straty
546 – Dary
547 – Osobitné náklady
548 – Manká a škody
549 – Iné ostatné náklady

55 – Odpisy, predaný majetok a opravné položky
551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
552 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
553 – Predané cenné papiere
554 – Predaný materiál
555 – Náklady na krátkodobý finančný majetok
556 – Tvorba fondov
557 – Náklady na precenenie cenných papierov
558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

56 – Poskytnuté príspevky
561 – Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
562 – Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
563 – Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
565 – Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
567 – Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

57 – Vnútroorganizačné prevody nákladov

59 – Daň z príjmov
591 – Daň z príjmov
595 – Dodatočné odvody dane z príjmov


Účtová trieda 6 – Výnosy z činnosti

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za predaný tovar

61 – Zmena stavu zásob vlastnej výroby
611 – Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
612 – Zmena stavu zásob polotovarov
613 – Zmena stavu zásob výrobkov
614 – Zmena stavu zásob zvierat

62 – Aktivácia
621 – Aktivácia materiálu a tovaru
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 – Ostatné výnosy
641 – Zmluvné pokuty a penále
642 – Ostatné pokuty a penále
643 – Platby za odpísané pohľadávky
644 – Úroky
645 – Kurzové zisky
646 – Prijaté dary
647 – Osobitné výnosy
648 – Zákonné poplatky
649 – Iné ostatné výnosy

65 – Tržby z predaja a prenájmu majetku
651 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
652 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
653 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
654 – Tržby z predaja materiálu
655 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku
656 – Výnosy z použitia fondu
657 – Výnosy z precenenia cenných papierov
658 – Výnosy z nájmu majetku

66 – Prijaté príspevky
661 – Prijaté príspevky od organizačných zložiek
662 – Prijaté príspevky od iných organizácií
663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb
664 – Prijaté členské príspevky
665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane
667 – Prijaté príspevky z verejných zbierok

67 – Vnútroorganizačné prevody výnosov

69 – Dotácie
691 – Dotácie


Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty
701 – Začiatočný účet súvahový
702 – Konečný účet súvahový

71 – Výsledkový uzávierkový účet
710 – Účet ziskov a strát
711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov

77 až 79 – Podsúvahové účty
771 – 798 – Jednotlivé podsúvahové účty
799 – Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom


Účtová trieda 8 – Vnútroorganizačné účty


Účtová trieda 9 – Vnútroorganizačné účty