Pomocník systému OBERON
On-line internetový obchod - nastavenie prepojenia s OBERON-om

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > On-line internetový obchod > On-line internetový obchod - nastavenie prepojenia s OBERON-om

V tejto téme Pomocníka je popísaný postup nastavenia prepojenia on-line internetového obchodu so systémom OBERON - napr. priamo podporovaného internetového obchodu PrestaShop, prípadne inej e-shopovej aplikácie využívajúcej univerzálne rozhranie eShop Universal interface.

Vo verzii PrestaShopu 1.6 knižnica na komunikáciu s internetovým obchodom nie je zahrnutá v štandardnej inštalácii OBERON-u. Z tohto dôvodu je danú knižnicu potrebné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis, oddiel Ovládače). Vo verzii 1.7 podpora PrestaShopu je súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u, preto nie je potrebné danú knižnicu doinštalovať (prípadne aktualizovať) pomocou Správcu doplnkov.

Postup nastavenia

 1. Aby bolo možné nastaviť komunikáciu medzi systémom OBERON a internetovým obchodom, musí byť tento internetový obchod už nainštalovaný a správne nastavený, napr. sadzby DPH, údaje o účtovnej jednotke, stavy objednávok a pod. (v závislosti od konkrétneho internetového obchodu). Návod na inštaláciu internetového obchodu PrestaShop získate v téme  Internetový obchod PrestaShop - inštalácia.
 2. A) Na skúšobné účely je možné využiť demo databázu s ukážkovými údajmi, ktoré obsahujú skladové karty aj s obrázkami na jednoduché a rýchle odskúšanie komunikácie s internetovým obchodom. Zvoľte ponuku Otvorenie agendy (firmy), stlačte tlačidlo Nová firma. V sprievodcovi je potrebné zvoliť spôsob vytvorenia novej firmy Skúšobná databáza pre internetový obchod.
  B) Ak ešte nie je vytvorená účtovná jednotka, zvoľte  ponuku Otvorenie agendy (firmy), stlačte tlačidlo Nová firma. V sprievodcovi vytvorením novej firmy vytvorte databázu pre novú firmu. Po vytvorení novej firmy zvoľte ponuku Servis, Nastavenia programu, Firma, Sklad. V sekcii Skladová karta (záložka Skladové karty) začiarknite pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom.
  C) Ak už máte vytvorenú účtovnú jednotku, je potrebné skontrolovať, či účtovná jednotka pracuje s internetovým obchodom. Zvoľte ponuku Servis, Nastavenia programuFirma, Sklad a v záložke Skladové karty začiarknite pole Umožniť pracovať s internetovým obchodom.
 3. Zadajte do evidencie Skladové karty niekoľko skladových položiek na odskúšanie exportu skladových kariet a následného importu objednávok. Aby bola skladová karta zaradená na export do internetového obchodu, je potrebné vo formulári Skladová karta v záložke Internetový obchod vyplniť príslušné polia. Ďalej na skladovej karte pomocou tlačidla Dokumenty a obrázky zadajte aspoň jeden obrázok ku každej skladovej karte.
 4. Ak účtovná jednotka používa viac počítačov, vyberte jeden z nich, ktorý bude komunikovať s internetovým obchodom. Samozrejme, počítač musí byť pripojený k internetu a mal by byť nepretržite spustený (prípadne vždy počas pracovných dní). V opačnom prípade sa nebudú aktualizovať údaje v internetovom obchode a nebude možné prijímať objednávky. Otvorte program OBERON Center (ikona sa nachádza v systémových ikonách pri dátume a čase), vyberte oddiel Internetový obchod. Ak je server komunikácie s internetovým obchodom spustený, je potrebné ho zastaviť. Stlačte tlačidlo Pridať a zvoľte položku On-line internetový obchod (s priamym prístupom).
 5. Po stlačení tlačidla Pridať sa zobrazil formulár so záložkami, kde je potrebné pokračovať postupne:
  5.1
  Záložka Základné: je potrebné zadať názov internetového obchodu.
  5.2 Záložka Databáza: je potrebné vybrať databázu s ktorou účtovná jednotka pracuje. To je možné zistiť po otvorení programu OBERON - Agenda firmy v ponuke Pomocník, O programe. Po stlačení tlačidla Detaily sa zobrazí formulár, v ktorom je uvedené, akú databázu účtovná jednotka používa.
  5.3 Záložka Sklady: je potrebné vybrať jeden, prípadne viac skladov, ktorých položky sa majú exportovať do internetového obchodu. Taktiež je potrebné nastaviť, akú predajnú cenu (predajné ceny), bude internetový obchod používať, prípadne ktorú cenovú hladinu má považovať za predvolenú.
  5.4 Záložka Komunikácia: z rozbaľovacieho zoznamu Súbor ovládača (DLL knižnice) je možné vybrať zo zoznamu ovládačov priamo podporovaných internetových obchodov:
  - pre PrestaShop 1.6 ovládač C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\PrestaShopDriver_1_6_x.dll (je potrebné predtým nainštalovať pomocou Správcu doplnkov v ponuke Servis, oddiel Ovládače),
  - pre PrestaShop 1.7 ovládač C:\OBERON\SHARE\SYSTEM\PrestaShopDriver_1_7_x.dll (knižnica je zahrnutá v štandardnej inštalácii OBERON-u).
  - pre iný internetový obchod, ktorý implementovala tretia strana pomocou univerzálneho rozhrania eShop universal interface, stlačením tlačidla vyberte externú DLL knižnicu.
  Po stlačení tlačidla Otestovať sa vykoná tak test samotného ovládača, ako aj test komunikácie so samotným internetovým obchodom. Pokračovať v nastaveniach je potrebné opäť v záložke Základné, na celkové otestovanie komunikácie sa potom opäť treba vrátiť k tomuto tlačidlu.
 6. V záložke Základné stlačte tlačidlo Nastaviť, otvorí sa formulár Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia).
  6.1 Oddiel Zásuvný modul - je potrebné stlačiť tlačidlo Nastavenia zásuvného modulu, zobrazí sa formulár s nastaveniami pre konkrétny internetový obchod. Dôležité! Uvedený formulár je súčasťou ovládača daného internetového obchodu, z tohto dôvodu sa dokumentácia k uvedeným nastaveniam nachádza v dokumentácii pre daný internetový obchod.
  Ak nastavujete PrestaShop, v uvedenom formulári nastavte databázové pripojenie k databáze na serveri, kde sa bude tento internetový obchod prevádzkovať. V záložke Prenos je potrebné zadať URL adresu daného internetového obchodu a adresár pre administráciu (tento adresár sa zadával pri inštalácii internetového obchodu).
  Na export obrázkov a pripojených dokumentov je potrebné:
  - pre PrestaShop 1.6 nastaviť parametre FTP pripojenia,
  - pri PrestaShope 1.7 sa export obrázkov a pripojených dokumentov realizuje pomocou protokolu HTTP v rámci webových služieb PrestaShopu.
  6.2 V ďalších oddieloch je možné zadefinovať spôsob exportu danej úlohy (napr. Export skladových kariet). Z dôvodu optimalizácie rýchlosti prenosu údajov je export rozdelený do viacerých úloh. Tie sa môžu vykonávať automaticky alebo ich možno kedykoľvek spustiť manuálne. Najčastejšie sa automaticky vykonáva export cien a množstiev (len zmenených). Ostatné úlohy je možné spúšťať manuálne podľa potreby.
  6.3 Oddiel Zápis nastavení - pomocou tlačidla Zapísať do internetového obchodu je možné vykonať jednorazový zápis špeciálnych nastavení priamo do internetového obchodu. Môže ísť o základné údaje účtovnej jednotky, sadzby DPH či ďalšie systémové nastavenia (v závislosti od konkrétneho ovládača internetového obchodu). V prípade PrestaShopu zápis týchto nastavení nie je potrebný.
 7. Po uložení nastavení vo formulári Internetový obchod - on-line pripojenie (rozšírené nastavenia) je nastavenie komunikácie s internetovým obchodom ukončené, stlačením tlačidla OK je možné formulár Internetový obchod zatvoriť. Otestovať komunikáciu je jednoduché - v programe OBERON Center v oddiele Internetový obchod je možné pomocou tlačidla Spustiť otvoriť formulár na výber úlohy, ktorá sa má vykonať, napr. Export skladových položiek (všetkých). Vtedy sa program pokúsi vytvoriť komunikáciu s internetovým obchodom a exportovať skladové karty aj s obrázkami priamo do internetového obchodu. Uvedené úlohy je možné manuálne spúšťať aj z príslušnej evidencie, napr. z evidencie Skladové karty pomocou tlačidla Možnosti (tu je výhodou to, že v prípade sieťovej prevádzky sa úloha dá spustiť z ktoréhokoľvek počítača v sieti).
Príbuzné témy

PrestaShop