Pomocník systému OBERON
Číslovanie dokladov

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Číslovanie dokladov

Pri vytváraní novej skladovej karty alebo nového dokladu v knihe pohľadávok (záväzkov) sa novému dokladu automaticky priradí číselné označenie tak, aby číselné označenie dokladov tvorilo súvislý číselný rad.


Príklad - číslovanie skladových kariet

Pri zakladaní skladových kariet je potrebné každej skladovej karte priradiť číslo karty. Pred samotným číslovaním skladových kariet je si potrebné premyslieť, koľko skladových kariet budete v budúcnosti približne mať. Číslo karty zadávajte s úvodnými nulami, napríklad 0001, 0002, 003 (nesprávne 1, 2 atď.).

Program čísla skladových kariet neberie ako čísla, ale ako textový reťazec. To znamená, že napríklad číslo 200 je väčšie ako číslo 1000. Podľa nasledujúceho usporiadania čísel (od najmenšieho po najväčšie) je možné pochopiť, akým spôsobom program radí čísla skladových kariet:
    001
    002
    009
    020
    1000
    200
    2000
    220
    999

Predpokladajme, že nebudete mať počet skladových kariet väčší ako 9999. Skladové karty očíslujte s úvodnými nulami. Pri vytvorení novej skladovej karty vyššej ako 9999 program zisťuje, aké číslo sa použilo naposledy, a zvýši ho o 1, teda 10000. Ale takéto číslo podľa neho už existuje a znova zvýši číslo o 1 na 10001. Takto postupuje 100 krát až sa zastaví na čísle 10100.

Skladovú kartu s číslom 10001 je možné vytvoriť len manuálne, čo môže byť pri viacerých kartách zdĺhavé. Možným riešením je na každej skladovej karte pripísať ešte jednu nulu (napríklad skladovú kartu s číslom 0001 prepísať na 00001). Počet všetkých skladových kariet sa z pôvodných 9999 zvýši na 99999.

Typy číselných radov

 Typy číselných radov je potrebné nastaviť v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Sklad, záložka Číslovanie dokladov.

Príbuzné témy