Mzdové a iné dôležité čísla v roku 2020

Od 01.01.2020 sa zmenili niektoré kľúčové čísla pre oblasť miezd, odvodov a daní. V OBERON-e mzdové veličiny nie je potrebné meniť manuálne, program ich zmení sám automaticky po nainštalovaní verzie Január/2020. O tom, s ktorými mzdovými sadzbami program pracuje, sa môžete dozvedieť priamo z programu v ponuke Servis/Nastavenia programu. Okrem toho vám ich prinášame aj v tomto prehľade.

Minimálna mzda

3,333 eur – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2020
580 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila oproti minulému roku zo sumy 520 eur na 580 eur
1,33 eur – príspevok za nočnú prácu patrí zamestnancovi vo výške 40 % minimálnej mzdy, spolu s príplatkom dostane 4,66 €

Daňový bonus

45,44 eur/mesiac – daňový bonus na jedno vyživované dieťa (ročne 545,28 eur) vo veku do 6 rokov
22,72 eur/mesiac – daňový bonus na jedno vyživované dieťa (ročne 272,64 eur) vo veku nad 6 rokov

3 480 eur – hranica celoročného príjmu na priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 580 eur)
290 eur – hranica príjmu na priznanie nároku zamestnancovi pri výpočte mesačných preddavkov na daň (polovica minimálnej mzdy)

Životné minimum

210,20 eur – životné minimum pre jednu plnoletú osobu od 01.07.2019 do 30.06.2020
146,64 eur – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu
95,96 eur – životné minimum na dieťa

Nezdaniteľná časť na daňovníka

367,85 eur – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň
4 414,20 eur – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2020 (rok)
37 163,36 eur – ak daňovník dosiahne tento základ a viac, nezdaniteľná časť na daňovníka je nula

Zdravotné poistenie

506,50 eur – minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov
60 780 eur – maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2020
70,91 eur – minimálny preddavok mesačne (resp. 35,45 eur ak ide o osobu so zdravotným postihnutím)
380 eur – odvodová odpočítateľná položka mesačne

Sociálne poistenie

7 091,00 eur – maximálny vymeriavací základ
167,89 eur – minimálne poistné pre SZČO

Odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní

Dávka v nezamestnanosti

66,6083 eur – maximálny denný vymeriavací základ na výpočet dávky v nezamestnanosti
1 032,50 eur – maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní

Odvody do II. piliera

5 % – odvod na osobný dôchodkový účet v II. pilieri. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, keď dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Stravné

5,10 eur – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín
7,60 eur – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín
11,60 eur – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

Minimálna výška stravného lístka:
3,83 eur – minimálna výška stravného lístka pre časové pásmo 5 – 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, maximálne však môže dostať príspevok na stravu 5,10 eur

Stravné pre SZČO:
5,10 eur – samostatne zárobkovo činné osoby si môžu uplatniť od 1 7. 2019 a ďalej v roku 2020 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 5,10 eura za každý odpracovaný deň

Daň z príjmu

15 % – sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ak ich obrat neprekročí 100 000 eur. Prvý krát podnikateľ pocíti platenie nižšej dane z príjmov až v roku 2021 pri vypracovaní daňového priznania za rok 2020.
37 163,36 eur – ročná hranica príjmu pre vyššiu daň z príjmu
5 000 eur – spodná hranica na platenie preddavkov na daň z príjmov. Ak je daň z príjmu nižšia ako 5 000 eur, nie je povinnosť platiť správcovi dane preddavky na daň z príjmov.

Daňové priznanie

2 207,10 eur – každý, kto dosiahol uvedený príjem, musí podať daňové priznanie
17 eur – daň sa neplatí, ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahnu 1 968,68 eur
Mikrodaňovník – fyzická alebo právnická osoba s obratom do 49 790 eur/rok. Mikrodaňovník bude mať zjednodušený režim v prípade odpisov či uplatňovaní daňových strát.

Materské

49,9563 eur – maximálne denné materské
1 548,70 eur – maximálne mesačné materské pri 31-dňovom mesiaci

Ošetrovné

36,63456500 eur – maximálne denné ošetrovné, maximálne vo výške 366,40 eur za 10 kalendárnych dní

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB