Na podanie daňového priznania ostáva posledný týždeň

BRATISLAVA – 23.03.2016: Na podanie daňového priznania ostáva posledný týždeň. Do konca marca je potrebné nie len priznanie podať ale aj daň zaplatiť.

Uhradenie dane musia daňovníci vykonať do 31. marca 2016. Znamená to, že najneskôr v tento deň musia byť peniaze odpísané z účtu podnikateľa či občana (ak odídu z účtu až 1. apríla, dane sa nepovažujú za uhradené v lehote a daňovému subjektu vzniká nedoplatok).

Číslo účtu na úhradu dane sa tvorí nasledovne:

Daň z príjmov právnickej osoby so sídlom v tuzemsku:
500224 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 variabilný symbol 1700992015

Daň z príjmov právnickej osoby so sídlom v zahraničí:
500232 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 variabilný symbol 1700992015

Daň z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR) z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A alebo B):
500208 – základné číslo účtu (OÚD)/8180 variabilný symbol 1700992015

Daň z príjmov fyzickej osoby (nerezidenta SR) zo zdrojov na území SR za rok 2015:
500216 – základné číslo účtu (OÚD)/8180

Základné číslo účtu (OÚD)

OÚD je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu daňovníkovi posiela daňový úrad. Na overenie alebo zistenie svojho prideleného OUD môže daňový subjekt použiť aplikáciu Overenie prideleného OÚD.

IBAN – Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčísla účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor IBAN – GENERÁTOR.

Odklad podania DP – predĺženie lehoty

Daňovníkovi sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania   predlžuje  lehota na podanie daňového priznania ( § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov):

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace (t.j. do štvrtka 30.6.2016) s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a  v tejto novej lehote je aj daň splatná;
  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov,  ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii; daňovník v oznámení  uvedie túto skutočnosť a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a  v tejto novej lehote je aj daň splatná. Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správa dane uplatní sankcie podľa § 155 a §156 daňového poriadku.

Daňovník v konkurze alebo v likvidácii musí o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania  najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

zdroj: Tlačová správa Finančnej správy SR

Vzory tlačív pre oznámenie odkladu DP

Ak si prajete požiadať o odklad DP na neskôr, vytlačte a vyplňte si tento formulár (vypísaný formulár je potrebné fyzicky odovzdať na príslušnom daňovom úrade):

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Vzor tlačiva pre Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie DP – Fyzická osoba
Adobe_PDF_file_icon_24x24 Vzor tlačiva pre Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie DP – Právnická osoba

Oznámenie odkladu DP elektronicky

Ak máte pridelené ID a heslo na portál Finančnej správy SR, môžete z prostredia tohoto portálu podať Oznámenie o odklade DP elektronicky.

 1. V Katalógu formulárov vyberiete Správa daní/Podanie pre FS – Správa daní/Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky

Post_financna_sprava_katalog_formularov

2. Na formulári vyplníte okrem Adresáta aj:

  1. Oblasť podania = Správa daní
  2. Agenda = Daň z príjmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby
  3. Typ podania = Oznámenie

Post_financna_sprava_katalog_formularov_frm1

3. Obsah podania – text s obsahom:

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015

„Na základe § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamujem, že za zdaňovacie obdobie 2015 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa ods. 3 predlžuje do 30.6.2016.“

Podanie vykonáte klikom na tlačidlo „Podať EZ-ou“.

Post_financna_sprava_katalog_formularov_frm2

4. Po podaní cez tlačidlo Podať EZ-ou vybehne oznámenie o odoslaní.

Post_financna_sprava_katalog_formularov_frm3

5. Správa o prijatí podania sa zobrazí aj v schránke správ.

Post_financna_sprava_katalog_formularov_schranka

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB