UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia – December/2015

Dňa 30.12.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2015 SP2.

V systéme OBERON bol vo verzii November 2015 zmenený používaný runtime (systémové knižnice) na verziu Microsoft .NET Framework 4.0 (pôvodne Microsoft .NET Framework 3.5).

Verzia Microsoft NET Framework 4.0 je súčasťou systému Windows od verzie 8, v starších verziách Windows je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť verzia 4.0 alebo vyššia – 4.x). Podpora zastaralého systému Windows XP zostáva aj naďalej zachovaná, môžu sa však vyskytnúť problémy s databázovým ovládačom OleDB pre databázu Microsoft Access (súbor s príponou MDB).


OBERON – zmeny vo verzii December/2015:

 • Systém OBERON bol prispôsobený legislatívnym zmenám v evidencii DPH platným od 01.01.2016.  Dňa 1.10.2015 bola schválená novela zákona o DPH č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Najdôležitejšie zmeny v tejto novele zákona:
  • firmy s ročným obratom do 100-tisíc EUR môžu zaplatiť DPH štátu až po uhradení faktúry.
  • na vybrané potraviny platí znížená sadzba DPH 10%
  • nastali zmeny v lehotách na vystavenie faktúry k prijatej platbe
  • rozšíril sa systém platenia dane, v ktorom ju uhrádza až posledný subjekt v reťazci na sektor stavebníctva.
  • evidencia nákupov v hotovosti musí byť podrobnejšia – ak ich daň vychádza za zdaňovacie obdobie vyššia ako 3 000 EUR, budú sa v kontrolnom výkaze v časti B.3. uvádzať za každého dodávateľa samostatne (táto zmena má účinnosť od 1.4.2016).

Podrobnejšie informácie o legislatívnej úprave platnej od 01.01.2016 je možné získať v článku Zmeny v evidencii DPH od 1.1.2016

Účtovníctvo

 • Všeobecne bola upravená evidencia DPH, kde pribudla možnosť evidovať faktúry, ktoré vstupujú do DPH podľa ich úhrad. Ak chce účtovná jednotka využívať možnosť odvádzania DPH až po úhrade (platí to aj opačne v záväzkoch – odpočet až po úhrade), musí uvedenú skutočnosť v nastaveniach programu povoliť. Ak bude účtovná jednotka používať štandardný režim, uvedené nastavenie je potrebné ponechať odškrtnuté.
 • Účtovná jednotka v tomto špeciálnom režime DPH bude musieť na faktúre uvádzať upozornenie “daň sa uplatňuje na základe prijatia platby”. Používateľom, ktorí majú upravený tlačový výstup Faktúra, doporučujeme uvedený text skopírovať z originálneho tlačového výstupu. Ak používateľ využíva ďalšie štýly tlačových výstupov faktúr nainštalované pomocou Správcu doplnkov, je potrebné aktualizovať daný doplnok.
 • Bol upravený formulár faktúry, kde údaje o evidencii DPH boli zoskupené do spoločnej záložky. V knihe pohľadávok vo formulári Faktúra pribudlo zaškrtávacie pole Daňová povinnosť po úhrade, v knihe pohľadávok Daňový odpočet po úhrade.
 • Pre jednoduchšiu prácu s dokladmi a kontrolu dokladu v evidencii DPH pribudla v knihe pohľadávok, záväzkov, v účtovnom a peňažnom denníku v kontextovej ponuke (a v tlačidle Možnosti) položka Zobraziť v evidencii DPH.
 • Pri čiastočných úhradách vzniká povinnosť zaplatiť DPH (alebo právo na odpočítanie dane) pomerne podľa zaplatenej sumy. V minulosti bývalo zvykom, že sa najskôr vysporiadala DPH a až potom základ. Teraz bude potrebné pri každej čiastočnej úhrade alikvotne zúčtovávať základ dane a DPH a alikvotne tak aj uviesť v priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze. Tu je potrebné si uvedomiť, že evidencia DPH sa zásadne komplikuje, nakoľko doteraz vstupoval doklad do evidencie DPH vždy len jedenkrát, teraz môže byť v evidencii DPH aj viackrát – bude to závisieť od počtu čiastočných úhrad. Z tohoto dôvodu pribudol do Knihy pohľadávok tlačový výstup Kniha pohľadávok (podklady pre kontrolu DPH), obdobne aj v záväzkoch.

Skladová evidencia

 • Sprievodca hromadnou zmenou DPH na skladových kartách bol doplnený o možnosť uložiť pôvodnú cenu s DPH do inej cenovej hladiny. Tým sa na skladovej karte môže nachádzať aktuálna a aj pôvodná cena tovaru. Uvedenú funkciu je možné využiť na tlač štítkov alebo etikiet, kde sa okrem aktuálnej ceny môže uviesť aj pôvodná cena pred zmenou DPH.

Hotelová recepcia

 • V rezervácii ako aj v ubytovaní v záložke Obchodní partner pribudol vybaľovací zoznam Zdroj rezervácie. Slúži na evidenciu zdroja (pôvodcu) rezervácie, ktorými môžu byť zmluvné cestovné agentúry, on-line rezervačné portály, webové ubytovacie katalógy a podobne. Zoznam zdrojov je možné definovať, čo umožňuje detailné sledovanie a následné vyhodnocovanie. V knihe rezervácií a v knihe ubytovaných pribudli tlačové výstupy vo forme grafov Zdroje rezervácií.

V prípade preskočenia viacerých verzií programu je dôležité si prečítať novinky, vylepšenia a opravy aj z predchádzajúcich verzií. V niektorej z preskočených verzií mohlo dôjsť k dôležitým zmenám, o ktorých je v niektorých prípadoch nevyhnutné vedieť.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB