Nová verzia – Február/2016 SP4

Dňa 25.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP4. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP3.

Pokladnica OBERON

 • Pribudla podpora zasielanie dokladov do Národnej bločkovej lotérie. Zasielanie je realizované v režime on-line, t.j. ihneď po vytlačení dokladu sa zasiela informácia na server Národnej bločkovej lotérie –  na doklade sa tlačí informácia o zaregistrovaní a overovací kód. Zasielanie sa nastavuje pri danom type platby, viac informácií je možné získať v téme Národná bločková lotéria.

Mzdy a personalistika

 • Bol aktualizovaný tlačový výstup Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Hotel

 • Bol upravený export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb. Pribudla možnosť zadať oddeľovač (pôvodne len bodkočiarka), zároveň pribula možnosť zvoliť, či do exportu zahrnúť osoby, u ktorých kategória nie je zadaná.
 • Vo vybaľovacom zozname pre zmenu stavu rezervácie pribudlo farebné zvýraznenie daného stavu.
 • Pribudla podpora dverových zámkov firmy SALTO, viac informácií v téme Dverové zámky SALTO.

Dňa 22.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP3. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP2.

Účtovníctvo

 • Bol upravený import bankových výpisov vo formáte SEPA – pri bankových výpisoch niektorých bánk bol variabilný symbol nesprávne priradený k symbolu špecifickému. Problém súvisí s rozdielne uvádzanými symbolmi platby (variabilný, špecifický, konštantný).
 • Tlač IBAN-u na faktúrach a príkazoch k úhrade bol upravený tak, aby sa vždy tlačil aj s medzerami. Dôvodom je lepšia čitateľnosť bankového účtu.

Dňa 17.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP1.

Účtovníctvo

 • Formulár v účtovnom a peňažnom denníku pre zadávanie účtovného zápisu bol upravený – bolo zmenené poradie polí pre zadanie základu DPH a potom DPH. Dôvodom je presnejší prepočet DPH na doklade a jednoduchšie zadávanie dokladov, u ktorých sú dve sadzby DPH (aj vyššia a aj nižšia).

Mzdy a personalistika

 • Bol upravený export údajov Sociálna poisťovňa – výkaz poistného a príspevkov, kde bolo zosúladené číslo výkazu s mesiacom vyplatenia odmien zamestnancom.

Hotelová recepcia

 • Z dôvodu elektronického hlásenia pobytu cudzincov bol k údajom o osobe doplnený štát pobytu. Štát, ktorý sa zadáva pri mieste narodenia hovorí o národnosti a teda, či daná osoba je cudzinec alebo nie. Štát bydliska sa automaticky dopĺňa po zadaní štátu narodenia, takže obsluhu pri zadávaní údajov o osobe nezdržuje.

Dňa 15.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016.

Účtovníctvo

 • SEPA – Upravený import bankových výpisov vo formáte SEPA.
 • Zákaz prevádzky obch. partnera – Pribudla možnosť dočasne zakázať prevádzku obchodného partnera. Zakázané prevádzky sa potom nezobrazujú pri vytváraní nových dokladov.

Sklad

 • Optimalizácia výkonu – Boli vykonané úpravy pre zlepšenie výkonu programu v evidencii Skladové pohyby a Pokladničné doklady – zrýchlenie je výrazné najmä pri viac ako milión záznamov v daných evidenciách.
 • Vyžadovanie kódu z colného sadzobníka – pre typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov, a pre výdajky a príjemky pribudlo nastavenie, ktoré vyžaduje na dokladoch určitého typu, aby na skladových položkách, ktoré sa nachádzajú v doklade bol zadaný číselný kód z colného sadzobníka.

Mzdy a personalistika

 • upravený export údajov Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz poistného podľa novej štruktúry platnej od 1.1.2016.
 • implementovaný export údajov Evidenčného listu dôchodkového poistenia vo formáte XML.
 • upravený tlačový výstup Mzdový list – časť A pri pracovníkoch s vyplatenými podielmi v roku 2015, kde nastala zmena v odpočte odvodov od základu dane pri vyplatených podieloch.
 • upravený export údajov Sociálna poisťovňa – registračný list fyzickej osoby – hromadné podanie podľa novej štruktúry XML platnej od 1.1.2016

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB