UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON December/2016 SP3

verzia_oberon_thumb_transDňa 18.01.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením December/2016 SP3. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2016.

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov. Podrobnejšie informácie o novinkách v mzdách sú uvedené v téme Čo je nové v module Mzdy a dochádzka.

Zmeny vo verzii December/2016 SP3

Účtovníctvo

 • Daň z motorových vozidiel – v riadku 2 a 3 sa uvádza dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti len v rokoch, kedy skutočne nastala zmena, t.j. ak nenastala zmena v danom roku, hodnoty sa neuvádzajú.

Mzdy a dochádzka

 • Nové tlačivá – v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov pribudli nové tlačivá:
  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  Žiadosť o návšteve lekára
 • Výplatná páska a mzda za nadčas – tlačové výstupy Výplatné pásky a Výplatné listy boli doplnené o mzdovú zložku Mzda za nadčas a Štvrťročný priemer.
 • Kopírovanie predkontácií – pribudla možnosť kopírovať predkontácie pomocou štandardného CTRL+C a CTRL+V.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.
  Posledná verzia s pôvodným programom !
  Táto verzia OBERON-u je posledná, kedy súčasťou inštalačnej sady je aj pôvodný program Mzdy a personalistika. Z tohto dôvodu si je potrebné túto inštalačnú sadu starostlivo odložiť – dôvodom je niekedy v budúcnosti dostupnosť záloh vykonaných pôvodným programom.

Sklad

 • Import skladových kariet – import skladových kariet z iného skladu (alebo inej databázy) bol rozšírený o import jednotlivých variantov (farba, veľkosť).
 • Objednávka vydaná– bola opravená chyba pri tlači názvu položky dokladu.

Pokladnica OBERON

 • Otváranie zásuvky – bolo upravené otváranie pokladničnej zásuvky na pokladniciach rady Elcom (v režime on-line), kde pri otvorení zásuvky pokladnica tlačila text „Otvorenie zásuvky„. Keďže komunikačný protokol neumožňuje otvorenie zásuvky bez tlače tohto textu, zásuvka sa nebude automaticky pred tlačou otvárať.

CRM a registratúra

 • Nový spis – bol odstránený problém pri zadaní spisu s rovnakým názvom.

OBERON Center

 • Internetový obchod – automatické úlohy pre internetový obchod je možné nadefinovať a spúšťať v závislosti na prihlásenom používateľovi systému Windows. Tým je zabezpečené, že v prípade súčasného spustenia programu OBERON Center vo viacerých užívateľských profiloch sa nespustila úloha súčasne viackrát.

Zmeny vo verzii December/2016 SP2

OBERON

 • Príkazy k úhrade – do tlačových výstupov bolo pridané generovanie údajov čiarového kódu PayBySquare, úpravou tlačového výstupu je možné dosiahnuť vytlačenie údajov vo forme QR kódu pre rýchle úhrady napr. pomocou mobilných aplikácií bánk.

Mzdy a dochádzka

 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – v tlačovom výstupe bola opravená chyba pri načítaní celkového príjmu pracovníka. Do príjmu nebol zaradený zdaniteľný príjem príplatku na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Potvrdenie o príjme – pribudol nový tlačový výstup v evidencii Tvorba miezd.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.

Sklad

 • Objednávka prijatá (podrobný rozbor) – pribudol tlačový výstup objednávky prijatej, v ktorej sú rozpísané receptúry z objednávky podľa ich zloženia. Podľa toho je možné vykonať nákup surovín (zobrazuje sa aj aktuálny stav zásob). V tlačovom výstupe je možné vyhodnotiť aj výnos alebo maržu za danú objednávku (sú uvedené obstarávacie ceny zložiek receptúr). V prípade viacerých objednávok je možné použiť tlačový výstup Objednávky prijaté (podrobný rozbor)- [len označené].

Pokladnica OBERON

 • Úhrada faktúry – bola vylepšená evidencia úhrad faktúr v hotovosti. Pri uhradení na pokladnici a vytlačení dokladu faktúra i naďalej zostáva v evidencii ako neuhradená, avšak do poznámky faktúry sa zapíše dátum a číslo dokladu úhrady. Pri prípadnom opakovanom výbere na úhradu program kontroluje, či už nebola vykonaná úhrada v hotovosti a informuje o tom používateľa. Faktúra bude účtovne uhradená ako doteraz pri automatickom účtovaní tržieb, kedy sa do účtovného (peňažného) denníka vykoná zápis úhrady.
 • Otváranie zásuvky – otváranie pokladničnej zásuvky bolo upravené tak, aby sa zásuvka otvorila vždy ešte pred tlačou dokladu (bez ohľadu na nastavenie a typ fiškálnej tlačiarne).

Zmeny vo verzii December/2016 SP1

Mzdy a dochádzka

 • Nové tlačivá – v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov pribudli nové tlačivá:
  – Potvrdenie o príjme
  – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
  – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
  – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  – Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu
 • Multilicencia – bol odstránený problém s licenciou typu Multi, ktorá umožňovala spracovať len 72 miezd za rok v danej účtovnej jednotke (správna hodnota je 240).
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy pri výpočte niektorých mzdových zložiek.

Sklad

 • Dodávateľ na skladovej karte – ku skladovej karte je možné evidovať aj viac dodávateľov (pôvodne len jedného). Ku každému dodávateľovi je možné evidovať aj katalógové číslo (prípadne názov) v evidencii dodávateľa. Katalógové označenie sa používa vo vydaných objednávkach. Okrem evidencie dodávateľa pribudla možnosť evidovať aj subdodávateľa.

Pokladnica OBERON

 • Komunikácia s VRP – bola upravená komunikácia s VRP Finančná správa – bol odstránený problém s automatickým vytváraním služieb (položky PLU). Program nedokázal položku vytvoriť, ak už predtým vo VRP existovala, avšak bola deaktivovaná.

Zmeny vo verzii December/2016

Sklad

 • Precenenie podľa cenovej hladiny – do sprievodcu precenenia dokladu (faktúry, výdajky, objednávky prijatej) pribudla možnosť preceniť doklad na inú cenovú hladinu zo skladovej karty. Okrem toho je možné zvoliť, či sa pri precenení má použiť aj rozšírená cenotvorba.
 • Objednávka – zložky receptúr – pribudol tlačový výstup objednávky prijatej, v ktorej sú rozpísané receptúry z objednávky podľa ich zloženia. Podľa toho je možné vykonať nákup surovín (zobrazuje sa aj aktuálny stav zásob). V tlačovom výstupe je možné vyhodnotiť aj výnos alebo maržu za danú objednávku (sú uvedené obstarávacie ceny zložiek receptúr).
 • Prijatá (došlá) faktúra a hromadné vloženie príjemiek – do prijatej faktúry je možné hromadne vložiť aj viac príjemiek (pôvodne len postupne po jednej) – pre hromadné vloženie je potrebné príjemky vybrať pomocou označovania záznamov.
 • Import dokladu METRO – pribudla možnosť importovať doklad (príjemku) z obchodného reťazca METRO (Môj obchod). Transformačnú šablónu pre konverziu údajov z CSV formátu do formátu XML pre OBERON je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.

Pokladnica OBERON

 • Tlač priebežného účtu – na priebežnom účte sa vytlačia vždy všetky položky (pôvodne len nové, ešte nevytlačené).

Mzdy a dochádzka

 • Nepravidelné pracovné pomery – bol doplnený výpočet miezd pre pracovníkov s nepravidelnými pracovnými pomermi.
 • Prehľad dovolenky – pribudli tlačové výstupy Dovolenka (ročný prehľad čerpania) a Dovolenka (rezerva na nevyčerpanú dovolenku).
 • Prehľad príplatkov a odmien – pribudol tlačový výstup, v ktorom je uvedený podrobný prehľad príplatkov a odmien za daný mesiac.
 • Prílohy k pracovníkom – do evidencie Pracovníci pribudla možnosť pripojiť k údajom ľubovoľnú prílohu, napr. doklad o dosiahnutí vzdelania alebo kvalifikácie.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy pri výpočte niektorých mzdových zložiek.

Hotelová recepcia

 • Číselník s typmi víza – bol upravený číselník (vybaľovací zoznam) s typmi víz – presný typ víza je nevyhnutný pre elektronické hlásenie pobytu.
 • On-line rezervácia a zápis údajov o hosťoch – pribudla možnosť implementovať do webového formulára zadanie aj osobných údajov o hosťoch. To sa môže využiť na tzv. rýchly check-in.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB