UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON Január/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 07.02.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Január/2017 SP3. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2016.

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov. Podrobnejšie informácie o novinkách v mzdách sú uvedené v téme Čo je nové v module Mzdy a dochádzka.

Zmeny vo verzii Január/2017 SP3

Mzdy a dochádzka

 • Opravy a vylepšenia – boli vykonané množstvo drobný opráv, úprav a vylepšení.

Pokladnica OBERON

 • EET – do OBERON-u bola implementovaná podpora elektronickej evidencie tržieb pre Českú republiku, viac v téme Pomocníka EET.

Zmeny vo verzii Január/2017 SP2

Mzdy a dochádzka

 • Zobrazenie mzdového obdobia – aktuálne spracovávané mzdové obdobie sa zobrazuje v spodnej lište programu.
 • Údaje o zrážkach v pracovnom pomere – bola odstránená chyba zobrazenia údajov zrážok vo formulári Pracovný pomer pracovníka, kde program nezobrazoval správne údaje spôsobu úhrady a informácie o účte.
 • Kontrola zadania zdravotnej poisťovne – Pri tvorbe výkazov do zdravotných poisťovní bola odstránená kontrola názvu zdravotnej poisťovne pri pracovníkoch, ktorým nie je uplatňovaný odvod zdravotného poistenia. Podobne aj pri spracovaní mzdy.
 • Ročné zúčtovanie dane – bol upravený výpočet Ročného zúčtovania dane pracovníkov, kde program uplatňoval pri preddavkoch na daň aj výsledok ročného zúčtovania z obdobia predchádzajúceho spracovávanému v daňovom priznaní.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.

Zmeny vo verzii Január/2017 SP1

Mzdy a dochádzka

 • Manuálne úprava počtu dní poistenia – pri spracovaní mzdy (zadávaní mzdových zložiek) pribudla možnosť v odôvodnených prípadoch (napr. špeciálne pracovné pomery) manuálne upraviť počet dní sociálneho a zdravotného poistenia (podobne ako manuálna úprava odvodov).
 • Výpočet trojmesačného (dovolenkového priemeru) –  bola opravená chyba pri výpočte tohto priemeru. Pred výpočtom miezd za 01/2017 je potrebné opätovne prepočítať priemery.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – opravený problém pri načítaní detí.

Zmeny vo verzii Január/2017

OBERON

 • Úprava inštalácie OBERON-u – v tejto verzii už inštalačná sada neobsahuje súbory pôvodného programu Mzdy a personalistika. Keďže už nie sú potrebné pôvodné runtime súbory, už nebudú existovať dve inštalačné sady Plná inštalácia a Aktualizácia. Bude existovať len jedna inštalačná sada oberon_setup.exe.
 • Príkazy k úhrade – do tlačových výstupov bolo pridané generovanie údajov čiarového kódu PayBySquare, úpravou tlačového výstupu je možné dosiahnuť vytlačenie údajov vo forme QR kódu pre rýchle úhrady napr. pomocou mobilných aplikácií bánk.

Účtovníctvo

 • Daň z motorových vozidiel – v riadku 2 a 3 sa uvádza dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti len v rokoch, kedy skutočne nastala zmena, t.j. ak nenastala zmena v danom roku, hodnoty sa neuvádzajú.

Mzdy a dochádzka

 • Nové tlačivá – v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov pribudli nové tlačivá:
  – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
  – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  – Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu
  – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
  – Potvrdenie o príjme
  – Žiadosť o návšteve lekára
 • Výplatná páska a mzda za nadčas – tlačové výstupy Výplatné pásky a Výplatné listy boli doplnené o mzdovú zložku Mzda za nadčas a Štvrťročný priemer.
 • Kopírovanie predkontácií – pribudla možnosť kopírovať predkontácie pomocou štandardného CTRL+C a CTRL+V.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.
 • Import údajov z iného softvéru – pribudla možnosť naimportovať personálne údaje z iných softvérov. Viac informácií je možné získať v téme Pomocníka Import údajov z iného softvéru.

Sklad

 • Dodávateľ na skladovej karte – ku skladovej karte je možné evidovať aj viac dodávateľov (pôvodne len jedného). Ku každému dodávateľovi je možné evidovať aj katalógové číslo (prípadne názov) v evidencii dodávateľa. Katalógové označenie sa používa vo vydaných objednávkach. Okrem evidencie dodávateľa pribudla možnosť evidovať aj subdodávateľa.
 • Objednávka prijatá (podrobný rozbor) – pribudol tlačový výstup objednávky prijatej, v ktorej sú rozpísané receptúry z objednávky podľa ich zloženia. Podľa toho je možné vykonať nákup surovín (zobrazuje sa aj aktuálny stav zásob). V tlačovom výstupe je možné vyhodnotiť aj výnos alebo maržu za danú objednávku (sú uvedené obstarávacie ceny zložiek receptúr). V prípade viacerých objednávok je možné použiť tlačový výstup Objednávky prijaté (podrobný rozbor)- [len označené].
 • Import skladových kariet – import skladových kariet z iného skladu (alebo inej databázy) bol rozšírený o import jednotlivých variantov (farba, veľkosť).

Pokladnica OBERON

 • Otváranie zásuvky – otváranie pokladničnej zásuvky bolo upravené tak, aby sa zásuvka otvorila vždy ešte pred tlačou dokladu (bez ohľadu na nastavenie a typ fiškálnej tlačiarne).
 • Úhrada faktúry – bola vylepšená evidencia úhrad faktúr v hotovosti. Pri uhradení na pokladnici a vytlačení dokladu faktúra i naďalej zostáva v evidencii ako neuhradená, avšak do poznámky faktúry sa zapíše dátum a číslo dokladu úhrady. Pri prípadnom opakovanom výbere na úhradu program kontroluje, či už nebola vykonaná úhrada v hotovosti a informuje o tom používateľa. Faktúra bude účtovne uhradená ako doteraz pri automatickom účtovaní tržieb, kedy sa do účtovného (peňažného) denníka vykoná zápis úhrady.
 • Komunikácia s VRP – bola upravená komunikácia s VRP Finančná správa – bol odstránený problém s automatickým vytváraním služieb (položky PLU). Program nedokázal položku vytvoriť, ak už predtým vo VRP existovala, avšak bola deaktivovaná.

CRM a registratúra

 • Nový spis – bol odstránený problém pri zadaní spisu s rovnakým názvom.

OBERON Center

 • Internetový obchod – automatické úlohy pre internetový obchod je možné nadefinovať a spúšťať v závislosti na prihlásenom používateľovi systému Windows. Tým je zabezpečené, že v prípade súčasného spustenia programu OBERON Center vo viacerých užívateľských profiloch sa nespustila úloha súčasne viackrát.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB