Nová verzia systému OBERON Máj/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 06.06.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Máj/2017. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2017.

 

OBERON

 • Automatická databázová aktualizácia – správcom systému zásadne zjednodušuje aktualizáciu OBERON-u – správca systému nainštaluje OBERON do jedného počítača, do všetkých klientských počítačov sa nainštaluje automaticky. A to i vtedy, keď v danej chvíli nie je používateľ pri počítači, prípadne OBERON nie je na počítači spustený. Ak je počítač vypnutý, OBERON sa nainštaluje pri nasledujúcom zapnutí. Viac informácií je možné získať v téme Automatická databázová aktualizácia.
 • Súbeh viacerých verzií OBERON-u – súbehom viacerých verzií rozumieme to, že OBERON okrem aktuálnej verzie obsahuje aj ďalšiu paralelnú „podinštaláciu“ staršej verzie. Typickým príkladom je účtovná firma, ktorá má v počítači najnovšiu verziu OBERON-u. Ak sa účtovník pripojí k databáze klienta umiestnenej v cloude a tá je staršej verzie (klient ešte používa  staršiu verziu), automatická databázová aktualizácia stiahne a nainštaluje do počítača účtovníka túto staršiu verziu. Tým môže účtovník pracovať s databázami svojich klientov bez akýchkoľvek obmedzení.
 • Neplatiteľ DPH – pribudlo nové nastavenie programu v časti DPH Neplatiteľ DPH (len registrovaný). Registračnú povinnosť majú subjekty, ktoré nadobúdajú tovary z iných členských štátov EÚ v tuzemsku alebo ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu EÚ (§ 7 a § 7a zákona o DPH).
  Takíto neplatitelia DPH majú IČ DPH, ktoré sa však neuvádza vo vystavených faktúrach. Kniha evidencie DPH je pre týchto neplatiteľov DPH dostupná a je možné zostaviť DPH priznanie z prijatých dokladov (faktúr).
 • Import údajov z iného softvéru – pribudol import z ďalších účtovných softvérov. Taktiež postupne rozširujeme rozsah importovaných údajov – základné číselníky, knihu drobného investičného majetku, knihu investičného majetku, evidenciu faktúr. Viac informácií je možné získať v téme Import údajov z iného softvéru.
 • Štáty – do číselníka štátov pribudli ďalšie štatistické ukazovatele. Pribudla možnosť uvedené ukazovatele načítať online z údajov Štatistického úradu.

Skladová evidencia

 • Čiarový kód v dokladoch – bola upravená práca s čiarovým kódom, ktorý je uvádzaný už aj pri každej položke dokladu (faktúry, výdajky, príjemky, objednávky). Tým sa zvýšil komfort pri XML výmene dokladov (exporte a importe) – nastavenie poľa pre synchronizáciu je jednoduchšie a pre východzie nastavenie zautomatizované.

Pokladnica OBERON

 • Košíkový predaj – pribudla podpora košíkového predaja – otvorený účet vzniká na ktoromkoľvek predajnom mieste (počítač bez fiškálnej tlačiarne), pričom vyúčtovanie dokladu sa vykonáva na centrálnej pokladnici.
 • Rýchla zmena otvoreného účtu – pribudla možnosť rýchlej zmeny aktuálneho otvoreného účtu (napr. stola, predajného košíka) podľa jeho čísla. Po zadaní / (lomítka) do poľa Množstvo * Kód položky a čísla stola (napr. /1, /2, /13 a pod.) sa v pokladnici ihneď zmení aktuálne otvorený účet. Po zadaní // je možné rýchlo zmeniť účet podľa názvu (čísla) podúčtu. Predpokladom pre korektné fungovanie je vyplnenie číselníka (definícií) otvorených účtov.
 • Zmena ceny – do pokladnice pribudlo nové tlačidlo Zmena ceny. Umožňuje preceniť doklad podľa inej cenovej hladiny, prípadne zadať konkrétne percento navýšenia z obstarávacej ceny.
 • Fiškálna tlačiareň E-Fox – bola upravená komunikácia – ošetrené určité špeciálne stavy a výnimky.
 • VRP – oprava problému v komunikácii pri storno položke so zľavou.

Mzdy a dochádzka

 • Vyúčtovanie cestovných náhrad – pribudli nové mzdové zložky na vyúčtovanie cestovných náhrad (tak na vyplatenie, ako aj zrazenie preplatku); viac v téme Vyplatenie cestovných náhrad.
 • Mesačná uzávierka – pribudlo nastavenie, ktorým je možné skryť poznámky pri generovaní príkazov na úhradu pre mzdy pracovníkov – v príkaze k úhrade nie je uvedené meno pracovníka.
 • Export údajov – pribudla možnosť exportovať niektoré údaje zo spracovaných miezd – Mesačné hlásenie preddavkov na zdravotné poistenie vo formáte FDF pre zobrazenie v elektronickom formulári PDF (je možné použiť len max. pre 2 pracovníkov danej zdravotnej poisťovne).
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.

Hotelová recepcia

 • Externé číslo rezervácie – pribudlo pole na zadanie externého čísla rezervácie, napr. číslo rezervácie vytvorenej na booking.com.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB