UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON Marec/2017 SP4

verzia_oberon_thumb_transDňa 12.04.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Marec/2017 SP4. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2017.

 

Pokladnica OBERON

 • Bonovacie tlačiarne – pribudla podpora viacerých bonovacích tlačiarní (celkom 10, pôvodne 3). Zároveň pribudla možnosť tlače kópie objednávky na bonovacej tlačiarni – kópia môže byť tlačená na tej istej fyzickej tlačiarni, prípadne aj na inej. Tlač kópie sa nastavuje priamo na skladovej karte.

Mzdy a dochádzka

 • Práceneschopnosť (neprítomnosť) – bol upravený výpočet pre špecifické prípady.
 • Celková suma náhrady – bola vykonaná úprava, kedy sa môže manuálne zmeniť celková vypočítaná suma danej náhrady.

Dňa 06.04.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2017 SP3. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2017 SP2.

Účtovníctvo

 • Súhrnné obraty – v peňažnom denníku bol upravený tlačový výstup Súhrnné obraty – bolo doplnené zoskupovanie podľa skupín stĺpcov.
 • Zaúčtovanie faktúry – bolo upravené zaúčtovanie faktúry do účtovného denníka (účtovný predpis) – rozúčtovanie položiek na služby a tovar (prípadne výrobky) je vytvárané automaticky bez ohľadu na to, či je zadané číslo predkontácie na položke faktúry. Prihliada sa na predkontáciu na skladovej karte, prípade ak neexistuje, posudzuje sa typ skladovej karty.
 • Úhrada faktúry – bola upravená úhrada faktúry do peňažného denníka – rozúčtovanie položiek na služby a tovar je robené automaticky bez ohľadu na to, či je zadané číslo predkontácie na položke faktúry. Pri rozúčtovaní (súčasne do viacerých stĺpcov peňažného denníka) sa prihliada na typ skladovej karty.

Pokladnica OBERON

 • Predaj variantov – predaj variantov skladových kariet pomocou čiarového kódu bol upravený – ak rovnaký čiarový kód obsahuje konkrétny variant a zároveň aj skladová karta, bude predaný variant (pôvodne bola nájdená skladová karta a variant bolo potrebné vybrať manuálne).

Mzdy a dochádzka

 • Rekapitulácia miezd – tlačový výstup Rekapitulácia miezd (podrobne) je možné vytvoriť v členení podľa prevádzok, pracovísk, prípadne typov pracovných pomerov.
 • Úprava pracovných dní (hodín) neprítomnosti – pracovní dni a hodiny neprítomností (napr. práceneschopnosti) je možné manuálne upraviť.
 • Nový tlačový výstup – v evidencii Pracovné pomery pracovníkov pribudol nový tlačový výstup Pracovné pomery pracovníkov.

Dňa 22.03.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Marec/2017 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2017 SP1.

OBERON

 • Google konektor – bol odstránený problém v prepojení CRM a Google kalendárom – pri väčšom zaťažení (traffic) Google zablokoval komunikáciu.

Skladová evidencia

 • Číslovanie skopírovanej skladovej karty – po skopírovaní skladovej karty sa do čísla doplní sufix #01 – používateľ si môže číslo karty upraviť podľa logiky skladu (karty z rovnakého druhu začínajú rovnakými číslicami), prípadne je možné vygenerovať úplne nové číslo skladovej karty – pribudlo tlačidlo pre vygenerovanie úplne nového (najväčšieho) čísla.
 • Predané množstvo kusov, fliaš len ako celé čísla – v evidencii Merné jednotky pribudlo nastavenie Na doklade umožniť zadať len celé množstvo. Pri danej mernej jednotke je možné nastaviť, či pri jej použití v predaji je možné zadať množstvo len ako celé číslo, prípadne aj ako desatinné, napr. bm (bežný meter), môže sa predávať len na celé metre (1,2,3,4 …), alebo aj desatinnú časť, (1.50 bm, 1.80 bm …).
 • Názov dodávateľa na skladovej karte – v súvislosti s úpravou skladovej karty pre evidenciu viacerých dodávateľov (prípadne aj ďalších subdodávateľov) bol odstránený problém s filtrovaním skladových kariet podľa dodávateľov. Problém bol odstránený, pričom názvy dodávateľov boli zahrnuté do fulltextového vyhľadávania.

Pokladnica OBERON

 • Oddeľovač chodov – v reštauračnom režime na otvorenom účte pribudla možnosť oddeľovať jednotlivé chody (tlačidlo pod položkami dokladu) – na bonovacej tlačiarni sa tlačí oddeľovací riadok.
 • Obraty podľa typov platieb – tlač obratov podľa typov platieb (na pokladničnej tlačiarni) bola doplnená o položku Presun na hotelové účty.
 • Nové tlačidlo Test komunikácie – v Pokladnici OBERON pribudlo nové tlačidlo Test komunikácie. V prípade problémov s komunikáciou obsluha pokladnice môže overiť, či fiškálne zariadenie (fiškálna tlačiareň) už komunikuje alebo nie, napr. po vypnutí a jej opätovnom zapnutí.

Mzdy a dochádzka

 • Ročné hlásenie – pribudlo tlačivo Finančná správa – Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane – je dostupné v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov (nový hromadný dokument).
 • Podpisová listina miezd – bola upravená o možnosť členenia aj podľa pracoviska (pôvodne len podľa prevádzky).
 • Mzdový list – do mzdového listu boli doplnené podrobné údaje o odvodoch pracovníka.
 • Opravy a vylepšenia – bolo vykonané množstvo drobných opráv a vylepšení.

Hotelová recepcia

 • On-line rezervačný formulár – v rezervačnom formulári ubytovania pribudla možnosť podrobnejšieho zobrazenia vypočítanej ceny ubytovania – kalkulácia ceny vo forme tabuľky.
 • Notifikácie k on-line rezerváciám – pribudla možnosť automaticky notifikovať prijaté on-line rezervácie ubytovania. Jedna notifikácia sa zasiela hosťovi a zároveň druhá notifikácia aj ubytovaciemu zariadeniu – tu okrem štandardného e-mailu môže byť zaslaná aj SMS správa na konkrétne tel. číslo.
 • Členenie položiek na účte – na hotelovom účte (prípadne v kalkulácii ceny v rezervácii) je možné členiť položky podľa typu – ubytovanie, daň z ubytovania, strava, služby a ostatné. Z tohto dôvodu boli upravené aj tlačové výstupy z hotelových účtov.
 • Zdroje rezervácií – k zdroju (k pôvodu) rezervácií pribudla možnosť priradiť konkrétny spôsob zadania, napr. manuálne zadanie, webový formulár OBERON, Channel Manager Availpro a podobne.

Dňa 08.03.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Marec/2017 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2017.

Účtovníctvo

 • Nepeňažné operácie v peňažnom denníku – v peňažnom denníku pribudol ďalší typ nepeňažnej operácie a to Nepeňažná operácia (úhrada FA). Táto nepeňažná operácia pri väzbe na faktúru bude znamenať úhradu – bude ju možné použiť napr. pre zápočet, centové vyrovnania, kurzové rozdiely a podobne. Zápisy typu  Nepeňažná operácia  sa naopak nebudú považovať za úhradu, ale len účtovanie, napr. odpisy, alebo v prepojení na faktúru preúčtovanie pomernej časti daňovo uznateľných výdavkov.

Všetky zápisy v peňažnom denníku budú spätne upravené podľa vyššie uvedeného textu – pri účtovaní nasledujúcich účtovných operácií je však potrebné mať na zreteli túto zmenu (pôvodne sa všetky nepeňažné operácie v prepojení na faktúru považovali za úhradu).

Mzdy a dochádzka

 • Ročné zúčtovanie  – boli opravené problémy pri vytvorení tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – do tlačiva bola chybne načítaná mzda za nadčas (v pôvodnom programe sa vykazovala inak).
 • Rekapitulácia miezd – bola upravená rekapitulácia miezd (pribudlo členenie hrubej mzdy na hlavný PP, dohody a ostatní).
 • Opravy a vylepšenia – bolo vykonané množstvo drobných opráv a vylepšení.

Dňa 27.02.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Marec/2017. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2017.

Mzdy a dochádzka

 • Účtovanie miezd – pribudla možnosť zaúčtovať mzdy (účtovný predpis) do účtovného denníka. Zaúčtovanie je možné vykonať priamo, prípadne aj pomocou súboru XML – viac informácií je možné získať téme Zaúčtovanie miezd do účtovného denníka.
 • Mzdové náklady – pribudol tlačový výstup pre sledovanie mzdových nákladov podľa členenia (prevádzok, pracovísk a pod.). Tlačový výstup obsahuje aj koláčový graf – dá sa zostaviť za jeden mesiac, prípadne rozsah mesiacov.
 • Ignorovanie výpočtu dane so mzdy – v evidencii typov pracovných pomerov pribudlo nastavenie, v ktorom je možné ignorovať výpočet dane zo mzdy, napr. pre zahraničných pracovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie mimo SR. Tu sa neuplatňuje ani daňový bonus a nepracuje sa s nezdaniteľnou časťou základu dane.
 • Výplatné pásky v iných jazykoch – pribudla možnosť vytlačiť výplatné pásky v anglickom a nemeckom jazyku. Cudzojazyčné výplatné pásky sú potrebné v  špecifických prípadoch – tzv. dodržiavanie podmienky minimálnej mzdy a predpisy pre vyslanie zamestnanca, napr. šofér v Rakúsku, Nemecku či Francúzsku. Pre podporu tlače v iných jazykoch je potrebné doinštalovať jazykové súbory pomocou Správcu doplnkov.
 • Nové potvrdenie – do evidencie Dokumenty a výkazy pracovníkov bol pridaný nový dokument Potvrdenie pre uplatnenie nároku nemocenskej dávky.
 • Opravy a vylepšenia – bolo vykonané množstvo drobných opráv a vylepšení.

Pokladnica OBERON

 • EET – bol odstránený problém s certifikátom zabezpečenia komunikácie, viac informácií o podpore elektronickej evidencie tržieb pre Českú republiku je možné získať v téme EET.

 

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB