UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Február/2020 SP2

Dňa 12.03.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2020 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2020 SP1. 

Účtovníctvo

 • Zaokrúhľovanie odpisov – v evidencii investičného majetku bolo z dôvodu legislatívy upravené zaokrúhľovanie daňových odpisov na 2 desatinné miesta (pôvodne na celé EUR).
 • Nultá odpisová skupina – bola pridaná nová odpisová skupina 0 (nula), uplatňuje sa napríklad pri elektromobiloch.

Hotelová recepcia

 • Vyhľadávanie v grafickom prehľade izieb – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli pribudla záložka Hľadať – umožňuje vyhľadať daného hosťa podľa priezviska, e-mailu, prípadne aj zadanej poznámky v rezervácii.
 • Očakávané zálohy – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli v záložke Hostia pribudla ďalšia záložka Očakávané zálohy – zobrazuje rezervácie ubytovania, u ktorých sa očakáva záloha.

Dňa 20.02.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2020 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2020.

Účtovníctvo

 • Súhrnný výkaz DPH – bol upravený výkaz (XML štruktúra) podľa aktualizovanej legislatívy.

Skladová evidencia

 • Výdajky a príjemky s položkami – pribudli nové tlačové výstupy v evidencii výdajok a príjemok – zoznam dokladov aj s položkami.

Hotelová recepcia

 • Hostia (analýza podľa veku) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Hostia (analýza podľa krajiny pôvodu) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Daň za ubytovanie (súhrnne) – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom je vyčíslená daň za ubytovanie v skrátenej forme po dňoch. Zároveň pribudla možnosť vytlačiť aj zoznam hostí, ktorí sú oslobodení od dane za ubytovanie (a to aj anonymizovane).

Pokladnica OBERON

 • Vrátenie tovaru – pribudla možnosť vybrať doklad pre vrátenie tovaru (storno) aj z evidencie pokladničných dokladov z inej pokladnice. Zároveň pribudla možnosť pri vrátení tovaru zosnímať QR kód a načítať doklad z databázovej evidencie (a to aj z inej pokladnice).
 • FiskalPRO – bol odstránený problém s načítaním žurnálu, kedy za určitých podmienok načítanie trvalo neprimerane dlho. Problém sa prejavoval pri vyhotovení dokladu a neúmernom predĺžení jeho uloženia. Problém sa prejavoval len na poslednej vydanej verzii.

Dňa 11.02.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2020.

Skladová evidencia

 • Aplikácia ASTON pre Android – pribudla nová aplikácia ASTON (Android Stock Terminal ONline), pomocou ktorej je možné spracovávať inventúru, prípadne kontrolovať predajné ceny na predajni. Aplikáciu je možné použiť na bežnom smartfóne s Androidom, prípadne na špecializovanom hardvéri so zabudovaným snímačom čiarových kódov. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke ASTON.

Pokladnica OBERON

 • eKasa PANDORA – pribudla podpora nového fiškálneho zariadenia, ktorého výrobcom je priamo firma EXALOGIC. Ide o softvérové PPEKK a hardvérové CHDÚ, ku ktorému sa pripája tlačiareň pokladničných dokladov. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke eKasa PANDORA.
 • Denná uzávierka – nulovanie hotovosti – nové nastavenie umožňuje určiť, či sa má pri dennej uzávierke vynulovať zostatok hotovosti v Pokladnici OBERON. Nastavenie musí byť v súlade s nastavením alebo možnosťami fiškálneho zariadenia, t.j. obidve strany musia pracovať v rovnakom režime. Ak fiškálne zariadenie pri dennej uzávierke nuluje denné obraty (tržbu), nastavenie musí byť zaškrtnuté. V prípade, že denné obraty nenuluje, je potrebné pole odškrtnúť. Pri zariadení eKasa PANDORA je potrebné pole odškrtnúť (t. j. nenulovať hotovosť v Pokladnici OBERON), pri inom zariadení je potrebné sa informovať u jeho dodávateľa.
 • Intervalová uzávierka – pribudla možnosť vytlačiť uzávierku nielen z rozsahu dátumov, ale aj z rozsahu dátumov a časov, t. j. aj za časť dňa. Rozsah časov pri intervalovej uzávierke musí podporovať aj samotné fiškálne zariadenie.

Mzdy a dochádzka

 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo upravené generovanie potvrdenia v prípade pracovníkov s tzv. 13. platom vyplácaným v období letných dovoleniek. Suma odvodov pracovníka za danú zložku bola nesprávne uplatnená v základe pre daň z príjmu v priebehu roka. Daná suma odvodov má byť v potvrdení neuplatnená v základe dane.
 • Ročné zúčtovanie dane – bol opravený výpočet základu dane vzhľadom na uplatnenie odvodov z oslobodenej časti sumy tzv. 13. platu. Keďže ide o príjem oslobodený od dane, odvody platené z tohto príjmu sa neodpočítavajú od základu dane. V ročnom zúčtovaní dane bolo teda nutné túto sumu odvodu, ktorá bola pri mzde uplatnená, pripočítať k základu dane.
 • Výpočet mzdy – suma odvodu pre mzdovú zložku tzv. 13. platu už nebude uplatňovaná v základe pre daň v priebehu roka 2020 pri mzde.
 • Tlačový výstup Mzdové listy – bola opravená chyba nastavenia filtrovania v paneli na údaje osôb pracovníka, spôsobujúca nesprávne zobrazenie osôb pri jednotlivých pracovníkoch.

Hotelová recepcia

 • Čítačka dokladov – pri načítaní údajov z preukazu totožnosti pribudla zvuková signalizácia.

Webové služby

 • OBERON Web API – boli upravené API funkcie vo webových službách, ktoré sa týkajú rezervačného formulára ubytovania v module Hotelová recepcia. Ak máte webovú stránku s rezervačným formulárom ubytovania, ktorú ste si naprogramovali vo vlastnej réžii, je nevyhnutné urobiť úpravy a využiť nové funkcie (podľa aktuálnej dokumentácie). Pôvodné API funkcie bude možné použiť do 06/2020, po tomto dátume budú odstránené. 

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB