Nová verzia OBERON-u Február/2021 SP1

Dňa 24.02.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2021 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2021. 

 Účtovníctvo

 • DPH daňové priznanie – bola opravená chyba pri type DPH Odpočítanie dane (služby § 69) § 49 ods.2 písm. b) – koeficient [18,19] – bol uvedený v nesprávnom riadku výkazu DPH.
 • Účtovanie pohľadávok – bola opravená chyba pri zaúčtovaní účtovného predpisu pohľadávky, kedy v niektorých prípadoch sa nevyplnila suma na strane MD. Chyba sa nachádzala len vo verzii Február/2021.
 • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu XML spoločnosti Barion (Barion – platobná brána [CSV]).
 • Hospodársky rok – boli opravené viaceré nedostatky pri práci s hospodárskym rokom, napr. v tlačových výstupoch výber obdobia podľa mesiaca a podobne.

Mzdy a dochádzka

 • Pracovný kalendár – bolo vylepšené zvýraznenie takých záznamov, u ktorých už pracovný pomer nie je aktívny. Tento stav nastane v tedy, keď sa pracovníkovi vygeneruje pracovný plán vopred, napr. na celý budúci rok.

Dňa 02.02.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2021.

OBERON

 • Označovanie záznamov – bolo vylepšené označovanie záznamov v zozname údajov pomocou myši – na označenie (zrušenie označenia) záznamu stačí jednoduchý klik na pole označovania.

Účtovníctvo

 • DPH daňové priznanie – bolo implementované DPH daňové priznanie platné od 01.01.2021. Prvýkrát sa bude podávať za obdobie DPH 01/2021. Z dôvodu zmien riadkov DPH budú automaticky upravené typy DPH v už zadaných dokladoch v období od 01.01.2021.
 • Kontrolný výkaz DPH – boli implementované zmeny v kontrolnom výkaze platné od 01.01.2020. Zmeny sa týkajú najmä nevymožiteľných pohľadávok (úprava základu dane, riadok 26 DPH priznania – § 25a zákona).
 • Daňové priznania k dani z príjmov – bolo implementované daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (platné od 01.01.2021).
 • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu XML spoločnosti Global Payments (webpay).
 • Zápočty faktúr – pri súhrnnej platbe pribudla možnosť vybrať danú platbu z hromadného účtovania bankových výpisov (po naimportovaní bankového výpisu).
 • Účtovanie faktúr – bolo vylepšené automatické zaúčtovanie prijatej faktúry s pomerným odpočítaním dane (rozúčtovanie faktúry) do účtovného denníka. Typickým príkladom je faktúra od telekomunikačného operátora, napr. faktúra je na 30,- €, IP-TV bez možnosti zníženia daňovej povinnosti 10,- € a zvyšných 20,- € je telefón, avšak s pomerným odpočítaním nákladov 80 %, čo sú 4,- €. Celkovo daňovo neuznateľné výdavky z tejto účtovnej operácie sú 10 + 4 = 14,- €.

Mzdy a dochádzka

 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – bola implementovaná nová verzia žiadosti o ročné zúčtovanie daní za rok 2020.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo implementované nové tlačivo potvrdenia platné od 01.01.2021 pre mzdy na rok 2021.
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov – bola implementované nová verzia mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne zverejnená 25.01.2021 podľa schémy platnej od 01.01.2021. Prvýkrát sa použije pri spracovaní miezd za obdobie 01/2021.
 • Výkaz poistného a príspevkov – bola implementovaná nová verzia výkazu poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne pre nepravidelných pracovníkov zverejnená 25.01.2021 podľa schémy platnej od 01.01.2021. Prvýkrát sa použije pri spracovaní miezd za obdobie 01/2021.
 • Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) – bol implementovaný hromadný import identifikátorov (IČPV) zo súboru exportu Sociálnej poisťovne vo formáte CSV.
 • Mzdové predkontácie – boli aktualizované mzdové predkontácie minimálnych príplatkov k mzde za sobotu, nedeľu a nočnú prácu podľa aktuálne platnej mzdovej legislatívy.

Skladová evidencia

 • Zľavy podľa výšky obratov – v rozšírenej cenotvorbe pribudla možnosť nastavenia zliav podľa výšky obratov obchodných partnerov (zákazníkov). Viac informácií je možné získať v téme Skupiny obchodných partnerov.

CRM

 • Evidencia reklamácií a servisu – pribudla možnosť evidovať prihlasovacie údaje k danému predmetu servisu alebo reklamácie, napr. k počítačom, mobilným telefónom a pod. Okrem štandardného hesla alebo PIN-u je možné zadať aj tzv. vzor (najčastejšie používaný v telefónoch). Každý prístup používateľov CRM k uloženým prihlasovacím údajom sa automaticky zapíše do Sledovania činností.

Hotelová recepcia

 • Grafický prehľad izieb – bol upravený export grafického prehľadu izieb do HTML formátu. Pribudla možnosť pripojiť k exportovaným údajom aj ďalšie údaje o rezerváciách, napr. po kliknutí na danú rezerváciu je možné zobraziť podrobnejšie informácie o rezervácii, kalkuláciu ceny a pod.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB