Nová verzia OBERON-u Júl/2022 II

Dňa 01.08.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2022 II. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2022. 

Mzdy a dochádzka

 • Daňový bonus –  do programu boli zapracované nové výpočty daňového bonusu podľa aktuálnej legislatívnej úpravy platnej od 01.07.2022.
 • Mzdové predkontácie – pribudli nové typy mzdových predkontácií iného príjmu pre športovú činnosť dieťaťa a príjem oslobodený od dane podľa §5 ods. 7 písm. o).
 • Potvrdenie o príjme – bol aktualizovaný vzor potvrdenia o príjme vzhľadom na zmeny súvisiace s daňovým bonusom.

Skladová evidencia

 • Výrobky, Receptúry – pribudla možnosť zotriediť položky zloženia výrobku, receptúry alebo sady.
 • Rozdeľovanie výdajky – vo formulári Výdajka (tlačidlo Možnosti) pribudla funkcia, ktorá umožňuje už vytvorenú výdajku rozdeliť – po zadaní množstiev, ktoré sa majú presunúť do novej výdajky sa z aktuálnej výdajky množstvá upravia a presunú sa do novej.

Hotelová recepcia

 • D-EDGE – v manažéri rezervačných kanálov D-EDGE bolo pri zapísaní prijatej rezervácie ubytovania vylepšené priradenie izby. Ak nastane overbooking, priradí sa izba, ktorá je voľná v deň príchodu (pôvodne sa priradila prvá izba daného typu v zozname izieb).

Dňa 20.07.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2022. 

Účtovníctvo

 • Automatické účtovanie zaokrúhlenia – v účtovnom denníku pribudlo automatické zaúčtovanie zaokrúhlenia pri hotovostných dokladoch vystavených po 01.07.2022. Pri manuálnom zaúčtovaní nezaokrúhleného pokladničného dokladu sa pri uložení program dopytuje, či má automaticky zaúčtovať zaokrúhlenie. V tomto prípade musia byť v použitej predkontácii zadané čísla predkontácií na zaúčtovanie nákladov a výnosov (podobne ako pri nastavení predkontácií kurzového rozdielu).
 • Automatické účtovanie tržieb – pri automatickom účtovaní tržieb bolo doplnené automatické zaúčtovanie zaokrúhlenia pri úhradách faktúr v hotovosti. Vtedy sa v účtovnom denníku okrem zápisu úhrady vytvorí aj zápis zaúčtovania zaokrúhlenia.
 • Automatické zaúčtovanie dokladov pomocou QR kódu – bolo upravené automatické zaúčtovanie pokladničného dokladu po nasnímaní QR kódu, kde sa zaúčtuje správne aj zaokrúhlenie hotovosti na 5 eurocentov.

Skladová evidencia

 • Automatická tvorba objednávok – pri generovaní vydaných objednávok podľa prijatých objednávok pribudla možnosť objednávať aj zložky sád, výrobkov, prípadne receptúr.
 • Kategórie skladových kariet – v stromovej štruktúre kategórií pribudla možnosť skopírovať celú vetvu kategórií.
 • Výdajky – pribudol nový tlačový výstup Kniha výdajok (pridelení referenti, obch. partneri).

Pokladnica OBERON

 • Zaokrúhľovanie sumy – pri tlači dokladu (v okne pre zadanie hotovosti) sa suma požadovanej hotovosti zobrazuje už zaokrúhlená na 5 eurocentov (pôvodne bez zaokrúhlenia). Taktiež bol upravený výpočet vrátenej hotovosti.
 • Displej – pri platení sumy v hotovosti sa v druhom riadku displeja zobrazuje suma platenej hotovosti zaokrúhlená na 5 eurocentov (v prvom riadku sa zobrazuje vždy celá suma dokladu (nezaokrúhlená).
 • Presun položky na iný účet – do automatického sledovania činností bol zahrnutý aj presun položky otvoreného účtu na iný účet (stôl).
 • eKasa PANDORA – bola aktualizovaná certifikovaná časť eKasa PANDORA (verzia 2.0.0)- uvádzanie vratných zálohových obalov. Na doklade sa už neuvádzajú v rekapitulácii DPH a nezapočítava sa do nulovej sadzby DPH. Vrátenie sumy za vratné obaly sa vykazuje samostatne. Po nainštalovaní tejto verzie OBERON-u je nevyhnutné aktualizovať firmvér CHDÚ. Viac informácií je možné získať v téme Aktualizácia firmvéru CHDÚ.

LUKUL – mobilný čašník

 • Špecifikácie položiek – pribudla možnosť zadávať nové alebo upravovať už existujúce špecifikácie priamo v aplikácii LUKUL (pôvodne len v OBERON-e). Špecifikáciou položky rozumieme ďalší upresňujúci text pri objednaní položky, napr. Nechladená, Bez syra, So šľahačkou, Rare, Medium rare, Well done a podobne.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov