Nová verzia OBERON-u Marec/2020 SP1

Dňa 07.04.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2020 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2020. 

Mzdy a dochádzka

 • Dokumenty pracovníkov – bol pridaný súhrnný dokument s prílohou k žiadosti o príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Dokument obsahuje zoznam zamestnancov s prekážkami pri práci na strane zamestnávateľa vzhľadom na aktuálnu situáciu (COVID-19). Na zaradenie pracovníka do dokumentu je potrebné, aby mal v spracovanej mzde zaevidovanú neprítomnosť typu Prekážky na strane zamestnávateľa. Dokument je prispôsobený aktuálnym požiadavkám platným od 05.04.2020.
 • Ošetrovanie člena rodiny – karanténa – bola vykonaná zmena zaradenia neprítomnosti Ošetrovanie člena rodiny – karanténa pod mzdovú zložku Nemocenské (bez náhrady) z dôvodu odpočítania počtu dní poistenia (usmernenie SP). Pôvodne bola zaradená pod mzdovou zložkou Iné neprítomnosti.

Dňa 31.03.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2020. 

Účtovníctvo

 • Súhrnný výkaz DPH – bol upravený výkaz (XML štruktúra) podľa aktualizovanej legislatívy.
 • Zaokrúhľovanie odpisov – v evidencii investičného majetku bolo z dôvodu legislatívy upravené zaokrúhľovanie daňových odpisov na 2 desatinné miesta (pôvodne na celé EUR).
 • Nultá odpisová skupina – bola pridaná nová odpisová skupina 0 (nula), uplatňuje sa napr. pri elektromobiloch.

Mzdy a dochádzka

 • Ošetrovanie člena rodiny – karanténa (OČR karanténa) – pribudol nový typ neprítomnosti vzhľadom na legislatívne zmeny ohľadom karantény z dôvodu epidémie COVID-19. Neprítomnosť pribudla aj v evidencii dochádzky, a to v Časových zložkách dochádzky, odkiaľ je ju možné pridať do Pracovného kalendára (pod kódom OCK). Do miezd sa potom prenáša ako samostatná neprítomnosť. Neprítomnosť negeneruje záznam v registračnom liste do Sociálnej poisťovne (vzhľadom na usmernenie ohľadom oznamovania samotným poistencom).
 • Registračný list FO – bola implementovaná nová štruktúra odosielaného výkazu vo formáte XML platná od 01.04.2020.

Skladová evidencia

 • Výdajky a príjemky s položkami – pribudli nové tlačové výstupy v evidencii výdajok a príjemok – zoznam dokladov aj s položkami.
 • Rozšírená cenotvorba – výrobca – do pravidla rozšírenej cenotvorby pribudla možnosť zvoliť okruh vybratých skladových kariet aj výrobcov (v záložke Internetový obchod).

Pokladnica OBERON

 • Vrátenie tovaru – pribudla možnosť vybrať doklad pre vrátenie tovaru (storno) aj z evidencie pokladničných dokladov z inej pokladnice. Zároveň pribudla možnosť pri vrátení tovaru zosnímať QR kód a načítať doklad z databázovej evidencie (a to aj z inej pokladnice).
 • FiskalPRO – bol odstránený problém s načítaním žurnálu, keď za určitých podmienok načítanie trvalo neprimerane dlho. Problém sa prejavoval pri vyhotovení dokladu a neúmernom predĺžení jeho uloženia. Problém sa vyskytoval len v poslednej vydanej verzii.

Hotelová recepcia

 • Hostia (analýza podľa veku) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Hostia (analýza podľa krajiny pôvodu) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Daň za ubytovanie (súhrnne) – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom je vyčíslená daň za ubytovanie v skrátenej forme po dňoch. Zároveň pribudla možnosť vytlačiť aj zoznam hostí, ktorí sú oslobodení od dane za ubytovanie (a to aj anonymizovane).
 • Vyhľadávanie v grafickom prehľade izieb – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli pribudla záložka Hľadať – umožňuje vyhľadať daného hosťa podľa priezviska, e-mailu, prípadne aj zadanej poznámky v rezervácii.
 • Očakávané zálohy – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli v záložke Hostia pribudla ďalšia záložka Očakávané zálohy – zobrazuje rezervácie ubytovania, u ktorých sa očakáva záloha.
 • Hotelové účty – prevádzky – pribudla možnosť členiť hotelové účty na prevádzky účtovnej jednotky.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB