UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u December/2018 SP1

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 17.12.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2018 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2018.

OBERON

 • Hotelová recepcia – DPH z ubytovania – od roku 2019 sa mení sadzba DPH na ubytovanie služby (ubytovanie) z pôvodných 20 % na 10 %. V nastaveniach programu pribudlo nové nastavenie, ktorým je možné zvoliť používanú sadzbu. Viac informácií je možné získať v článku Od roku 2019 znížená DPH na ubytovanie.
 • Skladová karta – posledná nákupná cena – na skladovej karte sa dá upraviť posledná nákupná cena (pôvodne sa aktualizovala len pri nákupe). Manuálna úprava nákupnej ceny sa zapisuje do Sledovania činností.

Dňa 05.12.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii September/2018.

OBERON

 • Cenník OBERON-u – bol upravený cenník ročných licencií pre rok 2019. Zmeny nastali tak vo viacpoužívateľských licenciách, ako aj pri multilicencii. Pribudli nové typy licencií pre ďalšie pobočky účtovnej jednotky. Viac informácií je možné získať v téme Cena OBERON-u.
 • Pobočkový režim – pribudla možnosť synchronizovať databázu pobočky s centrálou pomocou on-line synchronizácií (pôvodne len off-line transporty údajov). Viac informácií je možné získať v téme Všeobecne o pobočkovom režime.
 • Hromadné vymazanie nepoužívaných dokumentov – v evidencii Knižnica dokumentov a obrázkov pribudla možnosť hromadného vymazania nepoužitých dokumentov a obrázkov, napr. nepoužité obrázky skladových kariet.

Mzdy a dochádzka

 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – bolo aktualizované potvrdenie (pre rok 2018).
 • Zaokrúhlenie celkovej sumy mzdovej zložky – pribudlo manuálne nastavenie zaokrúhlenia v mzdových zložkách pracovného pomeru. Je možné ho využiť napr. pri pracovných pomeroch v školstve, kde je nutné pri skrátenom pomere vykonať zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta.
 • Dokumenty pracovníkov – pri vytvorení nového záznamu v tejto evidencii vzhľadom na veľký počet rôznorodých dokumentov pribudlo z dôvodu prehľadnosti členenie týchto dokumentov.
 • Náhrada mzdy za sviatok – bol upravený výpočet náhrady mzdy za neodpracované hodiny pripadajúce na sviatok pri zamestnancoch s mesačným príjmom, ktorým majú byť uvedené hodiny zahrnuté v odpracovaných hodinách. Náhrada bude počítaná ako základná mzda za hodinu.
 • Potvrdenie pre uplatnenie nároku nemocenskej dávky – formulár v dokumentoch pracovníkov bol upravený pre možnosť manuálneho pridania alebo vymazania záznamov vymeriavacích základov.
 • Nemocenské – bola opravená chyba opakovaného započítania súm náhrad nemocenského v prípade opakovaných prepočtov mzdy, kde program zachovával predchádzajúcu nasčítanú hodnotu a opakovane pripočítal nasčítané hodnoty náhrad.
 • Upozorňovanie na meškajúcich pracovníkov – pribudla možnosť automaticky upozorňovať zodpovednú osobu na meškajúcich pracovníkov, a to formou e-mailu alebo SMS správy, viac informácií je možné získať v téme Notifikácie o meškajúcich pracovníkoch.
 • Hľadanie v pracovnom kalendári – v pracovnom kalendári pribudlo fulltextové vyhľadávanie.
 • Pracovný kalendár – upravené tlačové výstupy.

Sklad

 • Objednávky – k položke objednávky bola doplnená obstarávacia (nákupná cena).

Pokladnica OBERON

 • Nastavenia pokladnice – nastavenia programu Pokladnica OBERON boli presunuté z ponuky Servis, položka Nastavenia programu, oddiel Počítač do nastavení fiškálneho zariadenia – ponuka Servis, položka Zariadenia.
 • Vymazanie položky z otvoreného účtu – pribudlo nové právo používateľov, ktorým je možné obmedziť vymazanie položky (alebo zníženie množstva) na otvorenom účte (doklade). V prípade chybného zadania položky je v tomto prípade nutné volať zodpovednú osobu, ktorá danú položku vymaže, prípadne upraví.
 • Pokladničné doklady – pribudla možnosť exportovať a importovať pokladničné doklady vo formáte XML.
 • Fiškálna tlačiareň FiskalPRO – upravená komunikácia s ošetrením rôznych chybových stavov.

Hotelová recepcia

 • Grafický prehľad izieb – do ľavého zoznamu s on-line rezerváciami bolo doplnené zobrazovanie obrázku zdroja rezervácie.
 • Channel Manager Beds24 – pri importe rezervácie ubytovania v cenovej kalkulácii prepočíta cenu ubytovania podľa počtu dní a uvedie aj jednotkovú cenu za deň (pôvodne bola zobrazená celková cena pobytu s množstvom (počtom) 1.
 • Čítačka dokladov – upravené načítanie pri on-line rezervácii.

CRM

 • Vytvorenie udalosti z reklamácie – v kalendári udalostí pribudla možnosť vytvoriť udalosť zo záznamu z evidencie reklamácií a servisu.
 • Fakturácia reklamácie/servisu – pribudla možnosť vyfakturovať reklamáciu alebo servis – do faktúry sa načítajú položky z vyúčtovania reklamácie alebo servisu.
 • Fakturácia úlohy alebo udalosti – pribudla možnosť vyfakturovať reklamáciu alebo servis – do faktúry sa vygeneruje položka podľa jednotkovej ceny a počtu hodín.
 • Opakovanie udalosti – v kalendári udalostí v kontextovej ponuke pribudla možnosť opakovať udalosť (vytvorenie novej udalosti podľa pôvodnej).
 • Kalendár udalostí a používatelia – v režime zobrazenia kalendára podľa používateľov je možné zvoliť, udalosti ktorých používateľov sa majú zobraziť (pôvodne len všetkých).
 • Import úloh a udalostí – pribudla možnosť importovať úlohy a udalosti zo súboru XLSX (Microsoft Excel).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB