Nová verzia OBERON-u Január/2018 SP1

verzia_oberon_thumb_transDňa 22.01.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2018 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2018.

OBERON

 • Elektronický podpis PDF – bol aktualizovaný generátor tlačových výstupov, v ktorom bol odstránený problém s elektronickým podpisovaním PDF dokumentov.
 • Kniha záväzkov – pri zadávaní novej faktúry si program pamätá posledný dátum zaevidovania dokladu podľa typu faktúry (typu dokladu).

Pokladnica OBERON

 • Prenesenie daňovej povinnosti – bola doplnená kontrola položiek s prenesenou daňovou povinnosťou, ktoré sa predávajú iným platiteľom DPH s nulovou sadzbou DPH. Ak sa na doklade bude nachádzať aspoň jedna takáto položka, nebude možné vytlačiť daňový doklad. Vtedy môže obsluha pokladnice z neuzatvoreného pokladničného dokladu vytvoriť faktúru a následne vykonať úhradu tejto faktúry. Viac informácií je možné získať v článku Ako sa z predavačiek fakturantky stali.

Mzdy a dochádzka

 • Dokumenty pracovníkov – podľa legislatívy boli upravené tlačivá Žiadosť o ročné zúčtovanie dane a Ročné zúčtovanie dane.

Dňa 15.01.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2018. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2017.

Účtovníctvo

 • Evidencia DPH – z dôvodu legislatívnych zmien pri evidencii DPH, a to hlavne prenesenej daňovej povinnosti (od 01.01.2018 bol zrušený limit 5 000,- EUR) boli v OBERON-e vykonané zmeny, ktoré používateľom uľahčia a zautomatizujú činnosti spojené s touto legislatívnou úpravou. Vykonané úpravy:
  – v colnom sadzobníku je možné určiť, či sa pri danom tovare má použiť režim prenesenej daňovej povinnosti;
  – automatická úprava sadzby DPH (na nulovú sadzbu) na položke vydanej faktúry, ak je na skladovej karte zadané číslo z colného sadzobníka, pri ktorom je nastavený režim prenesenia daňovej povinnosti. Samozrejme to platí len vtedy, keď platiteľ DPH vystavuje faktúru inému platiteľovi DPH, t. j. daný predaj sa vykoná bez DPH (na doklade pri odberateľovi je zadané IČ DPH);
  – automatická úprava typu DPH (pri pohľadávkach Evidencia podľa § 69 ods. 12) na predávanej položke faktúry za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom bode;
  – automatická úprava typu DPH (pri záväzkoch Daň platená príjemcom podľa § 69 ods. 12 [9, 10; 20, 21]) pri zaevidovaní novej položky prijatej faktúry obdobne ako v predchádzajúcich bodoch;
  – automatická úprava sadzby DPH a aj typu DPH (pre ďalšie rozúčtovanie faktúry v evidencii DPH a kontrolnom výkaze) aj na výdajkách a príjemkách;
  – číslo colného sadzobníka sa nachádza v zozname skladových kariet a je možné podľa neho jednotlivé položky filtrovať, triediť a vyhľadávať. Obdobne sa číslo colného sadzobníka doplnilo do evidencie skladových pohybov;
  – bola upravená tlač faktúr, dodacích listov, výdajok – doplnilo sa číslo z colného sadzobníka.

Hotelová recepcia

 • Manažér rezervačných kanálov Beds24.com – z dôvodu zmien v komunikačnom protokole zo strany Beds24.com boli v OBERON-e vykonané potrebné úpravy. Taktiež bol vylepšený import rezervácie ubytovania a kalkulácie ceny – v kalkulácii sa presnejšie určuje typ položky (za ubytovanie, daň z ubytovania, ostatné služby).
 • Grafický prehľad izieb – bolo odstránené „blikanie“ grafického prehľadu izieb, ktoré sa mohlo vyskytovať pri väčšom počte záznamov v evidencii ubytovaných a rezervácií, prípadne na pomalších počítačoch.

Pokladnica OBERON

 • Obraty Presun na hotelový účet – bola odstránená chyba pri zobrazení obratov podľa typov platieb, keď sa presuny na hotelové účty nezobrazovali správne (problém sa prejavoval pri použití viacerých registračných pokladníc).
 • Fiškálna tlačiareň FiskalPro – pribudla podpora zápisu DPH hladín priamo z OBERON-u. Bol odstránený problém pri doklade typu úhrada faktúry (program netlačil číslo faktúry), bola doplnená tlač odberateľa.

Mzdy a dochádzka

 • Spracovanie miezd – bol aktualizovaný výpočet výšky dane pri podieloch zo zisku pre pracovníkov (doplnila sa zrážková daň).
 • Dokumenty pracovníkov – bola opravená chyba vyskytujúca sa pri zmene pracovníka a pracovného pomeru na kopírovanom dokumente.
 • Základné mzdové sadzby na rok 2018 – v pracovných pomeroch sa automaticky zmenia sadzby, ktoré podliehajú zmenám v legislatíve a v mzdových sadzbách.
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 – ročné zúčtovanie je už možné vykonať, avšak daňové priznanie typu „A“ ešte nie je možné zaslať automaticky (finančná správa ešte nezverejnila formát XML).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB