Nová verzia OBERON-u September/2018 SP1

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 29.10.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2018 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2018.

 

Mzdy a personalistika

 • Sviatok 30.10.2018 – do mzdového kalendára bol doplnený sviatok pre deň 30.10.2018.

Sklad

 • Precenenie dokladu – bol odstránený problém v sprievodcovi Precenenie dokladu (chyba sa vyskytovala len v predchádzajúcej verzii).

Pokladnica OBERON

 • FiskalPro – bola upravená a vylepšená komunikácia (odstránený špecifický problém pri dennej uzávierke).

Dňa 01.10.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2018.

Účtovníctvo

 • Hospodárky rok – pribudla podpora účtovného obdobia iného, ako je kalendárny rok. Pri účtovaní a evidovaní dokladov OBERON štandardne používa kalendárny účtovný rok, avšak od tejto verzie umožňuje používať aj hospodársky (fiškálny) rok – viac informácií je možné získať v téme Hospodársky rok.

Skladová evidencia

 • Kontaktné údaje v objednávke – vo formulári Objednávka prijatá (prípadne Ponuka) pribudli nové polia s kontaktnými informáciami o odberateľovi – e-mail, telefón, poznámka. Bola upravená komunikácia s internetovým obchodom Prestashop tak, aby kontaktné údaje boli v nových poliach (pôvodne len ako text pred položkami). Taktiež boli upravené XML štruktúry objednávky – ak používate import objednávok z iných systémov, odporúčame upraviť XML alebo transformačné šablóny.
 • Rozšírená cenotvorba a zobrazenie zľavy – v pravidle rozšírenej cenotvorby pribudlo nové nastavenie Na položke dokladu uvádzať výšku zľavy v percentách. Na položke dokladu (faktúra, výdajka, ponuka, pokladnica) bude možné zobrazovať výšku zľavy v percentách, a to aj vtedy, ak z hľadiska pravidla rozšírenej cenotvorby nie je predajná cena vypočítaná priamou zľavou v percentách. Takáto cena býva najčastejšie zadaná priamo, prípadne vypočítaná inak ako bežná zľava, napr. spravidla ide o letákové akcie, zmluvné ceny a pod. Ako referenčná cena na výpočet zľavy sa používajú ceny na skladovej karte. Zobrazovaná zľava sa môže počítať z jednej z cenových hladín, prípadne z najvyššej predajnej ceny.
 • Zľava v skladových pohyboch – v evidencii Skladové pohyby pribudli stĺpce Zľava [%] a Cena bez zľavy. Tým je možné vyhodnotiť predaj a poskytnuté zľavy.
 • Precenenie dokladu – pribudla možnosť precenenia dokladu, a to buď priameho zvýšenia alebo zníženia už zadanej zľavy, napr. na doklade je zľava 5 %, v prípade platby v hotovosti môže byť poskytnutá ďalšia zľava vo výške 2 % – pri precenení sa automaticky zvýši zľava z 5 na 7 percent. Položky, ktoré sú bez zľavy, zostanú v tomto prípade bez zmeny.
 • Vyskladnenie variantu – vo výdajkách pribudla funkcia automatického hromadného vyskladnenia všetkých variantov danej skladovej karty. Program hromadne vyskladní všetky varianty, ak zostatkové množstvo po výdaji bude nulové (vyskladňuje sa celá položka).
 • Doplnený stĺpec Suma bez DPH – v dokladových evidenciách ako faktúry, objednávky, výdajky alebo príjemky bol doplnený stĺpec s celkovou sumou bez DPH.

Pokladnica OBERON

 • Tlač priebežného účtu – tlač priebežného účtu bola rozšírená o obchodného partnera.

CRM

 • Evidencia reklamácií a servisu – pribudla možnosť pracovať s reklamáciami aj mimo aktuálneho spracovávaného obdobia (úprava, zmena stavu). Nový záznam sa však dá zapísať len v aktuálnom spracovávanom období.

Mzdy a dochádzka

 • Pracovný kalendár – upravené generovanie príchodu pri neskoršom príchode Služobne, upravené generovanie prestávky v práci. Zároveň bolo upravené generovanie pracovného plánu, kde sa ihneď generujú aj neprítomnosti zadané v danom okamihu pri pracovnom pomere. V pracovnom kalendári boli upravené tlačové výstupy.

Hotelová recepcia

 • Manažér rezervačných kanálov Availpro – bol odstránený problém pri komunikácii s týmto manažérom rezervačných kanálov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB