Nové Mzdy už k dispozícii

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Plne nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov.

Modul na spracovanie miezd už nie je samostatný program, ale je integrovaný priamo v OBERON-e. Mzdové údaje sa nachádzajú v tej istej databáze ako účtovníctvo (doteraz samostatná databáza MDB), pričom prístup k citlivým údajom mzdového účtovníctva je možné obmedziť právami používateľov.

wages_processingwages

Najdôležitejšie novinky a zmeny

  • jeden pracovník môže mať viac pracovných pomerov – personálne údaje sa evidujú v evidencii Pracovníci, údaje o mzdových sadzbách v evidencii Pracovné pomery.
  • pri tvorbe mzdy možnosť zadávať neobmedzený počet mzdových zložiek– mzdové zložky sa zadávajú ako položky dokladu (napr. faktúry), pričom každá položka má svoje číslo predkontácie (ako v účtovníctve). Zadávanie špeciálnych zložiek mzdy je jednoduchšie – rôzne zdaňované príjmy, polročné a ročné odmeny, neobmedzené množstvo príplatkov a podobne.
  • evidencia neprítomností – vylúčiteľné doby, nemocenské dávky, náhrady miezd boli spojené do evidencie Neprítomnosti. Tu sa eviduje čas, kedy pracovník mal pracovať, avšak nepracoval, napr. aj dovolenka , čerpanie náhradného voľna a podobne.

Výplatná páska s grafom

Ďalšie zaujímavé novinky

  • mesačná uzávierka miezd – po ukončení spracovania miezd za daný mesiac bolo potrebné vykonať veľmi veľa úkonov – tie sú teraz zlúčené do uzávierky. Hromadne generuje tlačové výstupy (do súborov typu PDF), pričom sa môžu ihneď aj vytlačiť, generuje príkazy k úhrade, generuje súbory pre internebanking, generuje exporty do štátnych inštitúcií atď. V prípade potreby je možné samozrejme uzávierku aj zrušiť a opraviť niektorú mzdu.
  • evidencia čerpania dovolenky a náhradného voľna – pribudla prehľadná evidencia, pri náhradnom voľne jeho tvorba ako aj čerpanie
  • na výplatnej pásky pribudla položka Vaša mzda – zamestnávatelia vedia, že odvodové a daňové zaťaženie je na Slovensku pomerne vysoké. Pracovníci (zamestnanci) o tom vedia už oveľa menej, preto sa na výplatnú pásku (výplatný list) uvádza aj cena práce pod pojmom Vaša mzda – ďalej sú uvedené spolu všetky odvody ako aj dane (uvádza sa aj percentuálne daňové a odvodové zaťaženie).
  • výplatná páska – výplatnú pásku je možné tlačiť aj v podrobnom formáte so všetkými mzdový zložkami (tzv. Výplatný list), prípadne aj Výplatný list s grafom daňového a odvodového zaťaženia.
  • evidencia Tlačivá (v personalistike) – evidencia rôznych dokumentov, ktoré sa vzťahujú k pracovníkovi (napr. pracovná zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti a pod.) bola zásadne vylepšená. Bola vytvorená nová samostatná evidencia Dokumenty a výkazy pracovníkov, kde sa nachádzajú všetky evidované dokumenty všetkých pracovníkov. Tu je možné ľahko dokumenty kopírovať, napr. dodatok k pracovnej zmluve vytvoriť pre všetkých pracovníkov. K danému dokumentu je možné pripojiť prílohu, napr. elektronicky podpísaný dokument, prípadne oskenovaný dokument.
wages_monthlyreportwages

Mesačná uzávierka

Prechod z pôvodného programu

Nový modul pre spracovanie miezd používa pre uloženie údajov databázu OBERON-u – teda nie samostatnú databázu ako pôvodné mzdy. Z tohto dôvodu je potrebné pri prechode do nového OBERON-u vykonať import údajov z pôvodnej databázy. Import je možné vykonať pomocou sprievodcu Import údajov z programu Mzdy a personalistika, ktorý je dostupný v ponuke Mzdy. Ak sa ponuka Mzdy nezobrazuje v hlavnom okne OBERON-u, je potrebné v nastaveniach programu povoliť modul Mzdy a dochádzka.

Momentálne je modul Mzdy a dochádzka vo verzii Beta, t.j. ešte nie sú dostupné všetky funkcie, ktoré budú vo finálnej verzii (napr. pracovné pomery s nepravidelnou výplatou príjmu). Taktiež sa môžu vyskytnúť určité nedokonalosti, ktorým sa dá len veľmi ťažko vyhnúť – vývoj mzdového programu je vďaka komplikovanej a často meniacej sa legislatíve pomerne zložitý a náročný na testovanie. Napriek tomu je možné na tejto verzii mzdy za daný mesiac spracovať – doporučujeme ich však použiť najmä v menších firmách (do cca 5 pracovníkov), nakoľko mzdy sa dajú jednoduchšie skontrolovať.

wages_importfrommzdy

Import údajov z programu Mzdy a personalistika

Viac informácií o prechode na nové mzdy je možné získať v Pomocníkovi v téme Import údajov z programu Mzdy a personalistika.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB