UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nový druh poistenia (kurzarbeit)

Dňa 1. marca 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podstatou danej právnej úpravy je poskytovanie právne nárokovateľnej podpory v prípade, že zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu dohodnutom v pracovnej zmluve. Dôležitou podmienkou pre získanie uvedenej podpory je objektívny vplyv vonkajšieho faktora, ktorý znemožňuje zamestnávateľovi prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu. Zákon bol prijatý hlavne v dôsledku pandémie COVID-19, bude však aplikovateľný aj všeobecnejšie na rôzne situácie, v ktorých objektívne vplyvom vonkajšieho faktora zamestnávateľ nebude môcť prideľovať svojim zamestnancom prácu dohodnutým spôsobom. V takomto prípade bude zamestnávateľ vystupovať v režime skrátenej práce, označovanej ako kurzarbeit. Upozorňujeme, že zákon platí len pre zamestnancov, táto pomoc sa nevzťahuje pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Nové poistenie pre kurzarbeit

Na financovanie podpory v čase skrátenej práce bude zamestnávateľ platiť nový druh poistenia do novovytvoreného odvodového fondu Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Poistné bude v sadzbe 0,5 %, o ktoré sa mu zníži poistné na poistenie v nezamestnanosti (dôjde len k rozdeleniu poistenia v nezamestnanosti na dve časti).

Úpravy v OBERON-e

V súvislosti s uvedenými legislatívnymi zmenami bola v module Mzdy a dochádzka systému OBERON vykonaná rozsiahla aktualizácia dostupná od verzie systému OBERON Apríl/2022. Ňou budú k februáru 2022 ukončené doteraz platné typy pracovných pomerov, pri ktorých sa nový poistný fond ešte neuplatňoval. Zároveň budú vytvorené nové typy pracovných pomerov platné od marca 2022. Tieto nové typy pracovných pomerov zabezpečia plynulý prechod medzi obdobím pred legislatívnou zmenou a obdobím po legislatívnej zmene s automatickým použitím správnych sadzieb poistného pri jednotlivých obdobiach.

Zmeny v typoch pracovných pomerov zohľadňujú zníženie sadzby poistenia v nezamestnanosti na strane zamestnávateľa z pôvodného 1 % na 0.5 % a nastavenie sadzby 0.5 % pre nový odvod poistenia na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit) pri všetkých typoch pracovných pomerov.

Dôležité upozornenie

V prípade, že sa na vás vzťahuje režim skrátenej práce (kurzarbeit) a mzdy za obdobie 03/2022 ste už spracovali, je potrebné takto spracované mzdy stornovať a po nainštalovaní novej verzie systému OBERON Apríl/2022 ich spracovať nanovo.

Nový druh poistenia musia platiť aj zamestnávatelia, ktorí doteraz štátnu pomoc nevyužili.

Do 25. februára 2022 mali zamestnávatelia poskytnúť Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov. Ak tak neurobili, Sociálna poisťovňa bude vychádzať z predpokladu, že uvedení zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu a od 1. marca 2022 bude za nich zamestnávateľ platiť poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce. U týchto zamestnancov bude uvádzať na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac aj vymeriavací základ zamestnanca na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB