Elektronický archív

Objavte výhody elektronického archivovania

Majte účtovnú dokumentáciu a všetky dôležité firemné dokumenty bezpečne uložené v elektronickom archíve a zároveň vždy poruke. Využite možnosti elektronického podpisovania a zvýšte ochranu a kontrolu archivovaných dokumentov.

Čo je elektronický archív?

Elektronický archív účtovnej jednotky predstavuje elektronické úložisko archívnych dokumentov, ktoré tvorí najmä jej účtovná dokumentácia. Účtovnú dokumentáciu v elektronickej podobe predstavujú:

  • prijaté doklady, a to buď priamo v elektronickej podobe vo formáte PDF, alebo ako skeny papierových dokladov (napr. prijaté faktúry za určité obdobie),
  • vlastné vystavené doklady (vydané faktúry, účtovné knihy...) spravidla ako tlačové výstupy vo formáte PDF.

Elektronický archív v OBERON-e

Elektronický archív systému OBERON predstavuje viacero foriem elektronického uchovávania a archivovania účtovnej dokumentácie, prípadne aj rôznych iných príloh záznamov (zmluvy, certifikáty, návody...):

  • aktuálna databáza účtovnej jednotky - za elektronický archív možno považovať už samotné elektronické prílohy dokumentov v príslušných evidenciách OBERON-u. Každá elektronická príloha dokumentu v OBERON-e sa automaticky stáva súčasťou elektronického archívu,
  • archívna databáza účtovnej jednotky - elektronické prílohy dokumentov  OBERON-e možno presunúť z aktuálnej databázy do archívnej databázy,
  • adresár na disku počítača - elektronické prílohy dokumentov možno hromadne a v prehľadnej štruktúrovanej forme exportovať z aktuálnej databázy (prípadne archívnej databázy) do zvoleného adresára na disku počítača.

Splnenie zákonnej povinnosti

Elektronické archivovanie uľahčuje splnenie zákonnej povinnosti ochrany účtovnej dokumentácie a jej uchovávania počas stanovenej lehoty

Úspora priestoru

Šetrí fyzický priestor potrebný na skladovacie miesta a regály so šanónmi na uloženie papierovej dokumentácie

Ľahký prístup k dokumentom

Ľahká dostupnosť dokumentov jedným klikom kedykoľvek aj spätne pre všetkých používateľov z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet

Zvýšenie prehľadu

Elektronické archivovanie zvyšuje prehľad a umožňuje rýchle vyhľadávanie a nájdenie konkrétnych dokumentov

Elektronický podpis

Umožňuje jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril a znemožňuje ich dodatočná úpravu, čo vedie k vyššej ochrane a kontrole dokumentov

Možnosť automatického archivovania

V systéme OBERON sa elektronicky podpísaný dokument automaticky uloží k danému záznamu ako príloha vo formáte PDF, a tým do archívu

Zlepšená bezpečnosť

Eliminuje sa potreba presúvať fyzické doklady v listinnej (papierovej) podobe, čím sa eliminuje riziko poškodenia, krádeže alebo straty dokladov

Environmentálna udržateľnosť

Elektronické archivovanie má nižší environmentálny dosah v porovnaní s tradičným papierovým archivovaním (menej papiera, atramentu...)

Elektronický podpis

  • Z hľadiska elektronického archivovania dokumentov má elektronické podpisovanie dokumentov vo formáte PDF zásadný význam.
  • Pri elektronicky podpísaných dokumentoch možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril a zároveň sa znemožňuje ich dodatočná úprava (napr. antedatovanie či iná zmena dokumentu), čo vedie k vyššej ochrane a kontrole dokumentov.
  • Elektronicky možno podpisovať prakticky všetky dokumenty účtovnej jednotky.
  • V OBERON-e sa každá elektronicky podpísaná príloha dokumentu automaticky pridá do elektronického archívu.

Ukážky obrazoviek