Edumio

Spoločnosť Education, s. r. o. ponúka používateľom systému OBERON v rámci systému Edumio komplexné zastrešenie zákonných povinností spojených s ich podnikaním.

Zákonné povinnosti

Každý podnikateľ, ktorý zamestnáva čo i len jedného zamestnanca alebo pracovníka na dohodu, má zákonnú povinnosť zabezpečiť mu školenia v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a Ochrany pred požiarmi (OPP).

Okrem toho sú zamestnávatelia povinní viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a zabezpečiť povinné osobné obhliadky pracovísk certifikovaným technikom. Periodicita obhliadok a rozsah povinností závisí predovšetkým od rozlohy pracovného priestoru, vykonávanej činnosti a počtu zamestnancov.

Legislatíva a pokuty

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci definuje Zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a čl. 36 Ústavy SR. Na ich dodržiavanie dohliadajú inšpektoráty práce. Pri porušení povinností hrozia zamestnávateľom pokuty do výšky 200 000 eur. Ak v dôsledku porušenia povinností vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, minimálna výška pokuty je 33 000 eur. Pri závažných porušeniach predpisov BOZP je inšpektorát práce oprávnený podať návrh na ukončenie podnikania.

Ochranu pred požiarmi upravuje Zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi a na jeho dodržiavanie dohliada Hasičský a záchranný zbor. Pokuty a sankcie sa pohybujú až do výšky 16 596 eur, resp. po vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky.

Pracovná zdravotná služba je zakotvená v Zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Za porušenie povinnosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby môže príslušný regionálny úrad regionálneho zdravotníctva udeliť pokutu do výšky 20 000 eur.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci spolu s ochranou pred požiarmi bude tiež neoddeliteľnou súčasťou nového zákona o ochrane osobných údajov platného od 25.05.2018 – známeho ako GPDR (General Data Protection Regulation), podľa ktorého je podnikateľský subjekt povinný dbať na fyzickú bezpečnosť údajov.

Informácie platné k 10/2023

E-learningové školenia v systéme Edumio

Vďaka systému Edumio môžete všetky zákonné povinnosti zvládnuť on-line v rámci e-learningových školení. O tom, aké konkrétne požiadavky v oblasti BOZP, PZS a OPP vyplývajú z legislatívnych noriem pre vašu firmu, sa môžete bezplatne informovať v spoločnosti Education, s. r. o. zaslaním e-mailu alebo telefonicky, prípadne vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na jej webovej stránke.

Spoločnosť zastrešuje zákonné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO), pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ochrany osobných údajov (OOÚ) pre malé i stredne veľké firmy, spravuje dokumentáciu a koordináciu potrebných aktivít pod jednou strechou v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Certifikované online školenia vypracované pod dohľadom Inštitútu bezpečnosti práce plne nahrádzajú osobné preškolenie zamestnancov, čím ušetríte čas aj financie.

Výhody systému Edumio

  • Komplexnosť - získajte všetky zákonné povinnosti na jednom mieste. On-line školenia, dokumentácia, povinné osobné obhliadky a zastupovanie pred úradmi.
  • Flexibilita - certifikované on-line školenia pre vašich zamestnancov dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. Jednoduché spracovanie materiálov, testov a certifikácie 24/7.
  • Profesionalita - garancia kvality vďaka spolupráci s Inštitútom bezpečnosti práce a ďalšími top odborníkmi, ktorí neustále monitorujú aktualizácie a zmeny v legislatíve.
  • Cena - splnenie všetkých zákonných povinností za výhodnú cenu. Vďaka certifikovaným on-line školeniam a koordinácii všetkých aktivít ušetríte náklady a čas.

Implementácia služieb

V prípade záujmu kontaktujte poskytovateľa služieb e-mailom alebo telefonicky, prípadne vyplňte a odošlite kontaktný formulár na webovej stránke dodávateľa.

Podpora a cena

Prevádzkovateľ poskytuje bezplatné konzultácie, v rámci ktorých zistíte, aké povinnosti sa týkajú vášho podnikania. Na základe toho vám firma vypracuje nezáväznú cenovú ponuku. Služby sú spoplatnené podľa cenníka prevádzkovateľa služieb.

Education, s. r. o. (Valéria Gumanová)
Mlynarovičova 10
851 03 Bratislava

Tel.: +421 2 2093 6166
E-mail: sluzby@education.sk
www.edumio.sk