Povinnosti BOZP, PZS a OPP on-line

Každý podnikateľ, ktorý zamestnáva čo i len jedného zamestnanca alebo pracovníka na dohodu, má zákonnú povinnosť zabezpečiť mu školenia v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a Ochrany pred požiarmi (OPP).

Okrem toho sú zamestnávatelia povinní viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a zabezpečiť povinné osobné obhliadky pracovísk certifikovaným technikom. Periodicita obhliadok a rozsah povinností závisí predovšetkým od rozlohy pracovného priestoru, vykonávanej činnosti a počtu zamestnancov.

Legislatíva a pokuty

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci definuje Zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a čl. 36 Ústavy SR. Na ich dodržiavanie dohliadajú inšpektoráty práce. Pri porušení povinností hrozia zamestnávateľom pokuty do výšky 200 000 eur. Ak v dôsledku porušenia povinností vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, minimálna výška pokuty je 33 000 eur. Pri závažných porušeniach predpisov BOZP je inšpektorát práce oprávnený podať návrh na ukončenie podnikania.

Ochranu pred požiarmi upravuje Zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi a na jeho dodržiavanie dohliada Hasičský a záchranný zbor.
Pokuty a sankcie sa pohybujú až do výšky 16 596 eur, resp. po vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky.

Pracovná zdravotná služba je zakotvená v Zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Za porušenie povinnosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby môže príslušný regionálny úrad regionálneho zdravotníctva udeliť pokutu do výšky 20 000 eur.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci spolu s ochranou pred požiarmi bude tiež neoddeliteľnou súčasťou nového zákona o ochrane osobných údajov platného od 25.05.2018 – známeho ako GPDR (General Data Protection Regulation), podľa ktorého je podnikateľský subjekt povinný dbať na fyzickú bezpečnosť údajov.

Ako si splniť povinnosti čo najefektívnejšie?

  1. Pri výbere dodávateľa dbajte na to, aby jeho služby reflektovali vaše potreby čo najkomplexnejšie. V opačnom prípade sa pri kombinácií viacerých dodávateľov môže cena za poskytované služby výrazne navýšiť. Dnes už je bežnou praxou, že dodávatelia poskytujú služby BOZP a OPP v jednom balíku, čím ušetríte za osobné obhliadky.
  2. Nebojte sa požiadať o cenovú ponuku, keďže cenové ponuky od rôznych dodávateľov sa môžu výrazne líšiť. Buďte pripravení na otázky ohľadom počtu zamestnancov, či veľkosti priestorov v m2. Nezabudnite pritom, že tak zákonné obhliadky, ako aj dokumentácia sa viažu na priestor, preto ak máte viacero prevádzok, samostatnú dokumentáciu a obhliadku si musíte zabezpečiť pre každú z nich.
  3. Pre najefektívnejšie riešenie zvážte formu e-learningu (elektronického vzdelávania). Najmä pri vysokej fluktuácie zamestnancov dokážete prostredníctvom neho mnohonásobne ušetriť tak náklady na školenie svojich zamestnancov, ako aj váš čas.

E-learning v oblasti zákonných školení

Zabezpečiť školenia pre zamestnancov formou e-learningu v oblasti BOZP a OPP (ale aj ďalších zákonných školení, napr. školenia pre vodičov, bezpečnosti potravín a pokrmov) môže každá firma, ktorej zamestnanci vykonávajú práce zaradené z hľadiska zdravotných rizík do kategórie 1 a 2 (bežné zamestnania v kanceláriách, predajniach, službách, reštauráciách, hoteloch, skladoch, logistike, zdravotníctve atď).

E-learningové školenia na jednej strane šetria čas tých zamestnancov vo firme, ktorí sú za školenia zodpovední (HR, vedúci prevádzok, …), na druhej strane však prinášajú úsporu času aj samotným zamestnancom, ktorí musia školenia absolvovať. Ušetrený čas je potom možné využiť na produktívnejšie činnosti v práci. Nezanedbateľnou výhodou je často aj ušetrenie nákladov na výjazdy školiteľov.

Na rozdiel od klasických školení, e-learningové školenie nie je viazané na konkrétne miesto. Namiesto toho sa zamestnanec na počítači prihlási do systému a školenie absolvuje on-line. Samotné školenie sa skladá z dvoch častí: odbornej prednášky a testu.

V rámci prednášky sa zamestnanec oboznámi tak so základnými princípmi BOZP a PZS, ako aj so špecifikami konkrétnej prevádzky z hľadiska ochrany pred požiarmi (OPP). Po absolvovaní kurzu sa vygeneruje test a po jeho úspešnom absolvovaní sa zamestnancovi udelí platný certifikát. Výhodou on-line školení je okrem priaznivej ceny hlavne skutočnosť, že takéto školenia môžu zamestnanci absolvovať kdekoľvek a kedykoľvek.

Bezplatné poradenstvo a zvýhodnené ceny pre používateľov OBERON-u

O tom, aké konkrétne požiadavky v oblasti BOZP, PZS a OPP vyplývajú z legislatívnych noriem pre vašu firmu, sa môžete bezplatne informovať u nášho partnera na jeho stránke https://www.edumio.sk/.

Okrem toho, vďaka nadviazaniu spolupráce so systémom Edumio.sk majú teraz používatelia OBERON-u možnosť využiť zvýhodnené podmienky na zákonné on-line školenia v oblasti BOZP, PZS a OPP pre podnikateľov a firmy formou e-learningu. S týmto cieľom môžete kontaktovať priamo dodávateľa buď na infolinke +421 948 267 490 alebo e-mailovej adrese info@edumio.sk. Nezabudnite pritom uviesť, že ste používateľom OBERON-u 🙂

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB