UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Stravné lístky v. finančný príspevok

Dňa 01.03.2021 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá umožňuje zamestnancom vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie. V tejto súvislosti boli vykonané potrebné úpravy v OBERON-e (dostupné od verzie Marec/2021). Kedy si zamestnanec môže vybrať medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom, aká je pritom pozícia zamestnávateľa, aká je výška príspevku a jeho mzdový, daňový a odvodový kontext a ako sa napokon uvedené zmeny premietli od OBERON-u – odpovede na tieto aj ďalšie otázky prinášame v súhrnnom prehľade v tomto článku.

Finančný príspevok na stravovanie

Aj podľa novej legislatívnej úpravy naďalej platí všeobecná povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie (predovšetkým formou jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja), a to buď vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, t. j. na báze stravných lístkov (poukážok, gastrolístkov).

Podľa novely sa však upravila povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancom, a to poskytnutím účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie ako alternatívy k stravným lístkom.

Tak ako doteraz, aj na poskytnutie príspevku má pritom nárok ten zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. V prípade dĺžky pracovnej zmeny viac ako 11 hodín mu bude môcť byť poskytnutý ďalší príspevok na stravovanie.

Povinnosť poskytnúť finančný príspevok

Pri povinnosti poskytnúť finančný príspevok na stravovanie zamestnanca zo strany zamestnávateľa platia pôvodné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sú taxatívne vymenované v § 152, ods. 6. V súhrnne je to vtedy, keď túto povinnosť vylučujú podmienky výkonu práce alebo neschopnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie alebo zdravotné dôvody zamestnanca či jeho domácka práca, resp. telepráca. Tie sa však rozširujú o nasledujúcu zmenu.

V prípade, že zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení, eventuálne v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a ak nejde o prípady vymenované v predchádzajúcom odseku, podľa novej legislatívnej normy zamestnávateľ musí umožniť zamestnancom výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Zjednodušene povedané, právo na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie majú tí zamestnanci, ktorým dosiaľ zamestnávateľ poskytoval stravné lístky. Pritom platí, že toto právo výberu je výlučne na strane zamestnancov a zamestnávateľ musí toto právo rešpektovať, t. j. musí týmto zamestnancom finančný príspevok poskytnúť.

Zároveň však platí aj druhá strana mince: ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení, prípadne v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (vrátane donáškovej služby a pod.), zamestnanci si v týchto prípadoch nemôžu nárokovať finančný príspevok na stravovanie.

Ročná lehota

Do chvíle, kým sa zamestnanec nerozhodne medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie, závisí od zamestnávateľa, ktorú z uvedených alternatív si vyberie. Potom však, čo sa zamestnanec rozhodne, bude musieť toto jeho rozhodnutie rešpektovať. Zamestnanec však nebude môcť ďalších 12 mesiacov svoje rozhodnutie zmeniť.

Výška príspevku

Výška finančného príspevku na stravovanie sa odvíja od toho, či zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom. V kladnom prípade bude príspevok v sume, v akej prispieva na stravovanie týmto iným zamestnancom. V tomto prípade je minimálna výška príspevku 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka (t. j. 2,11 €/deň) a jeho maximálna výška predstavuje 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (t. j. 2,81 €/deň).

V opačnom prípade je minimálna výška príspevku 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka a jeho maximálna výška je 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Zamestnávateľ môže zamestnancom nad rámec svojej povinnosti prispieť na stravovanie aj zo sociálneho fondu.

Mzda, dane a odvody

Nové mzdové aspekty finančného príspevku na stravovanie sa výrazne líšia od tých tradičných. Zamestnancovi sa už nebude zo mzdy zrážať žiadna suma, ale na výplatnej páske mu bude figurovať plusová položka, ktorá zvýši jeho čistú mzdu (zamestnancovi sa vypláca priamo). Finančný príspevok na stravovanie je oslobodený tak od dane z príjmov, ako aj sociálneho aj zdravotného poistenia.

Zmeny v OBERON-e

V OBERON-e v súvislosti so zavedením účelovo viazaného finančného príspevku na stravovanie pribudla v kategórii Iné príjmy nová mzdová zložka Stravné (finančný príspevok).

Obrázok č. 1: Nová mzdová zložka Stravné (finančný príspevok)
Obrázok č. 2: Mzdová zložka Stravné (finančný príspevok) vo formulári Úprava mzdy

Kedy sa má príspevok vyplácať?

Termín vyplácania finančného príspevku na stravovanie nie je v novele presne špecifikovaný a v praxi sa naň názory rôznia. Podľa stanoviska mzdového centra, ktoré sme si vyžiadali, je tak možné urobiť buď vopred (v mzde za predchádzajúci mesiac), alebo spätne, t. j. až v mzde za daný mesiac, ktorá sa vypláca v nasledujúcom mesiaci.

Príspevok odporúčame vyplácať spätne vzhľadom na prepojenie s evidenciou dochádzky a automatický výpočet odpracovaných dní v danom kalendárnom mesiaci. V prípade, že sa rozhodnete príspevok vyplácať vopred, jednou z možností je jeho vyplatenie formou trvalej zálohy.

Obrázok č. 3: Výplatná páska so mzdovou zložkou Stravné (finančný príspevok)

Informácie uvedené v tomto článku majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB