UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Tipy a triky – Denná uzávierka v registračnej pokladnici

Zákon podnikateľom prikazuje vyhotoviť uzávierku na registračnej pokladnici len za dni, v ktorých mali tržbu. Podnikateľ je tak povinný vyhotoviť dennú uzávierku ihneď na predajnom mieste, alebo vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň.

Môže však nastať situácia, že je problém na strane fiškálnej tlačiarne, prípadne ste vytlačiť dennú uzávierku zabudli alebo ste ju stratili. Našťastie si OBERON všetko pamätá, uzávierku si viete jednoducho vyhľadať a vytlačiť V Pokladnici alebo v Knihe tržieb.

Vyvolanie uzávierky z Pokladnice OBERON

Obr.: Vyvolanie uzávierky z Pokladnice OBERON

Čo robiť v prípade, ak nie je možné uzávierku vytlačiť?

 • skontrolujte, či je fiškálna tlačiareň zapnutá, pripojená do el. siete a k počítaču
 • skontrolujte, či fiškálna tlačiareň má dostatok papiera a internej pamäte žurnálu
 • skontrolujte, či v priebehu 24 hodín došlo k predaju
 • skontrolujte, či už bola uzávierka z pokladnice vykonaná v evidencii Kniha tržieb
 • ak sa obraty nezhodujú (chybové hlásenie o nezrovnalosti daných obratov) – je možné, že niektorý doklad bol do fiškálneho zariadenia zaslaný viackrát (obsluha pokladnice o tom rozhodla pri probléme s vytlačením určitého dokladu), prípadne niektorý doklad v evidencii chýba. V prípade chybového hlásenia o nezrovnalosti daných obratov doporučujeme vykonať dennú uzávierku, avšak následne je potrebné skontrolovať doklady zapísané v databázovej evidencii Sklad/Pokladničné doklady
 • skúste vypnúť počítač aj fiškálnu tlačiareň a potom sa pokúsiť o opätovné vytlačenie dennej

Ako opakovane vytlačiť uzávierku?

Ak ste už uzávierku vytlačili a z akéhokoľvek dôvodu ju potrebujete vytlačiť ešte raz a Vaša fiškálna tlačiareň Vám to neumožňuje, môžete uzávierku zobraziť alebo vytlačiť z evidencie Sklad/Kniha tržieb.

Obr.: Zobrazenie originál dokladu Dennej uzávierky

Obr.: Zobrazenie originál dokladu Dennej uzávierky

V Knihe tržieb je tiež možnosť tlačiť tlačové výstupy ako sú zoznamy denných uzávierok (po dňoch príp. za konkrétne obdobie) alebo prehľadové grafy pre Denné tržby a Mesačné tržby.

Obr.: Mesačné tržby reg. pokladníc (typy platieb)

Obr.: Mesačné tržby reg. pokladníc (typy platieb)

Obr.: Mesačné tržby reg. pokladníc (typy platieb)

Obr.: Mesačné tržby reg. pokladníc (typy platieb)

Denná uzávierka pri používaní registračnej pokladnice

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa denná uzávierka vyhotovuje len raz za deň, pričom ak bola v pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24:00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, tak doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred touto 24:00 hodinou bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky. Doklady vyhotovené po 24:00 hodine budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.

V praxi sa môžu vyskytnúť nasledovné prípady:

 • vyhotovenie viac denných uzávierok počas dňa – Denná uzávierka môže byť vykonaná len raz za deň. V prípade, že  podnikateľ vykoná dennú uzávierku do 24 hodiny daného dňa a bude predávať tovar alebo poskytovať službu aj po vykonaní tejto dennej uzávierky, tržby z vyhotovených pokladničných dokladov budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.
  V prípade ak podnikateľ  nevykonal napr. dňa 07.08.2015 uzávierku (napr. zabudol) a zároveň nepredával po polnoci, tak dennú uzávierku vykoná 08.08.2016 o 6.00 hod. za tržby prijaté z predchádzajúceho dňa, t. j. 07.08.2016. Druhú uzávierku dňa 08.08.2016 vykoná o 19.00 hod. a táto bude vykonaná ako denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 08.08.2016, tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň sa považujú každá za jednu uzávierku, t. j. v tomto prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok. Pretože prvá uzávierka bola za 07.08.2018 a druhá za 08.08.2016.
  O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 08.08.2016 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 19.00 hod.; takýto postup by však nebol v súlade so zákonom.
 • vyhotovenie dennej uzávierky v nasledujúci deň – Podľa zákona o ERP (elektronických registračných pokladniciach) podnikateľ vyhotovuje dennú uzávierku, a to len za tie dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. Na základe uvedeného na účely zákona o ERP  denná uzávierka musí byť vyhotovená najneskôr pred otvorením prevádzky, to znamená, že nevyhotovenie dennej uzávierky v danom dni, ale až na druhý deň ráno pred otvorením prevádzky nie je v rozpore so zákonom o ERP.
 • vyhotovenie dennej uzávierky aj za predchádzajúci deň – Ak podnikateľ s prevádzkou do 18.00 hod. nevykoná za príslušný deň napr. 27.6.2016 do 24.00 hodiny dennú uzávierku, ale bude denná uzávierka vykonaná v nasledujúci deň, a to dňa 28.6.2016 ráno o 6.00 hod., tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň (prvá vyhotovená o 6.00 hod za tržby zo dňa 27.6.2016 a druhá o 18.00 hod. za tržby zo dňa 28.6.2016) sa považujú každá za jednu dennú uzávierku. V danom prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok. O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by napr. dňa 27.6.2016 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 18.00 hod. Takýto postup by  nebol v súlade so zákonom.

Viac informácií v Pomocníkovi OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB