UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Tipy a triky – Nastavenie OBERON-u pri prechode do nového účtovného roka 2016

Aby bolo možné pracovať s dokladmi v roku 2016, je potrebné vykonať zmenu spracovávaného obdobia. Zároveň prechodom do nového účtovného roka 2016 pripomíname najdôležitejšie nastavenia, ktoré s týmto prechodom v OBERON-e súvisia:

  1. Zmena obdobia v OBERON-e
  2. Predkontácie Účtovný rozvrh
  3. Inventarizácia
  4. Členenie dokladov
  5. Účtovná závierka účtovného alebo denníka pre podvojné účtovníctvo alebo jednoduché účtovníctvo

1. Zmena spracovávaného obdobia v OBERON-e

Ak zmeníte obdobie, tak je možné vrátiť obdobie kedykoľvek späť alebo je možné prepínanie medzi obdobiami. Sú dva spôsoby akými môžete zmeniť obdobie:

  • rýchla zmena – len pre daného prihláseného používateľa
  • sprievodcom spracovávaného obdobia –  hromadne pre všetkých používateľov

Rýhla zmena – aby bolo možné účtovať v novom období 2016 je potrebné v programe OBERON zmeniť toto obdobie. Najjednoduchší spôsob ako zmeniť obdobie je kliknúť pravým tlačidlom myši v spodnej lište OBERON-u na rok „2015“ a vybrať položku „Zmeniť na následujúce obdobie“. Táto zmena sa prejaví pre aktuálne prihláseného používateľa.

obr.: Zmena spracovávaného obdobia pre prihláseného používateľa

obr.: Zmena spracovávaného obdobia pre prihláseného používateľa

Sprievodcom spracovávaného obdobia–  ak chcete zmeniť obdobie aj ostatným používateľom, je potrebné použiť  Sprievodcu, ktorý sa nachádza v menu „Firma/Obdobie/Zmena spracovávaného obdobia“. Výhoda zmeny cez Sprievodcu je, že každému používateľovi viete nastaviť rôzne obdobie.

Post_prechod_lista_obdobie_wizard_marks2

obr.: Sprievodca – Firma/Obdobie/Účtovná závierka účtovného denníka

2. Predkontácie a Účtovný rozvrh

Predkontácie a Účtovný rozvrh (týka sa len podvojného účtovníctva) sú evidované pre každý účtovný rok samostatne (zmeny v predkontáciách v aktuálnom účtovnom období neovplyvnia predkontácie v inom účtovnom období). Preto je potrebné Predkontácie importovať do aktuálneho obdobia 2016 (tlačidlo Možnosti).

Post_zmena_obdobia_predkontacia_marks2

obr.: Import účtovného rozvrhu z predchádzajúceho obdobia | Účtovníctvo/Účtovný rozvrh

3. Inventarizácia

Kvôli preukázateľnosti účtovníctva je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Neodkladnou povinnosťou je aj fyzická inventúra v sklade.

Pre vykonanie Inventúry v sklade získate viac informácií v Pomocníkovi OBERON.

4. Členenie dokladov

Ak používate vo svojej firme Členenie dokladov, nezabudnite, že Doklady sa členia pre každý účtovný rok zvlášť. Ak si želáte preniesť členenia do nasledujúceho roka, je potrebné ich importovať z predchádzajúceho obdobia (tlačidlo Možnosti).

obr.: import členenia z predchádzajúceho obdobia | menu Firma/Členenie

obr.: Import členenia z predchádzajúceho obdobia | Firma/Členenie

5. Účtovná závierka účtovného denníka

Účtovná závierka sa robí až po kompletnom spracovaní predchádzajúceho obdobia 2015, teda nemusí byť vykonaná ihneď pri prechode kalendárneho roka. Účtovnú závierku je možné kedykoľvek zrušiť, následne pokračovať v účtovaní v predošlom účtovnom období a potom účtovnú závierku zopakovať.

Podvojné účtovníctvoÚčtovná závierka pozostáva z prevodov zostatkov účtov na účty 702 a 710 a súčasne sa vykoná otváranie účtov v nasledovnom účtovnom období z účtu 701. Účtovnú závierku vykoná program tak, že automaticky pridá potrebné účtovné zápisy do Účtovného denníka. Ak sa vykoná účtovná závierka, možno opätovným spustením tohto sprievodcu účtovnú závierku zrušiť a prípadne účtovať ďalej v účtovnom období v ktorom bola už vykonaná účtovná závierka.

Post_zmena_obdobia_uctovny_dennik_podvojne

obr.: Sprievodca – Firma/Obdobie/Účtovná závierka účtovného denníka

Jednoduché účtovníctvoÚčtovná závierka umožňuje vykonať prevod počiatočných stavov pokladní, bankových účtov do peňažného denníka v novom spracovávanom období. V tomto novom období program pridá do Peňažného denníka automaticky nové zápisy s kódom účtovného pohybu Počiatočný stav podľa príslušných bankových účtov a pokladní. Hodnoty počiatočných stavov budú rovné koncovým stavom pokladní alebo bankových účtov z predchádzajúceho účtovného obdobia. Prevod počiatočných stavov sa vykoná taktiež v Knihe cenín.

 

Post_zmena_obdobia_uctovny_dennik_jednoduche

obr.: Sprievodca – Firma/Obdobie/Účtovná závierka účtovného denníka

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB