Tipy a triky – Recyklačný poplatok pri predaji elektrozariadenia

Post_recyklacny_poplatok_thumbZákon o odpadoch § 34 ods. 1 písm. d) dáva výrobcovi a celému distribučnému reťazcu za povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že v cene elektrozariadenia je už započítaná aj konkrétne vyčíslená cena za:

– poplatky určené na úhradu nákladov na zber,
– prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácnosti.

Prečo prikazuje zákon podnikateľom uvádzať recyklačný poplatok?

Význam tejto povinnosti je ten, aby bol spotrebiteľ informovaný o tom, že v momente, keď sa rozhodne elektrozariadenia zbaviť, nebude platiť žiadne ďalšie poplatky za jeho odovzdanie do systému zberu a spracovania elektroodpadov.

Výška recyklačný poplatku:

  • výšku určuje výrobca elektrozariadenia alebo ten, kto elektrozariadenie uvádza na trh,
  • výška by mala ostať nezmenená v celom distribučnom reťazci (až po konečného spotrebiteľa),
  • výška poplatku by nemala byť súčasťou marže.

Štát týmto opatrením chce zabrániť deformáciám systému nakladania s elektroodpadom z dôvodu ponúk dumpingových cien zo strany niektorých výrobcov za činnosť nakladania s elektroodpadom, ktoré nezohľadňujú reálne náklady na zber, prepravu a spracovanie daného elektrozariadenia v čase, keď sa stane elektroodpadom.

Ako a kde je povinný podnikateľ uvádzať výšku recyklačného poplatku?

Predávate elektrozariadenia a nie je Vám jasné ako uvádzať údaje o recyklačnom poplatku? Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. §34 pís. d. hovorí, že „Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení; výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov a príjem z recyklačného poplatku nesmie výrobca elektrozariadenia použiť v rozpore s jeho účelom“.

Musí byť recyklačný poplatok uvedený na bločku?

Všetci účastníci v distribučnom reťazci – Výrobca, Distribútor alebo Predajca je tak podľa zákona povinný uvádzať výšku na obale, etikete alebo daňovom či nedaňovom doklade. Zákon o ERP (elektronických registračných pokladniciach) ale uvádzanie výšky recyklačného poplatku neprikazuje. Uvádzanie na pokladničnom bločku je teda dobrovoľné. Napr. v prípade, že je výška recykl. poplatku uvedená na etikete alebo obale elektrozariadenia, bloček výšku poplatku môže, ale nemusí obsahovať.

Ak výšku recyklačného poplatku nechcete uvádzať na obale alebo etikete výrobku, je jednoduchým a najoptimálnejším riešením vytlačiť tento údaj na doklady, ako sú faktúry alebo pokladničné doklady. Ak sa rozhodnete tlačiť poplatok na bloček, uistite sa najskôr, či Vaša fiškálna tlačiareň umožňuje tlačiť na pokladničné doklady aj iné údaje, ako sú názov položky a jej cena.

Recyklačný poplatok a DPH

Zo zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH vyplýva, že poplatky do recyklačného fondu vstupujú do základu dane. Platiteľ dane nemá povinnosť tieto poplatky osobitne vyčísliť vo faktúre.

Nastavenie tlače výšky recyklačného poplatku v OBERON-e

Údaj o recyklačnom poplatku je možné v OBERON-e zadať priamo na skladovej karte ako text, a to v jednom z týchto dvoch polí:

1. Záložka Základné – pole Doplňujúci text

Post_recyklacny_poplatok_karta_zakladne

Tlač „Doplňujúceho textu“ na Faktúru – Doplňujúci text je možné vytlačiť aj na faktúru, a to v prípade, že v ponuke Servis/Nastavenia programu/Tlač/Záložka Faktúry, Výdajky je zaškrtnutá možnosť „Za položku tlačiť doplňujúci popis zo skladovej karty“:

Post_recyklacny_poplatok_nastavenia_tlac_fa

Tlač „Doplňujúceho textu“ na pokladničný doklad – Doplňujúci text je možné vytlačiť aj na bloček (pokladničný doklad), a to v prípade, že v ponuke Servis/Nastavenia programu/Pokladnica OBERON/Záložka Tlač dokladu je zaškrtnutá možnosť „Za položku tlačiť doplňujúci popis zo skladovej karty“:

Post_recyklacny_poplatok_nastavenia

Vloženie „Doplňujúceho textu“ do poznámky Položky na doklad – Doplňujúci text je možné automaticky vyplniť do poznámky na doklad pri tvorbe faktúry, výdajky, predaj na pokladnici (pokladničný doklad). V takom prípade je potrebné v ponuke Servis/Nastavenia programu/Sklad/Záložka výdaj začiarknuť možnosť „Do poznámky vložiť doplňujúci text zo skladovej karty“:

Post_recyklacny_poplatok_nastavenia_sklad_vydaj

2. Záložka Doplň.údaje – pole Popis pri predaji

Post_recyklacny_poplatok_karta_dopln_udaje

Ukážka vytlačeného Pokladničného bločku s uvedením recyklačného poplatku v poli Popis pri predaji na skladovej karte:

Post_recyklacny_poplatok_blocek

Ukážka vytlačenej Faktúry s uvedením recyklačného poplatku v poli Popis pri predaji na skladovej karte:

Post_recyklacny_poplatok_faktura

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB