Verzia: Marec/2015

Dňa 17.03.2015 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2015. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2015.

OBERON

 • Bola upravená obnova údajov zo záložného súboru (len databáza Microsoft Access) – názov záložného súboru musí byť presne totožný s adresárom účtovnej jednotky, do ktorej sa robí obnova. Dôvodom je zabrániť nechcenému prepísaniu údajov pri obnove do nesprávnej účtovnej jednotky, ktoré môže dôjsť pri prenášaní údajov z firmy domov a naopak. Zároveň bola zjednodušená obnova údajov zo záložného média pri prenášaní na iný počítač – prvotný prenos je potrebné vykonať v sprievodcovi vytvorenia novej firmy, kde pribudla možnosť Obnova zo zálohy.
 • Do faktúry, výdajky, príjemky, objednávky a ďalších dokladových formulárov pribudla možnosť zadávať zľavu na položku alebo celý doklad priamo v EUR (pôvodne len v %).

Účtovníctvo

 • V účtovnom denníku v tlačových výstupoch Hlavná kniha – súhrnné obraty a Obraty na účtoch pribudla možnosť pri výpočte ignorovať účtovnú závierku – zostatky účtov po účtovnej závierke teda nebudú nulové.
 • Bol opravený tlačový výstup Otvorené pohľadávky k dátumu a Otvorené záväzky k dátumu – v niektorých prípadoch pri čiastočných úhradách nebola správne vypočítaná zostatková suma, ktorú zostáva uhradiť. Chyba sa nachádzala v programe len od verzie Marec/2015 /SP1.
 • V knihe investičného majetku bol upravený tlačový výstup Odpisy za účtovný rok, kde pri už odpísanom majetku boli doplnené údaje o kumulovanom odpise a vstupnej cene.
 • Bolo upravená účtovná závierka – pri použitých cudzích menách program v niektorých prípadoch uzatvoril účty s nesprávnou sumou. Problém sa prejavoval hlavne vtedy, ak boli počiatočné stavy vytvorené automaticky pôvodným programom Podvojné účtovníctvo.
 • V účtovnom denníku pribudli špeciálne filtre – Len cudzie meny a Bez cudzích mien.
 • Bola opravená chyba v účtovnej závierke (výsledovke) pre neziskové organizácie – v tlačovom výstupe neboli náklady a výnosy členené na nezdaňované a zdaňované.
 • Peňažný denník – záznamy vytvorené automaticky pre pomerné odpočítanie daňového základu v prípade úhrady pohľadávky alebo záväzku už nebudú považované za úhradu dokladu. Pri otvorení peňažného denníka priamo z knihy pohľadávok alebo záväzkov sa zobrazia úhrady daného dokladu a zároveň aj záznamy pre pomerné odpočítanie nákladov.
 • V účtovnom denníku bolo vylepšené triedenie záznamov počiatočných stavov a účtovnej závierky – záznamy účtovnej závierky sú v denníku zobrazované ako posledné účtovné zápisy.
 • Import bankových výpisov pre FIO – internetbanking [CSV] bol vylepšený – je podporované kódovanie UTF-8 a ANSI  (pôvodne len UTF-8).

Skladová evidencia

 • V objednávkach vydaných a aj prijatých pribudla možnosť kopírovať celú objednávku (aj s položkami) pomocou štandardného Ctrl+C a Ctrl+V.
 • V dokladových formulároch (faktúra, výdajka, objednávka) pribudla možnosť zadávať varianty pomocou snímača čiarových kódov.
 • Pri vytvorení výdajky typu prevodka pribudla možnosť v cieľovom sklade automaticky vytvoriť neexistujúce skladové karty aj s daným variantom (pôvodne sa varianty v cieľovom sklade automaticky nevytvárali).
 • V evidencii Skladové karty pribudol sprievodca Hromadne zameniť zložku výrobkov alebo receptúr – umožňuje hromadne zameniť v zložení výrobkov alebo receptúr jednu zložku za inú, napr. Syr tvrdý hromadne zameniť za Syr Parmezán.
 • Pribudla možnosť jednorazovo naimportovať produkty z internetového obchodu Prestashop do evidencie skladových kariet. Viac informácií je možné získať v téme Import skladových kariet z Prestashop-u.
 • V evidencii Skladové pohyby pribudli nasledovné tlačové výstupy:
  Skladové pohyby (colný sadzobník sumárne)
  Skladové pohyby (colný sadzobník podrobne)
  Skladové pohyby (skupiny obchodných partnerov)
 • Pre vernostný systém OBERON Basic (klient) pribudla na strane servera možnosť ukladať pokladničné doklady (pôvodne len transakcie). Pribudli ďalšie možnosti, napr. anonymizácia osobných údajov vlastníkov vernostných kariet – obsluha Pokladnice OBERON nemá prístup ku všetkým údajom vernostnej karty.
 • Bol upravený import obchodných partnerov zo súboru XLS (Microsoft Excel) – pribudla možnosť importovať aj údaje o zaradení obchodného partnera do skupín.

Pokladnica OBERON

 • Na dokladoch typu Vnútorné zúčtovanie pribudla možnosť tlače čísla skladovej karty alebo kódu položky.
 • Bolo upravené rozúčtovanie bločku na platidlá typu Ceniny, napr. stravné lístky – bol odstránený problém s ceninou, ktorá má zadanú hodnotu. Pribudla možnosť použiť v jednom doklade viac ako jednu ceninu s rôznou hodnotou s automatickým výpočtom ich počtu (napr. počtu stravných lístkov).
 • Pribudol formulár pre inventúru hotovosti – mincovka. Je dostupná priamo v Pokladnici OBERON, ak aj v ponuke Firma. Mincovku je možné vytlačiť na štandardnú tlačiareň, prípadne aj na fiškálnu tlačiareň, viac v téme Inventúra hotovosti (mincovka).
 • Pre fiškálnu tlačiareň Ditron Mira/ZIP bola upravená tlač dokladu s rozúčtovanými stravnými lístkami.
 • Bola zlepšená ergonómia pri rozúčtovaní otvreného účtu – po vybraní otvoreného účtu sa ako protiúčet automaticky nastaví Priamy predaj, po presunutí niektorých položiek a zavretí formulára pre presuny sa automaticky otvorí Priamy predaj s možnosťou okamžitého vyúčtovania (vytlačenia) dokladu.
 • V Pokladnici OBERON a na dokladových formulároch pri používaní snímača čiarových kódov pribudla podpora predaja skladových položiek s variantami, ktoré obsahujú viac rovnakých čiarových kódov (jeden čiarový kód je rovnaký pre viac variánt).
 • Bol upravený transport údajov v režime pre vzdialenú Pokladnicu OBERON – import pokladničných dokladov z pobočky na centrálu bol optimalizovaný.

Mzdy a personalistika

 • Bol upravený mesačný prehľad preddavkov pre finančnú správu, kde bolo upravené načítanie hodnoty pre sumu z ročného zúčtovania v prípadoch, keď zamestnávateľ nezohľadní výsledok ročného zúčtovania v mzde pracovníka. Sú to prípady, keď výsledok ročného zúčtovania je nižší ako 3 EUR.
 • Bol upravený export údajov vo formáte XML Ročného hlásenia na Finančnú správu do programu eDane.
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera od pondelka 9.3.2015 prispôsobila formát a dáta mesačného výkazu podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Z uvedeného vyplýva aj aktualizácia exportu údajov mesačného výkazu do poisťovne Dôvera.
 • Bol upravený tlačový výstup Rekapitulácia – ročné zúčtovanie (zamestnanci), aby načítané údaje boli zobrazené podľa aktuálneho formátu ročného zúčtovania.
 • Bola opravená chyba v ročnom zúčtovaní dane zamestnancov, kde v prípade ak mal zamestnanec zúčtované príjmy aj od iných zamestnávateľov, nebolo možné ručne upraviť sumu úhrnu preddavkov na daň (riadok 14). V niektorých prípadoch to znemožnilo dokončiť ročné zúčtovanie dane zamestnanca.

Hotelová recepcia

 • Bol upravený tlačový výstup Prehľad upratovania izieb.
 • Na hotelovom účte bolo upravené zobrazovanie položiek so záporným množstvom (vrátenie tovaru), ktoré sa v zozname podobne ako na Pokladnici OBERON zobrazujú červenou farbou. Pri presunie položiek z Pokladnice OBERON na hotelový účet sa príznak zápornej položky (vrátenie tovaru alebo záporná položka) uloží aj na hotelový účet. Pôvodne sa príznak neukladal a preto nebolo možné rozlíšiť, či ide o zápornú položku alebo vrátenie tovaru.
 • Tlačový výstup Rezervácia je možné tlačiť priamo aj z grafického prehľadu izieb (pôvodne len z knihy rezervácií). Pribudol údaj o priradení konkrétnej osoby k izbe.
 • Kniha rezervácií – pribudol nový špeciálny vybraný filter Príchody dnes a novšie.
 • Na hotelovom účte pribudla možnosť priamo zadať obchodného partnera.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB