UPOZORNENIE: Dňa 13. 6. 2024 (štvrtok) od 12:00 hod. bude naše telefonické centrum podpory nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Významné jubileum firmy a softvéru

V tomto roku firma EXALOGIC oslavuje významné okrúhle jubileum: tridsiate výročie svojho vzniku a zároveň začiatku vývoja svojho hlavného produktu – systému OBERON. Pri tejto príležitosti sme sa obzreli do minulosti a pripravili sme krátky prehľad tak histórie firmy, ako aj softvéru. Naším zistením je poznanie, že firma od jej založenia až po súčasnosť prešla značný kus cesty. Výsledkom prvotného rozhodnutia jej zakladateľov a ich následného vytrvalého úsilia je produkt s niekoľkotisícovou používateľskou základňou a dobrým predpokladom pokračujúceho rozvoja a skvalitňovania aj v budúcnosti.

Na začiatku bol mzdový program

Na začiatku vývoja systému OBERON bolo založenie firmy 20. septembra 1994 v Bešeňovej s predmetom podnikania Poradenstvo týkajúce sa počítačov. Pôvodným názvom firmy bol LAMENTSOFT, súčasný názov EXALOGIC si zvolila pri zmene právnej formy 30. júla 2004. Pod hlavičkou LAMENTSOFT-u začali od roku 1994 Pavol Žiak a Jaroslav Slušňák vyvíjať v programovacom prostredí Microsoft Visual Basic (verzie 3.0 až 6.0) súbor účtovných programov OBERON pre operačný systém Microsoft Windows (konkrétne pre verzie Windows 3.1x, z ktorých verzia Windows 3.11 for Workgroups bola prelomová v tom, že ako prvá plošne distribuovaná verzia umožňovala sieťovú prevádzku počítačov). Okrem vývoja hlavného softvéru sa firma príležitostne venovala aj vývoju softvéru na mieru a zároveň pod značkou PC system dodávala počítače, ich komponenty a príslušenstvo a poskytovala služby súvisiace s výpočtovou technikou.

Začiatok vývoja softvéru spadá do obdobia 90. rokov 20. storočia, keď po celom Slovensku vznikali softvérové firmy, ktoré vyvíjali vlastný ekonomický program na správu firemných procesov (napr. IFOsoft v Prešove, SOFTIP v B. Bystrici, SUNSOFT v Dolnom Kubíne, WEGA v Liptovskom Hrádku, MULTI Soft v Poprade, FairSoft v Bratislave atď.). V mnohých prípadoch tieto firmy zakladali bývalí pracovníci niekdajších štátnych podnikov, v ktorých už pred rokom 1989 vznikali počítačové strediská, kde sa vyvíjali firemné ekonomické softvéry spravidla pre operačný systém MS DOS. V prípade LAMENTSOFT-u však bola situácia iná. Firma nemala podobné zázemie, ale začala vyvíjať softvér na zelenej lúke. Okrem toho, kým mnohé softvérové firmy po roku 1989 pokračovali vo vývoji softvéru pre operačný systém MS DOS a následne ho konvertovali pre operačný systém Windows, firma LAMENTSOFT bola jedným z priekopníkov, ktorí začali vyvíjať softvér tohto typu priamo pre operačný systém Windows, teda na prácu v grafickom prostredí.

Prvotným cieľom Pavla Žiaka bolo vytvoriť používateľsky jednoduchý mzdový program. Tento zámer sa zhmotnil už na konci roku 1995 v prvom programe Mzdy a personalistika, po ktorom nasledovali programy Jednoduché účtovníctvo, Evidencia vozidiel, Skladová evidencia (prvé verzie týchto programov boli v tomto poradí dokončené v roku 1997) a ďalšie. Spočiatku šlo o samostatné aplikácie, ktoré pracovali so súborovou databázou Microsoft Access. Na konci roku 1998 boli zlúčené do jedného inštalačného súboru, ktorý umožňoval inštaláciu všetkých alebo len vybraných programov, a napokon dostali spoločný produktový názov Súbor účtovných programov OBERON.

Diskety a cédéčká

Prvé programy boli vyvíjané v čase, keď sa ešte používali diskety, ktoré neskôr nahradili CD nosiče. Na nich sa aj používateľom distribuovali nové verzie programov. Programy na disketách a CD nosičoch v tzv. krabicových baleniach boli určené na predaj v maloobchodných predajniach prostredníctvom siete zmluvných partnerov. Až so zavedením internetu a jeho masívnejším rozšírením aj medzi koncovými používateľmi sa začali inštalačné súbory umiestňovať na webovú stránku firmy.

Dokumentácia k softvéru

Od založenia softvéru si firma uvedomovala veľký význam kvalitne spracovanej písomnej dokumentácie k programu. Tá bola od začiatku jeho štandardnou súčasťou vo forme elektronickej príručky. Spočiatku mala označenie Nápoveda a bola spracúvaná ku každému z programov samostatne (ako súbory vo formáte .HLP). Roku 2001 boli čiastkové dokumentácie spojené do jednej spoločnej dokumentácie ako súbor Pomocníka s príponou .CHM.

V súčasnosti dokumentácia k softvéru nesie názov Pomocník OBERON a je dostupná priamo v programe (kláves F1) a zároveň aj vo verzii on-line (dostupná na webovej stránke firmy). Od jej začiatkov sa postupne rozrástla na podrobný manuál, ktorý aktuálne obsahuje viac ako 1 600 strán textu a obrázkov.

Nový program OBERON – Agenda firmy

Na sklonku prvej dekády nového milénia sa tvorcovia samostatných programov OBERON rozhodli pre zásadnú transformáciu svojho produktu, ktorú si naplánovali na obdobie približne dvoch rokov. Jej prvým krokom bolo, že od verzie Október/2009 do súboru účtovných programov pribudol nový program s názvom OBERON – Agenda firmy. Išlo o novú generáciu programu napísanú v novom vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio .NET a využívajúcu v tom čase najnovšie technológie z oblasti vývoja softvéru. Zámerom bolo plnohodnotne nahradiť Súbor účtovných programov OBERON ich postupnou konverziou do nového systému, čo malo používateľom priniesť vyšší komfort práce s programom s množstvom nových funkcií a vylepšení. Hlavným prínosom však mala byť podpora databázových systémov SQL, ktorá v predchádzajúcej verzii softvéru chýbala.

Proces transformácie

Ako prvý sa v rámci transformácie súčasťou nového programu OBERON – Agenda firmy stal modul Pokladnica OBERON, druhým konvertovaným modulom bola Skladová evidencia. Generačne nová verzia programu ako multimodulárneho desktopového účtovného softvéru s názvom OBERON – Agenda firmy bola uvoľnená v roku 2011. V nasledujúcich rokoch boli do nového programu postupne konvertované moduly Hotelová recepcia, Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo (všetky v tomto poradí v roku 2013) a modul Evidencia vozidiel (v roku 2014). V roku 2015 pribudol do programu nový modul CRM a registratúra, pričom časť modulu Registratúra nahradila pôvodný program Evidencia dokumentov.

Proces transformácie Súboru účtovných programov OBERON sa úspešne zavŕšil v roku 2016 konverziou posledného programu Mzdy a personalistika (verzia November/2016). Symbolicky sa tak uzavrel kruh od vzniku mzdového programu ako vôbec prvého programu v rámci OBERON-u v roku 1994 až po jeho transformáciu v roku 2016. Od verzie Júl/2018 bol konvertovaný modul doplnený o novú časť Dochádzka.

EXALOGIC e-shop

Nasledujúce obdobie firmy EXALOGIC, ktorá sa profilovala ako softvérová firma, sa nieslo okrem iného v znamení rozširovania ponuky hardvérových pripojiteľných zariadení. Hlavným dôvodom tohto trendu bola potreba ponúknuť používateľom OBERON-u spoľahlivé hardvérové riešenia pre tie funkcie programu, ktoré používanie pripojiteľných zariadení vyžadujú.

Tak napríklad v súvislosti s implementáciou Dochádzky bol do programu okrem softvérových dochádzkových terminálov implementovaný aj hardvérový dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S. Na začiatku roku 2020 bola v súvislosti so zavedením systému eKasa ponuka pripojiteľných zariadení rozšírená o vlastné fiškálne zariadenie eKasa PANDORA. Vývoj mobilných aplikácií (mobilný skladník, mobilný čašník – pozri nižšie) so sebou priniesol rozšírenie ponuky mobilných terminálov o zariadenia OBERON Data Assistant.

Postupné rozširovanie ponuky aj o ďalšie hardvérové zariadenia napokon vyústilo do vzniku myšlienky vytvorenia internetového obchodu EXALOGIC e-shop (uvedený do prevádzky bol 12.10.2020). Okrem zvýšenia používateľského komfortu pri predaji hardvéru mal obchod zároveň slúžiť aj ako praktický príklad implementácie internetového obchodu PrestaShop, ktorý ako vybrané e-shopové riešenie na trhu začal systém OBERON podporovať priamo (od verzie 1.7.x) prostredníctvom natívneho formátu pre tento e-shop.

Mobilné aplikácie pre OBERON

Na základe masívneho rozšírenia mobilných zariadení a aplikácií pre tieto zariadenia (smartfóny, tablety) v poslednom období sa aj firma EXALOGIC rozhodla pristúpiť k vývoju vlastných mobilných aplikácií pre operačné systémy Android a iOS. Tieto aplikácie sú výhradne určené na používanie so systémom OBERON.

Prvou mobilnou aplikáciu vyvinutou v roku 2019 v súvislosti so zavedením eKasy bol softvérový snímač čiarových kódov QeeR skener na automatické účtovanie pokladničných dokladov. Po ňom v roku 2020 nasledovala aplikácia ASTON – mobilný skladník (pôvodne ASTON – Android Stock Terminal ON-line) určená na prácu v sklade a napokon v roku 2021 pribudla v programe podpora vlastnej mobilnej aplikácie s názvom LUKUL – nielen mobilný čašník, ktorá je zacielená na reštauračné prevádzky. Tieto aplikácie sú do istej miery náhradou za už prekonané aplikácie pre PDA zariadenia a externé aplikácie implementované do OBERON-u v minulosti.

Súvisiace produkty a služby

Ďalším trendom, ktorého začiatky spadajú už do roku 2014 a ktorý zaznamenal značný rozmach najmä v poslednom období, je prepájanie systému OBERON s externými softvérovými a hardvérovými riešeniami (produktami a službami).

Časť najmä prvotných prepojení vznikla z iniciatívy firmy EXALOGIC (napr. s internetovým obchodom PrestaShop, manažérom rezervačných kanálov Beds24 atď.), iné produkty a služby boli so systémom OBERON prepojené z iniciatívy a v réžii tretích strán (napr. internetový obchod Grandus, UNIobchod, webová aplikácia Chameleoon atď.).

Ďalší okruh predstavujú najmä produkty a služby súvisiace s ďalším trendom vo vývoji systému OBERON uvedeným v nasledujúcej časti – automatizáciou procesov (napr. DATIVERY na import bankových výpisov z bánk, úhrad zásielok z prepravných spoločností, úhrad platieb z platobných brán a pod. do OBERON-u na ich automatické spracovanie).

Automatizácia procesov

Aktuálnym trendom vo vývoji systému OBERON je čo najväčšia automatizácia procesov v rámci práce so softvérom. Cieľom je vytvoriť podmienky, aby boli jednotlivé funkcie OBERON-u v čo najširšej miere automatizované (napr. automatické generovanie notifikácií, odosielanie e-mailových správ, import kurzového lístka, spracovanie bankových výpisov, export údajov o obsadenosti ubytovacieho zariadenia a import rezervácií ubytovania atď.).

Automatizácia procesov pri práci so softvérom prináša množstvo výhod, ktoré pomáhajú zvýšiť efektivitu, presnosť a konkurencieschopnosť firiem v súčasnom technologickom prostredí. S trendom automatizácie procesov súvisí aj aktuálne prebiehajúca transformácia pôvodného programu OBERON Center a jeho funkcií na nový program OBERON Automation Center a ním vykonávané automatické úlohy (od verzie Jún/2022).

Elektronizácia dokumentov

Popri automatizácii procesov novým trendom vo vývoji systému OBERON je aj snaha o plnú elektronizáciu firemných dokumentov. V tejto súvislosti bol vo verzii Marec/2024 do programu implementovaný elektronický archív. Elektronické archivovanie dokumentov má celý rad výhod, ktoré sú dôležité pre efektívne a bezpečné uchovávanie a správu dokumentov (napr. úspora priestoru, ľahký prístup k dokumentom, zvýšenie prehľadu, zlepšená bezpečnosť, environmentálna udržateľnosť atď.).

S témou elektronizácie úzko súvisí téma elektronického podpisovania. V rovnakej verzii programu pribudla do OBERON-u možnosť digitálneho podpisovania na základe podpisového certifikátu vygenerovaného priamo v OBERON-e. Takto vygenerovaný podpisový certifikát je alternatívou ku kvalifikovanému certifikátu vydanému certifikačnou autoritou (ako je to v prípade KEP-u, resp. kvalifikovanej elektronickej pečate).

Obrázok č. 1: Pracovníci firmy 30.05.2024

Galéria

Ďalšie informácie o histórii firmy a OBERON-u získate na stránke Z histórie firmy a softvéru.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB