Záloh 15 eurocentov na cenovke

V súvislosti s platnou legislatívou na zabezpečenie zberu jednorazových vratných obalov, ktorou sa od 1. 1. 2022 v Slovenskej republike zaviedol zálohový systém na plastové PET fľaše a plechovky, musia byť ceny nápojov v obchodných prevádzkach uvádzané bez výšky zálohu 15 eurocentov. Zároveň platí, že distribútor musí na cenovke nápoja oddelene uvádzať aj cenu jednorazového vratného obalu (plastovej PET fľaše, plechovky). Napr. na cenovke minerálnej vody Rajec sýtená 1,5 l PET musí byť okrem ceny za nápoj (napr. 0,50 €) osobitne uvedená aj cena za jednorazovú vratnú PET fľašu (0,15 €). Informáciu o tom, ako je táto skutočnosť zohľadnená v systéme OBERON, nájdete v nasledujúcom krátkom prehľade.

Obrázok č. 1: Skladová karta Jednorazový vratný obal (PET fľaša, plechovka)

Nastavenie vratných obalov

Ako sme vás informovali v jednom z predchádzajúcich článkov, v systéme OBERON je potrebné založiť skladovú kartu na evidenciu jednorazových vratných obalov, t. j. plastových PET fliaš a plechoviek (napr. Jednorazový vratný obal), na ktorej je potrebné nastaviť typ karty Vratný obal a cenu s výškou 0,15 € bez DPH. Príznak Vratný obal v záložke Reg. pokladnice už po novom nie je potrebné nastavovať – nastaví sa automaticky po nastavení typu karty Vratný obal.

Obrázok č. 2: Nastavenie ceny na skladovej karte Jednorazový vratný obal

Viazaná položka

Následne sa bude príjem a výdaj (predaj) týchto obalov realizovať formou viazanej položky – na príslušnej skladovej karte (napr. Rajec sýtená 1,5 l PET) je v záložke Základné potrebné nastaviť Číslo viazanej položky. Po nastavení bude vratný obal figurovať na doklade ako osobitná položka.

Obrázok č. 3: Nastavenie viazanej položky na skladovej karte

Cenovka nápoja s jednorazovým vratným obalom

V prípade, že má skladová karta (napr. Rajec sýtená 1,5 l PET) nastavenú viazanú položku s typom karty Vratný obal, bude sa cena za túto položku automaticky zobrazovať aj v tlačovom výstupe Cenovky (popri cene za nápoj). V prípade cenovky minerálnej vody Rajec sýtená 1,5 l PET tak bude na cenovke okrem ceny nápoja (napr. 0,50 €) figurovať aj cena za jednorazovú vratnú PET fľašu (0,15 €).

Obrázok č. 4: Cenovka s cenou za nápoj a cenou za jednorazový vratný obal

Upravené tlačové výstupy

U tých používateľov OBERON-u, ktorí si daný tlačový výstup v minulosti upravili, bude potrebné tento tlačový výstup dodatočne upraviť. Využiť pritom môžu originálny tlačový výstup, odkiaľ môžu príslušné objekty jednoducho skopírovať (Ctrl C/Ctrl V).

Bežné vratné obaly

Uvedené informácie sa vzťahujú aj na bežné vratné obaly – sklenené fľaše (pivová atď.), prepravky a pod. Tu sa tiež cena za vratný obal automaticky premieta do tlačového výstupu Cenovky, samozrejme, za predpokladu príslušných analogických nastavení.

Obrázok č. 5: Cenovka s cenou za nápoj a cenou za bežný vratný obal

Ďalšie informácie získate v príslušných témach Pomocníka OBERON.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB