UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 eurocentov. Jej cieľom je minimalizovať používanie 1- a 2-eurocentových mincí.

Príjemcovia platieb však aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú naďalej povinní prijímať pri platbách v hotovosti 1- a 2-eurocentové mince. Inými slovami, tieto mince zostanú na Slovensku zákonným platidlom tak, ako zostávajú zákonným platidlom v rámci Európskej únie.

Čo hovorí zákon?

Podľa zákona sa celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov (t. j. do 2,4 eurocentov vrátane), zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov (t. j. od 2,5 eurocentov vrátane), sa zaokrúhľuje nahor.

Zákon ďalej hovorí: „Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti.“

Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa podľa novely zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny sa nebude považovať za porušenie cenovej disciplíny.

Aktualizácia pokladničného riešenia aj OBERON-u

Zavedenie zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti na 5 eurocentov si vyžaduje úpravu pokladničných riešení. Dôvodom je skutočnosť, že údaj o zaokrúhlení sa musí uvádzať na pokladničnom doklade (bločku). V dôsledku toho je potrebná tak aktualizácia pokladničných riešení, ako aj aktualizácia systému OBERON, v ktorom sú nové pravidlá zaokrúhľovania zohľadnené od verzie Jún/2022. V tejto verzii sú podporované všetky eKasa riešenia podporované systémom OBERON – eKasa PANDORA, riešenia A3Soft, Bowa, ELCOM (EFox, pri pokladniciach EURO nebola žiadna zmena v komunikácii), EasyPOS. Zaokrúhľovanie sa automaticky aktivuje od 01.07.2022 (do tohto dátumu sa doklady nezaokrúhľujú).

Pri aktualizácii pokladničných riešení je vždy potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu. Pri zariadeniach ELCOM (Efox) a EasyPOS si nainštalujte novú verziu OBERON-u (Jún/2022) až po aktualizácii pokladničného riešenia z dôvodu zaokrúhľovania.

Aktualizáciu pokladničného riešenia eKasa PANDORA, t. j. aktualizáciu firmvéru (na verziu 1.4.0.0) je možné vykonať kedykoľvek po nainštalovaní novej verzie OBERON-u (Jún/2022). Pri tomto fiškálnom zariadení postupujte  podľa návodu v téme Pomocníka OBERON Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA – aktualizácia firmvéru.

POZOR: Po nainštalovaní OBERON-u Jún/2022 je nevyhnutné nainštalovať novú verziu firmvéru eKasa PANDORA (v opačnom prípade prestane zariadenie fungovať!).

Pri fiškálnych zariadeniach iných výrobcov je aktualizácia spravidla spoplatnená. Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA je aktualizácia zdarma. Ak inštaláciu firmvéru zveríte servisnému technikovi, môže si za tento servisný úkon účtovať poplatok.

Obrázok č. 1: Informácie o zariadení eKasa PANDORA po aktualizácii firmvéru

Upozornenie

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne neaktualizovať PPEKK svojho fiškálneho zariadenia a nedá si nainštalovať firmvér, nemôže používať funkciu zaokrúhľovania. Prijímať bude môcť len také platby v hotovosti, ktoré nevyžadujú zaokrúhľovanie cien na 5 eurocentov. Ak by však prijal platbu v hotovosti, ktorá by si vyžadovala zaokrúhlenie, fiškálne zariadenie s neaktualizovaným PPEKK by takúto funkciu zaokrúhlenia nerozoznalo a zaevidovanie dokladu by sa skončilo chybou vrátenou fiškálnym zariadením.

Príklady zaokrúhľovania

V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko príkladov zaokrúhľovania cien pri platbe v hotovosti podľa novej legislatívnej úpravy.

Príklad 1 – platba v hotovosti

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením: 15,07 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení: 15,05 €.

Príklad 2 – platba v hotovosti s výdavkom

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením: 15,07 €.
Platba v sume 20,00 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení: 15,05 €.
Vrátený výdavok vo výške 4,95 €.

Príklad 3 – kombinácia platby kartou a hotovosťou

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením: 15,07 €.
Platba kartou v sume 10,00 €.
Platba v hotovosti pred zaokrúhlením: 5,07 €.
Platba v hotovosti po zaokrúhlení: 5,05 €.

Príklad 4 – vrátenie tovaru

Cena tovaru na vrátenie: 15,07 €.
Suma na pokladničnom doklade po zaokrúhlení: 15,05 €.
Vrátené: 15,05 €.

Najčastejšie otázky a odpovede

V súvislosti s novelou zákona o cenách Finančná správa SR pripravila súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí, ktorý je dostupný na tejto webovej adrese.

Ako je to zo zaokrúhľovaním úhrady faktúru v hotovosti? Bude sa zaokrúhľovať platba v hotovosti za vratné obaly, napr. prepravky? Aké údaje sa budú zasielať do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)? Odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v uvedenom dokumente.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB