UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Ako je to so zdanením digitálnych platforiem?

Od 1. januára 2018 platí novela zákona o dani z príjmu, ktorá okrem iných zmien zavádza digitálnym platformám, ako je Google, Booking.com, Facebook, Uber, AirBnb a mnohé ďalšie, povinnosť zriadiť na území Slovenskej republiky stálu prevádzkáreň a zdaňovať príjmy plynúce z poskytovania služieb na našom území.

Hneď v úvode roka však ohľadom výkladu tohto zákona vládne neistota, pričom nie je jasné, kto vlastne má túto daň platiť. Ak napríklad Booking.com vyfakturuje províziu za sprostredkované pobyty vo výške 500 €, ubytovacie zariadenie by malo po novom do 15. dňa nasledujúceho mesiaca odviesť zrážkovú daň vo výške 19%, t. j. 95 € (doposiaľ bolo potrebné odviesť len DPH). Právny názor niektorých digitálnych platforiem sa však zjavne líši od názoru Finančnej správy.

Stála prevádzkáreň a zrážková daň

Digitálnym platformám vzniká stála prevádzkareň bez ohľadu na to, či sú zo štátov, s ktorými Slovenská republika uzatvorila zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo zo štátov s ktorými Slovenská republika takúto zmluvu uzatvorenú nemá. Digitálne platformy sú povinné stálu prevádzkareň zriadiť najneskôr do konca februára 2018. Ak tak nespravia, tieto stále prevádzkarne budú zriadené z úradnej moci.

Do času, kým si prevádzkovatelia digitálnych platforiem zaregistrujú stálu prevádzkareň, sa uplatní režim takzvanej zrážkovej dane. To znamená, že z provízie (poplatku) za používanie digitálnej platformy im bude zrazená 19-percentná alebo 35-percentná zrážková daň v závislosti od sídla skutočného príjemcu platby. Zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o dvojitom zdanení a pre ktoré platí 19-percentná zrážková daň, je zverejnený na webovom sídle MF SR.

Zrážkovú daň je potrebné odviesť správcovi dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vykonaná platba. Prvýkrát táto povinnosť vznikla 15. februára 2018. Rovnako je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi dane. Oznámenie sa robí formou tlačiva Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Kto bude platiť

Pokiaľ teda digitálne platformy nemajú zriadenú prevádzku, platí, že povinnosť platiť zrážkovú daň je na strane vodičov a ubytovateľov. Zrážkovú daň z provízie tak môžu platiť:

  • firmy, ktoré si platia reklamu na platformu Google, Facebook,
  • ubytovacie zariadenia, ktoré využívajú platformu Booking.com, Expedia atď.,
  • vodič, ktorý využíva platformu Uber.

Firma využívajúca služby digitálnej platformy si musí pred úhradou provízie zo sprostredkovanej služby overiť, či má daná spoločnosť na Slovensku zriadenú stálu prevádzkareň. Túto skutočnosť je možné overiť u konkrétnej digitálnej platformy alebo je možné sa obrátiť na príslušného správcu dane.

Zrážková daň sa neuplatní, ak si daňovníci neuplatnia platby za sprostredkovanie ako daňový náklad.

Vyjadrenie spoločnosti Booking.com

Pred niekoľkými týždňami vydala spoločnosť Booking.com vyhlásenie pre svojich klientov (ubytovacie zariadenia), v ktorom konštatuje, že túto zrážkovú daň nie je potrebné platiť.

Vážený partner,
sme si vedomí, že Slovenská republika prijala nový daňový zákon, ktorý by sa mohol vzťahovať aj na spoločnosť Booking.com BV. Medzi Slovenskou republikou a Holandskom (sídlo spoločnosti Booking.com BV) však v súčasnosti platí daňová dohoda, ktorá ostáva nezmenená. Odkaz na túto dohodu nájdete priložený nižšie.
Táto daňová dohoda nahrádza vnútroštátnu legislatívu a v súčasnosti sa v rámci nej nevyžadujú žiadne (daňové) zmeny týkajúce sa nášho podnikania na Slovensku, ako aj našich pracovných vzťahov s Vami. Toto vyhlásenie bolo potvrdené našimi právnikmi na Slovensku, a preto očakávame, že faktúry od Booking.com zaplatíte v plnej výške.

Vyjadrenie Finančnej správy

Finančné riaditeľstvo SR k Vášmu podaniu vo veci uplatňovania zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v súvislosti príjmami nerezidentných daňovníkov plynúcich na základe opakovaného sprostredkovania služieb prepravy a ubytovania prostredníctvom digitálnej platformy, uvádza nasledovné:

Za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy.

Podľa § 2 písm. ag) zákona o dani z príjmov sa digitálnou platformou rozumie hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. Ide o zavedenie právnej fikcie umožňujúcej zdanenie podnikateľov – nerezidentov, ktorí poskytujú služby na území SR aj bez fyzickej prítomnosti (napr. UBER, Airbnb).

V prípade takéhoto nerezidentného daňovníka bude rezident SR odvádzať zrážkovú daň až do momentu zaregistrovania SP, pričom je snaha aby si sprostredkovatelia ubytovacích a prepravných služieb zaregistrovali SP na území SR.

Pri odôvodnení vzniku stálej prevádzkarne pri opakovanom sprostredkovaní služieb prepravy a ubytovania prostredníctvom digitálnej platformy je potrebné postupovať v zmysle článku 5 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a príslušným štátom a následne článku 3 ods. 2 zmluvy.

Podľa uvedeného ustanovenia každý výraz, ktorý nie je inak definovaný, má pri aplikácii tejto zmluvy ktorýmkoľvek z oboch štátov zmysel, ktorý mu určujú právne predpisy tohto štátu, ktoré upravujú dane, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad.

Zrážku dane platiteľ dane vykoná pri úhrade faktúry v prospech daňovníka. Zrážku dane ste povinný vykonať od 1.1.2018 pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, tzn. aj v prípade úhrady faktúry za obdobie 12/2017.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

Vyjadrenie Ministerstva financií SR z 15. februára 2018

Ministerstvo financií zastáva názor, že v súvislosti s novelou Zákona o dani z príjmov vzniká daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom) povinnosť zaregistrovať na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, ak prostredníctvom digitálnej platformy opakovane sprostredkovávajú poskytnutie služieb ubytovania na území Slovenskej republiky.

Uvedená povinnosť sa vzťahuje na všetkých daňových nerezidentov, t. j. aj v prípade, ak sú daňovými rezidentmi štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Do času, kým prevádzkovatelia digitálnych platforiem zaregistrujú stálu prevádzkareň, sú daňovníci využívajúci na sprostredkovanie predaja svojich služieb (služby prepravy a ubytovania) zahraničné digitálne platformy, povinní zrážať daň z platieb za sprostredkovanie plateným zahraničným operátorom digitálnej platformy. Zrážková daň sa neuplatní, ak si daňovníci neuplatnia platby za sprostredkovanie ako daňový náklad.


Informácie boli čerpané zo stránky Biznisklub.sk.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB