UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Zmeny v používaní registračných pokladníc

Dňa 11. októbra 2017 bola vydaná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2018. Norma okrem iného prináša zmeny týkajúce sa používania elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti ustanovuje niektoré nové povinnosti tak pre podnikateľov, výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ako aj pre servisné organizácie.

O aké zmeny konkrétne ide?

Novelou sa najmä:

  • menia pravidlá certifikácie elektronických registračných pokladníc,
  • menia pravidlá pre servisné organizácie pri nakladaní s plombami na elektronické registračné pokladnice,
  •  servisným organizáciám ukladá povinnosť vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu,
  • menia pravidlá úpravy knihy elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacich zápisov servisných organizácií,
  • menia pravidlá používania virtuálnej registračnej pokladnice (VRP),
  • menia pravidlá používania elektronickej registračnej pokladnice (ERP) občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP),
  • menia a sprísňujú kontrolné mechanizmy.

Zmeny v používaní VRP

Podľa novely zákona (č. 270/2017 Z. z., § 2 písmeno b) sa virtuálnou registračnou pokladnicou po novom rozumie „služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom

1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.“

Služba je teda poskytovaná výhradne cez aplikácie a rozhranie finančného riaditeľstva. Používať iné klientske prostredie sa zakazuje.

Pre našich používateľov to znamená, že používaním Pokladnice OBERON v prepojení s VRP zriadenou Finančným riaditeľstvom SR budú porušovať uvedený paragraf. Po novom by mali využívať VRP len priamo na webovej stránke finančného riaditeľstva.

Zmeny v používaní ERP občanmi s ŤZP

Novela zákona prináša zmeny aj pre podnikateľov s ŤZP. Do konca roku 2017 takýto občan mal výnimku z povinnosti používať ERP/VRP, teda nemusel vystavovať pokladničné doklady z fiškálnej tlačiarne. Jeho jedinou povinnosťou bolo, aby pri prijatí platby od zákazníka vyhotovil príjmový doklad podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. V OBERON-e na tlač nedaňových dokladov slúži Fiscal Virtual, ktorý umožňuje robiť aj denné uzávierky.


Ako to bude po novom?

Od 1. januára 2018 podnikateľ s ŤZP nebude musieť vystavovať pokladničné doklady len v tom prípade, že sám predáva tovar alebo službu alebo tovar predáva zamestnanec, ktorý je taktiež osobou s ŤZP. Ak však za podnikateľa s ŤZP prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, takáto povinnosť mu vzniká.

Navyše, podnikateľ s ŤZP, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať ERP alebo VRP tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZPS, resp. úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB