Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1

Distribútor: EXALOGIC, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie): USB

  • EXALOGIC-DSP1 predstavuje digitálnu podpisovú podložku, t. j. elektronické zariadenie určené na snímanie digitálnych biometrických podpisov na bezpapierové elektronické podpisovanie dokumentov.
  • V systéme OBERON je zariadenie určené na podpisovanie dokumentov v evidenciách, ktoré umožňujú evidovať pri jednotlivých záznamoch prílohy (obsahujú tlačidlo Prílohy): Výdajky, Príjemky, Objednávky prijaté, Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Objednávky vydané, Dokumenty a výkazy pracovníkov, Kniha rezervácií, Kniha ubytovaných, Hotelové účty, Obchodní partneri, Evidencia reklamácií a servisu, Evidencia zápočtov faktúr. Do vygenerovaného tlačového výstupu (vo formáte PDF) sa po podpise na digitálnej podpisovej podložke vloží podpis zákazníka, a tým sa dokument digitálne podpíše. Takýto dokument sa automaticky uloží ako príloha k danému záznamu v danej evidencii. Používanie podpisovej podložky umožní znížiť, prípadne úplne odbúrať listinnú (papierovú) formu týchto dokladov. Napr. v stavebninách pri výdaji materiálu na výdajku zákazník namiesto vytlačenej výdajky podpíše výdajku digitálne na podpisovej podložke.
  • Dokument podpísaný pomocou digitálnej podpisovej podložky EXALOGIC-DSP1 obsahuje zaručený elektronický podpis vydaný spoločnosťou Disig a.s. pre firmu EXALOGIC, s.r.o.
  • Podpísaný dokument môže obsahovať kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku na overenie podpísania dokumentu v danom čase. Podmienkou je funkčné pripojenie k internetu. V prípade, že v čase podpisu neexistuje funkčné pripojenie k internetu, dokument sa najprv nepodpíše. Po opakovanom podpise sa dokument podpíše, avšak bez časovej pečiatky.
  • Pomocou digitálnej podpisovej podložky možno priradiť podpis používateľovi – viac informácií v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?

Ďalšie informácie

Podpísaním dokumentu pomocou digitálnej podpisovej podložky v systéme OBERON sú naplnené zákonné požiadavky písomnej formy prejavu vôle, a to že:

  • bol úkon podpísaný konajúcou osobou (zákazníkom, pracovníkom) a je možné (bez pochybností) určiť osobu, ktorá úkon urobila (teda osobu, ktorej prejavom vôle má byť daný právny úkon), a to tak, že je osoba fyzicky prítomná a jej totožnosť overila zodpovedná osoba účtovnej jednotky rovnako ako pri podpisovaní dokumentu v listinnej (papierovej) forme,
  • elektronická forma právneho úkonu zachytáva jeho obsah – dokument je vytvorený vo formáte PDF a po podpísaní ho už nemožno upravovať,
  • je možné overiť podpísanie dokumentu v danom čase na základe použitia časovej pečiatky.

Vyhotovenie a podpísanie dokumentu v elektronickej podobe znižuje náklady spojené s tlačou (papier, toner…), ale aj náklady na uschovanie týchto dokumentov v listinnej (papierovej) podobe (šanóny, archivácia…).

Technické informácie

  • V evidenciách, ktoré umožňujú evidovať prílohy, nie je digitálne podpisovanie dostupné vo všetkých dokumentoch (tlačových výstupoch), ale len u tých, u ktorých má opodstatnenie.
  • U tých používateľov, ktorí si upravili tlačové výstupy v starších verziách OBERON-u (do verzie Júl/2023), je potrebné, aby si do upraveného tlačového výstupu manuálne skopírovali pole na digitálny podpis z originálneho tlačového výstupu. V tlačových výstupoch upravených vo verzii Júl/2023 a novších to nie je potrebné.

 

 

Cena a objednávka zariadenia

Zariadenie je určené na predaj, a to výhradne používateľom OBERON-u a našim zmluvným partnerom.

Informácie o cene a dostupnosti zariadenia s možnosťou objednávky nájdete na stránke nášho internetového obchodu EXALOGIC e-shop po kliknutí na tento odkaz.