Pomocník systému OBERON
Prevody medzi finančnými účtami

Podvojné účtovníctvo > Účtovanie > Príklady účtovania > Prevody medzi finančnými účtami

Pohyb peňazí medzi pokladnicou a bankovým účtom je možný len na základe dokladov. Pre pokladnicu je to príjmový a výdavkový pokladničný doklad, pre bankový účet výpis z bankového účtu. Pri prevode peňazí medzi pokladnicou a bankovým účtom môže v praxi nastať situácia, že nie sú v ten istý deň  k dispozícii obidva doklady, a preto sa na účtovanie používa účet 261 – Peniaze na ceste. Táto téma Pomocníka obsahuje dva príklady: prvý ukazuje účtovanie prevodu peňazí z bankového účtu do pokladne a opačne, v druhom príklade je zobrazené účtovanie bankového úveru.

Príklad 1: Prevod medzi pokladňou a bankovým účtom

Účtová skupina 26 - Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi alebo výbermi peňazí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevodoch medzi účtami účtovnej jednotky v bankách. Na účtoch účtovej skupiny 26 sa vklady alebo výbery peňazí a iných hotovostí účtujú podľa pokladničných dokladov alebo výpisov z účtov v bankách a účtov úverov.

Účtovanie:

Obsah účtovného prípadu MD DAL
1 Prevod medzi pokladňou a bankovými účtami
1a Vklad peňažnej hotovosti z pokladne (VPD) 261 211
1b Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet (VBÚ) 221 261
2 Výber peňažnej hotovosti z bankového účtu do pokladne
2a Príjem peňazí v hotovosti do pokladne (PPD) 211 261
2b Úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte (VBÚ) 261 221

Legenda: 

211 - Pokladnica 
221 - Bankové účty
261 - Peniaze na ceste
VPD - Výdajkový pokladničný doklad
VBÚ - Výpis bankového účtu
PPD - Príjmový pokladničný doklad

Príklad 2: Účtovanie bankového úveru

Na účtoch účtovej skupiny 46 - Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden rok. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk.

Účtovanie:

Obsah účtovného prípadu MD DAL
1 Poskytnutý dlhodobý bankový úver - čerpanie úveru prevodom peňažných prostriedkov na bežný bankový účet účtovnej jednotky
a) 1. r. Prevod (výdaj) peň. prostriedkov z úverového účtu do Peniaze na ceste (VBÚ) 261 461
     2. r Príjem peň. prostriedkov na bežný bankový účet z Peniaze na ceste (VBÚ) 221 261
b) 1. r. Čerpanie úhrad záväzkov priamo z poskytnutého úveru účty záväzkov 461
3 Splátka  bankového úveru vrátane úrokov
     1. r. Úbytok peň. prostriedkov na bankovom účte (VBÚ) 261 221
     2. r Zníženie bankového úveru (VBÚ) 461 261
4 Úroky z úveru z úverového účtu 562, 042 461

Legenda:

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
221 - Bankové účty
261 - Peniaze na ceste
461 - Bankové úvery
562 - Úroky
VBÚ - Výpis bankového účtu
Príbuzné témy