Pomocník systému OBERON
Vlastné bankové účty

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Vlastné bankové účty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Vlastné bankové účty v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Legenda:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu

Popis formulára Bankový účet

Pomenovanie

Zadáva sa pomenovanie bankového účtu, napr. SLSP-úver. Pomenovanie môže byť odlišné od názvu bankového účtu, ktorý má byť oficiálny, napr. Slovenská sporiteľňa.

Číslo účtu a IBAN

Zadáva sa číslo bankového účtu vo formáte, ktorý platil do 1. 2. 2014. Od tohto dátumu sa v platobnom styku používa formát bankového účtu IBAN. IBAN bol vytvorený na zjednodušenie predtým relatívne náročného zadávania medzinárodnej transakcie. Dnes sa však nepoužíva len pri medzinárodných transakciách, ale i pri tuzemských platbách v rámci Slovenskej republiky.

Typ bankového výpisu

Vyberá sa typ bankového výpisu na automatické zaúčtovanie elektronických bankových výpisov. Bližšie informácie o účtovaní bankových výpisov získate v téme Hromadné účtovanie bankových výpisov.

Typ príkazu na úhradu

Vyberá sa formát elektronického príkazu na úhradu pre potreby exportu jednoduchého alebo hromadného príkazu na úhradu. Bližšie informácie získate v téme Zaslanie príkazu na úhradu do banky a v téme Formáty exportovaných príkazov na úhradu.

Platný (používaný) do

Je možné zadať dátum, do ktorého sa daný bankový účet používal. Po tomto dátume sa už nebude v ďalšom účtovnom období zobrazovať (s bankovým účtom sa nebude dať pracovať).
Príbuzné témy