Pomocník systému OBERON
Vlastné bankové účty

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Vlastné bankové účty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Vlastné bankové účty v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Legenda:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu

Popis formulára Bankový účet

Pomenovanie

Zadáva sa pomenovanie bankového účtu, napr. SLSP-úver. Pomenovanie môže byť odlišné od názvu bankového účtu, ktorý má byť oficiálny, napr. Slovenská sporiteľňa.

Číslo účtu a IBAN

Zadáva sa číslo bankového účtu vo formáte, ktorý platil do 1. 2. 2014. Od tohto dátumu sa v platobnom styku používa formát bankového účtu IBAN. IBAN bol vytvorený na zjednodušenie predtým relatívne náročného zadávania medzinárodnej transakcie. Dnes sa však nepoužíva len pri medzinárodných transakciách, ale i pri tuzemských platbách v rámci Slovenskej republiky.

Platný (používaný) do

Je možné zadať dátum, do ktorého sa daný bankový účet používal. Po tomto dátume sa už nebude v ďalšom účtovnom období zobrazovať (s bankovým účtom sa nebude dať pracovať).

Číslovanie bankových výpisov pri importe

Prefix čísla bankového výpisu

Prefix čísla bankového výpisu sa používa pri označení bankového výpisu, napr. pri prefixe FIO označenie bankového výpisu bude FIO-07.

Spôsob číslovania

Vyberá sa jeden zo spôsobov číslovania:

  • Automaticky z bankového výpisu (ak je číslo dostupné)
  • Mesačne
  • Denne

Typy formátov pre export a import súborov

Typ bankového výpisu

Umožňuje prednastaviť typ (formát) bankového výpisu na manuálne spracovanie elektronických bankových výpisov. Prednastavený typ možno zmeniť v sprievodcovi importom zo súboru. Bližšie informácie o manuálnom spracovaní bankových výpisov získate v téme Spracovanie bankových výpisov.

Typ príkazu na úhradu

Umožňuje prednastaviť typ (formát) elektronického príkazu na úhradu pre potreby exportu jednoduchého alebo hromadného príkazu na úhradu. Prednastavený typ možno zmeniť v sprievodcovi exportom príkazu. Bližšie informácie získate v témach Zaslanie príkazu na úhradu do bankyFormáty exportovaných príkazov na úhradu.

Priama komunikácia s bankou (Bank API)

Umožňuje nastaviť rozhranie API na priamu komunikáciu s bankou na manuálny alebo automatický import bankových výpisov z daného bankového účtu. Viac informácií o spôsoboch importu bankových výpisov získate v téme Spôsoby importu bankových výpisov.

Nastavenie rozhrania API na priamu komunikáciu je potrebné nastaviť osobitne pre každú banku. Stlačením tlačidla výberu  sa otvorí číselník Nastavenie externej webovej služby, ktorý umožňuje nastaviť parametre bankového rozhrania API pre jednu z podporovaných bánk. Vo formulári zadajte názov rozhrania, zvoľte druh Bankové API, vyberte API banky daného bankového účtu zo zoznamu podporovaných rozhraní API bánk a stlačte tlačidlo Nastaviť API.

Nastaviť API

Obsahuje nastavenia na priamu komunikáciu s bankou v závislosti od konkrétnej banky.                    

Banka Nastavenia Poznámka
Fio banka Potrebné zadať API token dostupný v internet banking-u Fio banky (ponuka Nastavenia/API) a dátum platnosti tokenu. API token sa viaže na názov počítača, t. j. je dostupný len na danom počítači.
Príbuzné témy