Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v účtovnom denníku

Formulár Zápis v účtovnom denníku umožňuje zaznamenať, resp. opraviť zápisúčtovnom denníku - základnej účtovnej knihe podvojného účtovníctva na účtovanie všetkých účtovných prípadov. V ňom sa evidujú všetky účtovné zápisy a zároveň priamo aj pokladničné doklady a bankové výpisy. Podvojné účtovníctvo v systéme OBERON totiž nepozná samostatné pomocné knihy ako Banka alebo Pokladňa. Všetky doklady sa účtujú (pridávajú) priamo do účtovného denníka. Formulár je dostupný z viacerých miest v programe OBERON - Agenda firmy. V prvom rade je to priamo z účtovného denníka pomocou tlačidla Nový, ďalej z Knihy pohľadávok alebo z Knihy záväzkov pomocou tlačidla Možnosti - Zobraziť účtovanie.

Popis formulára Zápis v účtovnom denníku

Predkontácia

Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné zadať priamo alebo po kliknutí myšou na tlačidlo  vybrať už preddefinovanú predkontáciu. Zoznam predkontácií možno vyvolať aj klávesom F3. Bližšie informácie o predkontáciách sa dozviete v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo).

Mena

Rozbaľovací zoznam určený pre výber meny, v ktorej sa doklad zaúčtuje.

Interný doklad

Číslo interného dokladu je číslo dokladu v Knihe pohľadávok, ktorého úhradu účtujete. Po kliknutí na tlačidlo výberu  sa zobrazia všetky neuhradené pohľadávky. Výberom príslušnej pohľadávky sa do ostatných polí načítajú sumy, údaje o obchodnom partnerovi atď. z dokladu knihy pohľadávok.

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov, ktorej úhradu účtujete. Po kliknutí na tlačidlo  sa zobrazia všetky neuhradené záväzky. Výberom príslušného záväzku sa do ostatných polí načítajú sumy, údaje o obchodnom partnerovi atď. z dokladu Knihy záväzkov.

Typ dokladu

Typ dokladu slúži na identifikáciu dokladov v účtovnom denníku a je potrebný na to, aby program vedel priradiť k novému dokladu správne číslo podľa číselného radu zvoleného pre daný typ dokladu (bankový výpis, pokladničný alebo interný doklad a pod). Príslušný typ dokladu sa vyberá z rozbaľovacieho zoznamu. Ak je zadané číslo predkontácie (pole Predkontácia), typ dokladu sa doplní automaticky. Bližšie informácie o typoch dokladov v účtovnom denníku získate v téme Typy dokladov.

Doklad

Po zvolení typu dokladu v poli Typ dokladu program automaticky do tohto poľa dopĺňa číslo pokladničného dokladu, bankového výpisu, interného dokladu a pod. Toto číslo je, samozrejme, možné upraviť. Nastavenie spôsobu číslovania určuje číselný rad nastavený v Typoch dokladov.

Doplňujúci text

Doplňujúci text umožňuje definovať pomenovania, ktoré môžete priraďovať k jednotlivým zápisom v účtovnom denníku. Pri používaní doplňujúcich textov je následne možné jednotlivé zápisy podľa týchto textov filtrovať, a tak v niektorých prípadoch môžu doplňujúce texty nahradiť analytickú evidenciu.

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.    

Sumy dokladu

Polia na zápis základu DPH, výšky DPH a celkovej sumy. Medzi poľami sú väzby, ktoré uľahčujú a urýchľujú zadanie jednotlivých súm.

Kurz

Toto pole sa zobrazí v prípade, že je v poli Mena zadaná cudzia mena. Do tohto poľa sa zadáva kurz meny. Ak je v kurzovom lístku už evidovaný kurz s dátumom dokladu, kurz meny sa doplní automaticky.

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky DPH daňového priznania, v ktorých figurujú hodnoty zvoleného typu DPH. Ak je zvolený typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, doklad sa nezapíše do Knihy evidencie DPH, a preto sa ani nezaradí do DPH daňového priznania.

DPH - KV

DPH - KV (kontrolný výkaz) umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Účtovanie

Zoznam zobrazuje spôsob zaúčtovania aktuálneho dokladu. Ak doklad účtujete podľa predkontácie a sú zadané sumy dokladu, je možné vidieť, ako bude doklad zaúčtovaný do účtovného denníka. Zaúčtovanie môžete zmeniť zmenou predkontácie alebo manuálne zadať rozúčtovanie na viac účtov. Pri manuálnom zadávaní účtov je potrebné zadávať do prvého riadka číslo účtu, oproti ktorému sa zaúčtujú účty zadané na opačnej strane účtovania (MD, D) a celková suma dokladu. Do druhého a ďalšieho riadka sa zadávajú ostatné protiúčty s príslušnou sumou. Viac informácií získate v téme Rozúčtovanie na viac účtov účtovného rozvrhu.

Tlačidlá vo formulári Zápis v účtovnom denníku

Možnosti

Prílohy

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.
Príbuzné témy