Pomocník systému OBERON
Formulár Zápis v účtovnom denníku

Popis formulára Zápis v účtovnom denníku

Predkontácia

Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné priamo zadať po kliknutí myšou na tlačidlo nachádzajúce sa pri tomto poli a vybrať už preddefinovanú predkontáciu. Zoznam predkontácií možno vyvolať aj klávesou F3. Bližšie informácie o predkontáciách sa dozviete v téme Predkontácie - Podvojné účtovníctvo.

Mena

rozbaľovací zoznam určený pre vyberanie meny v akej chcete zaúčtovať doklad.

Interný doklad

Číslo interného dokladu je číslo dokladu v Knihe pohľadávok, ktorého úhradu účtujete. Po kliknutí na tlačidlo výberu  sa zobrazia všetky neuhradené pohľadávky. Výberom príslušnej pohľadávky sa do ostatných polí načítajú sumy, údaje o obchodnom partnerovi atď. z dokladu knihy pohľadávok.

Externý doklad

Číslo externého dokladu je číslo dodávateľskej faktúry z Knihy záväzkov, ktorého úhradu účtujete. Po kliknutí na tlačidlo  sa zobrazia všetky neuhradené záväzky. Výberom príslušného záväzku sa do ostatných polí načítajú sumy, údaje o obchodnom partnerovi atď. z dokladu Knihy záväzkov.

Typ dokladu

Typ dokladu slúži pre identifikáciu dokladov v účtovnom denníku a je potrebný k tomu, aby program vedel priradiť k novému dokladu správne číslo podľa číselného radu zvoleného pre daný typ dokladu (bankový výpis, pokladničný alebo interný doklad a pod). Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať príslušný typ dokladu. Ak je zadané pole číslo predkontácie (Predkontácia), tak typ dokladu bude doplnený automaticky. Bližšie informácie o typoch dokladov v účtovnom denníku sa dozviete v téme Typy dokladov.

Doklad

Po zvolení typu dokladu v poli Typ dokladu program automaticky do tohto poľa dopĺňa číslo pokladničného dokladu, bankového výpisu, interného dokladu a pod. Toto číslo môžete samozrejme upraviť. Nastavenie spôsobu číslovania určuje číselný rad nastavený v Typy dokladov.

Doplňujúci text

Doplňujúci text umožňuje definovať pomenovania, ktoré môžete priraďovať k jednotlivým zápisom v účtovnom denníku. Pri používaní doplňujúcich textov je potom možné jednotlivé zápisy filtrovať podľa týchto textov a tak v niektorých prípadoch môžu doplňujúce texty nahradiť analytickú evidenciu.

Obchodný partner

Údaje o obchodnom partnerovi je možné vyvolať stlačením príslušného tlačidla alebo klávesy F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Sumy dokladu

Polia pre zápis základu DPH, výšky DPH a celkovej sumy. Medzi poľami sú väzby, ktoré uľahčujú a urýchľujú zadanie jednotlivých súm.

Kurz

Toto pole sa zobrazí v prípade, že je v poli Mena zadaná cudzia mena. Do tohto pola sa zadáva kurz meny. Ak je v kurzovom lístku už evidovaný kurz s dátumom dokladu, bude automaticky doplnený.

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňovného priznania k DPH. Ak je typ DPH Nezaradiť do priznania DPH, tak doklad nebude zapísaný do Knihy evidencie DPH a tým nebude zaradený do Daňového priznania - DPH.

DPH - KV

DPH - KV (kontrolný výkaz) umožňuje nastaviť časť výkazu do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Účtovanie

Zoznam zobrazuje spôsob zaúčtovania aktuálneho dokladu. Ak doklad účtujete podľa predkontácie a sú zadané sumy dokladu, tak možno vidieť ako bude doklad zaúčtovaný do účtovného denníka. Zaúčtovanie môžete zmeniť zmenou predkontácie alebo manuálne zadať rozúčtovanie na viac účtov. Pri manuálnom zadávaní účtov je potrebné zadávať do prvého riadku číslo účtu oproti ktorému sa zaúčtujú účty zadané na opačnej strane účtovania/MD, D/a celková suma dokladu. Do druhého a dalšieho riadku sa zadávajú ostatné protiúčty s príslušnou sumou. Bližšie informácie o predkontáciách sa dozviete v téme Predkontácie - Podvojné účtovníctvo.
Príbuzné témy