Pomocník systému OBERON
Zaúčtovanie účtovného predpisu pohľadávky

Podvojné účtovníctvo > Začíname pracovať > Zaúčtovanie účtovného predpisu pohľadávky

Nasledujúci postup predpokladá, že účtovná jednotka používa na evidenciu vystavených faktúr Knihu pohľadávok.

Postup zaúčtovania účtovného predpisu

  1. V ponuke Fakturácia otvorte položku Kniha pohľadávok a nastavte sa na doklad, ktorého účtovný predpis chcete zaúčtovať.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti (alebo pravé tlačidlo myši), vyberte položku Zaúčtovanie dokladu (CTRL+P) a stlačte tlačítko OK. Následne sa otvorí formulár Zápis v účtovnom denníku.
  3. Do jednotlivých polí sa načítajú údaje z faktúry, napr. obchodný partner, sumy, typ DPH, členenie firmy. Ak bola na faktúre zadaná predkontácia, načíta sa do príslušného poľa. Vtedy sa v spodnej časti formulára ihneď zobrazí účtovanie. V prípade, že na faktúre nebola zadaná predkontácia, je pole Predkontácia prázdne. Vtedy zadajte predkontáciu, prípadne ju vyberte zo zoznamu predkontácií. Bližšie informácie o predkontáciách sa dozviete v téme Predkontácie.
  4. Môžete zadať doplňujúci text a skontrolovať účtovanie v spodnej časti formulára.
  5. Stlačením tlačidla OK sa do účtovného denníka pridá nový zápis, resp. zápisy.
Účtovné predpisy faktúr je možné zaúčtovať aj hromadne. Viac informácií je možné získať v téme Hromadné účtovanie dokladov.

Schéma zaúčtovania faktúry

Faktúru je možné automaticky zaúčtovať do účtovného denníka rôznymi spôsobmi:

  1. Účtovanie podľa predkontácie na položke dokladu - ak je na položke na faktúre zadaná predkontácia, táto bude použitá pri účtovaní (má najvyššiu prioritu).
  2. Účtovanie podľa predkontácie na skladovej karte - pri účtovaní bude použitá zadaná predkontácia na skladovej karte.
  3. Účtovanie podľa hlavnej predkontácie v zápise alebo podľa typu karty (služba, tovar) - program automaticky zaúčtuje položky na faktúre podľa zadanej predkontácie vo formulári Zápis do účtovného denníka, prípadne ak sú položky na faktúre skladové karty, tak podľa typu skladovej karty.
 Obrázok č. 1: Schéma rozúčtovania faktúry na tovary a služby

 

Príbuzné témy