Pomocník systému OBERON
Formulár Skladová karta

Formulár Skladová karta umožňuje zobraziť a editovať parametre skladovej karty, základnej položky skladovej evidencie. Niektoré záložky formulára sa nemusia zobrazovať. Zobrazovanie/nezobrazovanie záložiek ovplyvňuje nastavenie skladovej karty Umožniť pracovať s... v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad. Formulár je dostupný z viacerých miest programu OBERON - Agenda firmy. Môže to byť z evidencie Skladové karty po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava, prípadne priamo pri tvorbe dokladov ako faktúra, príjemka, výdajka, objednávka a pod.

Popis formulára Skladová karta

Aktuálne množstvo

Pole zobrazuje aktuálny stav zásob na skladovej karte. Množstvo nie je možné priamo meniť (upraviť ho možno pomocou dokladov, napr. príjemiek, výdajok, faktúr). Počiatočný stav je možné zadať pomocou knihy Príjemky (druh pohybu Počiatočný stav).
Špecialitou (a teda výnimkou úpravy hodnoty) je sklad s príznakom Externý sklad - v tomto prípade sa v sklade reálne nevedie skladová evidencia, len poskytuje dostupnosť množstiev, napr. z inej prevádzky (pri pobočkovom spracovaní), prípadne môže predstavovať aj sklad dodávateľa.

Obstarávacia cena

Obstarávaciu cenu na skladovej karte počíta program automaticky pri príjme tovaru na skladovú kartu. Obstarávacia cena je spravidla rovnaká ako Posledná nákupná cena ak je na skladovej karte pred príjmom zostatkové množstvo 0. V prípade, že sa na skladovej karte nachádza nejaké množstvo, obstarávacia cena sa vypočíta ako vážený priemer ceny zásob a nákupnej ceny.                       

Obstarávacia cena = ((zostatkové množstvo * obstarávacia cena) + (prijímané množstvo * nákupná cena))/(zostatkové množstvo + prijímané množstvo) 

Okrem toho na obstarávaciu cenu majú vplyv aj obstarávacie náklady. Viac informácií získate v téme Práca s obstarávacími nákladmi.

Posledná nákupná cena

Poslednú nákupnú cenu skladovej karty nie je možné priamo meniť. Zmena poslednej nákupnej ceny nastáva automaticky pri pridaní položky na doklad Príjemka alebo Záväzok. Posledná nákupná cena sa aktualizuje len pri zadávaní nového dokladu (nie pri spätnej oprave ceny položky). Posledná nákupná cena sa zmení aj v prípade, že tento doklad bude so spätným dátumom.

Číslo karty

Do poľa sa zadáva číselné označenie skladovej karty (môžu sa zadávať číslice aj písmená). Pri zakladaní skladových kariet (vytváranie nových) štandardným kopírovaním Ctrl+C a Ctrl+V sa do čísla karty doplní sufix #. Používateľ si následne môže číslo karty upraviť podľa logiky skladu (príbuzné karty začínajú rovnakým prefixom), prípadne je možné vygenerovať úplne nové číslo skladovej karty (stlačením tlačidla  vpravo).

Skladové karty je možné číslovať tak, že všetky skladové karty budú mať jeden číselný rad, alebo podľa skladových skupín. V tom prípade bude mať každá skladová skupina svoj rozsah čísiel skladových kariet (t. j. vlastný číselný rad). Napr. skladové karty v gastroprevádzke priradené ku skladovej skupine Predjedlá môžu mať čísla kariet 1100 až 1199, Polievky 1200 až 1299 atď., skladové karty priradené ku skladovej skupine Televízory môžu mať čísla TV-0001 až TV-9999 a pod. Viac informácií získate v téme Skladové karty - skladové skupiny.

Číslo skladovej karty je možné v odôvodnených prípadoch aj upraviť -  zmena sa uplatní aj vo všetkých súvisiacich dokladoch tohto skladu (upravia sa výdajky, príjemky, faktúry).

Bližšie informácie o číslovaní skladových kariet sa dozviete v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Klasifikácia produkcie

Pri tlači faktúr, výdajok je možné tlačiť číslo klasifikácie produkcie namiesto čísla skladovej karty. Pole nemusí byť vyplnené.

Názov

Zadáva sa názov skladovej karty (max. 50 znakov). Názov skladovej karty je možné aj dodatočne upraviť, vtedy sa zmena vykoná vo všetkých dokladoch, v ktorých sa táto skladová karta nachádza. Nemeňte názov skladovej karty, ktorý mení druh položky, ktorý zastupuje! Príklad: mäsovú konzervu za salámu - ak nejakú skladovú kartu už nepotrebujete, môžete skladovú kartu označiť ako neaktívnu.

Typ karty

Určuje sa typ skladovej karty. Klasifikácia typov skladových kariet je dostupná v téme Typy skladových kariet.

Rozbaľovací zoznam typov kariet je aktívny len vtedy, keď ku skladovej položke nie je evidovaný žiadny pohyb, t. j. na položke nebol uskutočnený ani príjem, ani výdaj.

Zloženie

Podľa typu skladovej karty sa po stlačení tlačidla Zloženie otvorí príslušný formulár. Môže to byť Zloženie sady, Zloženie výrobku, prípadne Zloženie receptúry. Pri receptúre je možné evidovať aj Nutričnú hodnotu a Alergény danej receptúry. Ak je skladová položka typu Jednoduchá karta, Vratný obal alebo Služba, toto tlačidlo je neaktívne. Viac informácií získate v témach Formulár Zloženie výrobkuFormulár Zloženie receptúry.

Doplňujúci text

Rozširujúci popis skladovej položky (napr. zloženie jedál/nápojov pri receptúrach). Maximálna dĺžka doplňujúceho textu je 255 znakov vrátane medzier. Doplňujúci text sa prenáša do podrobností o položke aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník. Viac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL - inštalácia.

Podrobný popis...

Detailný popis skladovej položky. Prenáša sa do podrobností o položke aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník. Viac informácií získate v téme Aplikácia LUKUL - inštalácia.

Umiestnenie

Do poľa sa zadáva fyzické umiestnenie tovaru v sklade.

Skladová skupina

Umožňuje priradiť skladovú kartu ku skladovej skupine. Skladové skupiny sa v systéme OBERON používajú najmä na členenie skladových kariet v skladovej evidencii (skladové skupiny je možné použiť ako základ na vytvorenie kategórií skladových kariet, t. j. stromovej štruktúry), ďalej pre potreby získavania štatistických informácií zo skladu a pod. (napr. pre predaji elektroniky je možné skladové karty rozčleniť do skupín Televízory, Fotoaparáty, Mobilné telefóny, Notebooky atď.). Viac informácií v téme Skladové karty - skladové skupiny.

Kategória

Umožňuje začleniť skladovú kartu do kategórie v stromovej štruktúre. V stromovej štruktúre je možné využívať aj podkategórie, prípadne možno skladovú kartu začleniť aj do viacerých kategórií. Pomocou tlačidla  sa zobrazí formulár Kategórie skladových kariet, v ktorom je možný výber kategórie v stromovej štruktúre, prípadne editácia stromovej štruktúry. Kategórie je možné využívať napr. v internetovom obchode PrestaShop, do ktorého sa exportujú.

Merná jednotka

Zapíšte označenie alebo vyberte zo zoznamu označenie mernej jednotky pre skladovú položku. Zoznam merných jednotiek je možné definovať v číselníku v ponuke Firma, Predvoľby, Merné jednotky). Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami získate v téme Práca s mernými jednotkami.

Číslo viazanej položky

Pri predaji karty s viazanou položkou bude automaticky predaná aj viazaná položka v rovnakom množstve. Napr. fľaškové pivo a zálohovaná sklenená fľaša alebo plechovkové pivo (limonáda) a zálohovaná plechovka (plastová fľaša PET).

Alternatívne MJ

Nastavenie Alternatívne MJ je dostupné iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s alternatívnymi mernými jednotkami.

Pri príjme alebo výdaji je možné využiť možnosť prepočtu merných jednotiek (napr. príjem stavebného materiálu na palety alebo výdaj alkoholu v 0,04 l pohárikoch). Prepočet merných jednotiek je možné využiť aj v prípade, že účtovná jednotka chce prijímať/vydávať tovar vo väčších vratných baleniach (napr. pivo v prepravkách a pod.). Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami nájdete v téme Práca s mernými jednotkami.

Neaktívna skladová karta

Skladovú kartu, na ktorej sú evidované skladové pohyby, nie je možné odstrániť. Ak sa takáto karta už nepoužíva, možno ju označiť ako neaktívnu. S neaktívnou skladovou kartou nie je možné pracovať, nezobrazuje sa v zozname a program ju nezahŕňa medzi celkový počet skladových kariet, ktorý je obmedzený licenciou. Skladová karta a jej pohyby však budú stále zahrnuté v knihách a výstupoch, kde ešte mala nenulový stav. Neaktívne skladové karty je možné zobraziť po začiarknutí políčka Zobraziť aj neaktívne skladové karty vo formulári Vlastnosti knihy Skladové karty.

Záložka Cena je určená na nastavenie predajnej ceny a pravidiel základnej cenotvorby. Systém OBERON podporuje 4 cenové hladiny, ktoré je možné ďalej využiť pri určení cenovej politiky. Tým je myslená napríklad možnosť nastaviť prednostne ponúkanú predajnú cenu obchodnému partnerovi (zákazníkovi), alebo je možné používateľovi systému OBERON (napr. pokladník alebo skladník) nastaviť predajnú cenu, za ktorú bude tovar vydávať.

V závislosti od nastavenia v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty sa predajná cena na skladovej karte môže počítať buď z obstarávacej ceny, alebo z poslednej nákupnej ceny.

Tvorba predajnej ceny

Pevná predajná cena

Tovar sa bude vydávať za pevne stanovenú cenu. Príjem tovaru na sklad neovplyvní predajnú cenu tejto položky. Ak budete chcieť zmeniť predajnú cenu, budete musieť nastaviť inú predajnú cenu na skladovej karte tejto položky.

Navýšenie v percentách

Predajná cena sa vypočíta pripočítaním stanovenej percentuálnej časti k obstarávacej cene alebo k poslednej nákupnej cene.

Navýšenie v EUR

Predajná cena sa vypočíta pripočítaním pevnej sumy k obstarávacej cene alebo k poslednej nákupnej cene.

Zľava z odporúčanej predajnej ceny

Špeciálny druh cenotvorby, kde má skladová položka zadanú jednu odporúčanú predajnú cenu s DPH a ostatné cenové hladiny sú vypočítavané ako zľava z tejto ceny. Tento spôsob cenotvorby sa používa napr. pri predaji kníh.
Napr. kniha má odporúčanú predajnú cenu s DPH 20 €, pri výdaji môžete zadať zľavu 0 % - vtedy bude tovar vydaný za 20 €; pri zadaní zľavy 20 % bude tovar vydaný za 16 € s DPH. Pri tlači dokladu o výdaji je možné vytlačiť Dodací list s odporúčanými predajnými cenami.

Prepočet predajnej ceny

Prepočet predajnej ceny

Prepočet predajnej ceny je potrebné vybrať vždy, ak chcete, aby sa pri príjme tejto skladovej položky vždy automaticky prepočítala a upravila predajná cena. Vyberte Pýtať sa, ak chcete, aby sa vás pri príjme tejto skladovej položky program opýtal, či sa má alebo nemá prepočítať aj predajná cena. Ak vyberiete Nikdy, predajná cena sa pri príjme nebude prepočítavať.

DPH

Sadzba DPH

Sadzba DPH pri predaji. Ak je subjekt neplatiteľom DPH, je potrebné uviesť 0 % DPH.

Sadzba DPH pre nákup

Sadzba DPH pre nákup = sadzba DPH. Rôzna je len v prípade, že je sadzba položky pri nákupe iná ako sadzba pri predaji. Napr. v prípade gastroprevádzky sa tovar nakupuje so sadzbou 20 % a predáva so zníženou sadzbou 10 %. V tom prípade je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknuť políčko Umožniť pracovať s dvoma sadzbami DPH.

Predajná cena

Cena 1 - 4

Umožňuje nastaviť štyri rôzne cenového hladiny v rámci základnej cenotvorby v OBERON-e, čo umožňuje používať rôzne ceny tej istej položky v rôznych situáciách (napr. jednu cenu pre kamennú predajňu a inú pre internetový obchod, prípadne konkrétneho obchodného partnera a pod.). Pri každej cenovej hladine je možné zadať hodnotu navýšenia v percentách alebo v EUR, ak je ako spôsob tvorby predajnej ceny zvolená možnosť Navýšenie v %, resp. Navýšenie v EUR. Predajná cena sa zobrazuje v osobitných poliach bez DPH a s DPH. Predajnú cenu je možné zadať za základnú mernú jednotku, alebo za mernú jednotku pre výdaj. Výber jednotky (Cena za MJ) sa nachádza za políčkom Predajná ceny s DPH.

V systéme OBERON je možné pracovať aj s rozšírenou cenotvorbou - viac informácií v téme Pravidlá rozšírenej cenotvorby.

Odporúčaná predajná cena s DPH

Odporúčaná predajná cena s DPH sa spravidla uvádza na tovaroch ako knihy, prípadne isté druhy stavebného materiálu a pod. Ide o cenu, za ktorú dodávateľ tovaru (knižné vydavateľstvo, výrobca stavebného materiálu atď.) odporúča tovar predávať. Cena slúži ako informácia tak pre spotrebiteľa, ako aj pre odberateľa, pretože sa od nej odvíja nákupná cena. Rozdiel medzi nákupnou a odporúčanou predajnou cenou predstavuje navýšenie. V OBERON-e je možné použiť zľavu z odporúčanej predajnej ceny ako jednu z možností tvorby predajnej ceny. Cena po zľave sa tlačí aj v tlačovom výstupe Cenník (za predpokladu, že je v záložke Doplň. údaje začiarknuté políčko Uvádzať v tlačovom výstupe 'Cenník'), prípadne sa cena pred zľavou (odporúčaná predajná cena), zľava a cena po zľave zasiela do on-line internetového obchodu (s priamym prístupom).

Prepočítať

Stlačením tlačidla sa prepočítajú predajné ceny 1 - 4 v závislosti od zvoleného nastavenia tvorby predajnej ceny (navýšenie v percentách, navýšenie v EUR, zľava z odporúčanej predajnej ceny).

Zaokrúhlenie ceny s DPH

Spôsob zaokrúhľovania predajnej ceny. Zaokrúhlenie bude platiť len pre túto skladovú kartu.

Dátum poslednej zmeny ceny

Pri zmene predajnej ceny program automaticky doplní aktuálny dátum a čas. Dátum poslednej zmeny ceny sa využíva pri tlači cenoviek a etikiet (budú vytlačené len cenovky, resp. etikety so zmenenou cenou). Bližšie informácie získate v téme Tlač cenoviek a etikiet. Dátum poslednej zmeny ceny má význam aj pre odosielanie zmenených (aktuálnych) predajných cien do on-line internetového obchodu (s priamym prístupom).

Ignorovať ceny rozšírenej cenotvorby

Začiarknutím políčka sa budú pravidlá rozšírenej cenotvorby platné pre danú skladovú kartu ignorovať (nebudú sa uplatňovať).

Zľavy pri predaji

Zľavy pri predaji

Nastaví príznak povolenia zliav pri predaji:

 • Umožniť - program umožní predávať so zľavou. Nastavenie sa využíva pri predaji na Pokladnici OBERON, v aplikácii LUKUL, pri vystavení faktúry alebo výdajky.
 • Pýtať sa - po nastavení príznaku sa program pri zadaní zľavy pýta, či má naozaj zľavu uplatniť.
 • Neumožniť - program neumožní predávať so zľavou.

Maximálna zľava

Ku každej skladovej karte je možné zadať maximálnu zľavu. Pri zľave vyššej ako je maximálna program automaticky zadá maximálnu zľavu. Ak sú ku skladovej karte vytvorené pravidlá, na ktorých je zadaná zľava vyššia ako maximálna, môžu nastať tieto situácie:                           

 • položka je označená ako akciová (cena položky sa zobrazuje fialovou farbou) - do úvahy sa neberie maximálna zľava, bude uplatnená zľava podľa pravidla. Napr. pravidlo má nastavenú zľavu 40 %, maximálna zľava je 30 %, pri predaji sa na položku uplatní pravidlo so zľavou 40 %.
 • položka nie je označená ako akciová (cena položky sa zobrazuje modrou farbou) - pri uplatnení pravidla sa zľava zníži na maximálnu zľavu. Napr. pravidlo má nastavenú zľavu 40 %, maximálna zľava je 30 %, pri predaji na položku sa pravidlo uplatní, ale so zľavou 30 %.

Položky dokladu označené ako akciové sa nastavujú vo formulári Pravidlo cenotvorby v záložke Ostatné.

Ceny rozšírenej cenotvorby

Ceny rozšírenej cenotvorby

Otvorí sa formulár Dostupné pravidlá rozšírenej cenotvorby so zoznamom všetkých pravidiel rozšírenej cenotvorby, ktoré platia pre danú skladovú kartu (aj také, ktoré budú platiť v budúcnosti a v súčasnosti ešte nie sú platné). Jedna skladová karta môže figurovať vo viacerých pravidlách. Cena skladovej položky môže byť zobrazená modrou alebo fialovou farbou, pričom fialovou farbou je zobrazená cena položky v pravidle so začiarknutou možnosťou Položku dokladu považovať za akciovú (záložka Ostatné), modrou farbou cena položky v rámci štandardného pravidla rozšírenej cenotvorby. To, ktoré pravidlo sa použije, závisí od viacerých podmienok, napr. od priority pravidla (uplatní sa pravidlo s vyšším číslom priority), položky označené ako akciové majú prednosť pred štandardnými pravidlami (t. j. pravidlá s cenami položiek fialovou farbou majú prednosť pred pravidlami s cenami položiek modrou farbou). Pravidlá sa nastavujú v ponuke SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby. Ďalšie informácie o rozšírenej cenotvorbe získate v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Nastavenia mernej jednotky

Hmotnosť mernej jednotky

V prípade, že základná merná jednotka na skladovej karte nie je mernou jednotkou hmotnosti, môžete v týchto poliach zadať jej hmotnosť. Potom je možné pri výdaji určiť hmotnosť položiek v doklade (faktúre, výdajke, príjemke, objednávke...). Nastavenie má využitie aj pri on-line internetovom obchode (s priamym prístupom), kde sa údaj o hmotnosti môže využiť pri preprave tovaru.

MJ pre porovnanie ceny

Alternatívna merná jednotka (MJ) slúžiaca na porovnanie ceny rovnakých výrobkov (alebo kategórií výrobkov) balených v rôznych množstvách. Príkladom môže byť syr balený v 100 g, 300 g a 500 g baleniach a základnou mernou jednotkou kus (ks). V tomto prípade môže byť MJ pre porovnanie ceny kilogram (kg). MJ pre porovnanie ceny môže byť, ale obyčajne nie je rovnaká, ako základná MJ karty. MJ pre porovnanie ceny sa používa pri tlači cenoviek a etikiet.

Koeficient prepočtu

Koľko MJ pre porovnanie ceny sa nachádza v množstve 1 základnej MJ skladovej karty? Príklad: Koľko kg syra sa nachádza v 1 ks 300 g balenia syra? Koeficient prepočtu = 0,3. Na základe koeficientu prepočtu bude prepočítaná predajná cena za MJ pre porovnanie ceny - v tomto prípade za 1 kg. Na základe koeficientu prepočtu sa cena za MJ pre porovnanie ceny tlačí na cenovkách a etiketách. Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami nájdete v téme Práca s mernými jednotkami.

Doplňujúce údaje

Colný sadzobník - KN

Umožní vybrať kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Nastavenie je dôležité pre zostavenie kontrolného výkazu DPH pri prenesení daňovej povinnosti.

Výrobné a sériové čísla

Na skladovej karte je možné vybrať z nasledujúcich možností:

 • Neevidovať - výrobné ani sériové čísla sa nebudú evidovať.
 • Evidovať výrobné čísla - program bude evidovať výrobné čísla tovarov. Pri príjme na sklad a pri výdaji zo skladu je potrebné zadať konkrétne výrobné čísla, množstvo je automaticky nastavené na počet 1. Každé výrobné číslo je možné podrobne sledovať od jeho nakúpenia až po predaj. Výrobné čísla sa využívajú pri tovaroch ako napr. komponenty počítačov, spotrebná elektronika a pod.
 • Evidovať sériové čísla - sériové číslo (prípadne šarža) je rovnaké číslo ako výrobné, ale pri sériovom je možné na jedno číslo prijať niekoľko tovarov naraz. Sériové čísla sa využívajú pri tovaroch ako potraviny, alkohol, lieky a pod.

Bližšie informácie o výrobných a sériových číslach môžete získať v téme Všeobecne o výrobných a sériových číslach.

Záručná doba

Záručná doba je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za chyby, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku alebo poskytnutej službe. Zadajte záručnú dobu v dňoch, mesiacoch alebo v rokoch.

Výpočet záručnej doby

Výpočet záručnej doby je možné zadať:

 • od dátumu predaja - záručná doba sa vypočíta z dátumu predaja. Štandardná záručná doba je 24 mesiacov.
 • od dátumu výroby - záručná doba sa vypočíta z dátumu výroby, napr. tovar podliehajúci skaze (jogurty, syry), lieky atď.

Prijaté na komisionálny predaj

Začiarknutím bude skladová karta určená na komisionálny predaj. Bližšie informácie nájdete v téme Komisionálny predaj.

Uvádzať v tlačovom výstupe 'Cenník'

Po začiarknutí sa bude predajná cena danej skladovej položky uvádzať v tlačovom výstupe Cenník.

Účtovanie

Predkontácia

Do poľa Predkontácia sa zadáva číslo skladovej predkontácie pre potreby účtovania skladu. Pri zaúčtovaní faktúry (účtovného predpisu) podľa skladových položiek sa položky môžu rozúčtovať na analytické účty (rozúčtovanie na tovar a služby sa robí automaticky na základe typu skladovej karty). Ako poznámka k rozúčtovaniu sa môže použiť tovarová skupina, skupina na pokladnici, skladová skupina, prípadne názov skladovej položky.

Bližšie informácie o predkontáciách získate v témach Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

Zobrazenie položky v zozname

Farba položky

Ku skladovej karte je možné priradiť farbu. Farba sa bude zobrazovať v zozname skladových kariet. Farba skladovej karty sa prenáša napr. do aplikácie LUKUL a pod.

Spotrebiteľské balenie liehu

Sekcia Spotrebiteľské balenie liehu je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť evidovať spotrebiteľské balenie liehu.

Uvádzať v oznámení o príjme alebo predaji SBL

Začiarknutím sa bude skladová karta uvádzať vo výkazoch a exportoch o SBL.

Obchodný názov

Oficiálny obchodný názov (od výrobcu) SBL. Nemusí sa zhodovať s názvom skladovej karty.

Objem SBL v litroch  

Objem SBL. Ak je 0,7 l balenie 40 % vodky, uvádzať 0,7.

% objemu liehu v SBL

Ak je 0,7 l balenie 40 % vodky, uvádzať 40.

Popis pri predaji

Popis pri predaji obsahuje text, ktorý bude vytlačený na doklade pri predaji cez Pokladnicu OBERON, napr. záručný text, upozornenie atď. Popis bude vytlačený aj na cenovke.

Záložka Varianty je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s variantmi. Bližšie informácie o variantoch na skladovej karte získate v téme Práca s variantmi skladovej karty.

Pod pojmom variant skladovej karty v systéme OBERON možno rozumieť určitú podskupinu skladovej karty, ktorú špecifikujú jedinečné charakteristické vlastnosti - atribúty, napr. veľkosť alebo farba (oblečenia a pod.). Varianty sa využívajú hlavne v internetovom obchode, napr. zákazník si vyberá z 10 rôznych farieb tovaru alebo z 5 rôznych veľkostí, pričom cena ostáva rovnaká.

Pomocou generátora variantov je možné vygenerovať varianty pre danú skladovú kartu. Varianty sa vytvoria ako kombinácia jednotlivých atribútov podľa výberu.

Záložka Parametre je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s parametrami.

Parametre skladovej karty (technické parametre) v systéme OBERON umožňujú evidovať vlastnosti skladovej karty (tovaru, technického zariadenia...) dôležité z pohľadu zákazníka - spotrebiteľa. Typickým príkladom je Spotreba el. energie, Hlučnosť, prípadne Rozmery Š, V, H, Uhlopriečka a pod. Parametre majú využitie predovšetkým v internetovom obchode, kde si zákazník sám filtruje alebo triedi tovar podľa spoločných parametrov.

Vernostný systém

Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov - počet bodov, ktoré sa zákazníkovi pripočítajú na konto vernostného systému buď pri nákupe danej položky cez Pokladnicu OBERON alebo faktúru (pohľadávku), alebo pri výdaji položky cez výdajku.

Hodnota položky v bodoch pre čerpanie bodov - počet bodov, ktoré sa zákazníkovi odpočítajú z konta vernostného systému pri pridaní položky na doklad (pokladničný doklad, faktúru alebo výdajku) pomocou čerpania benefitov. To znamená, že táto položka by sa mala využívať len v prípade čerpania benefitov (nie kumulovania) - ako položka so zníženou alebo nulovou cenou ako bonus k nákupu. V prípade vernostných systémov OBERON BasicOBERON vernostný systém (klient) bude skladová karta automaticky zaradená do zoznamu benefitov vtedy, keď v tomto políčku bude zadaná ľubovoľná nenulová hodnota.

V prípade, že je na skladovej karte zadaná Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov a zároveň aj Hodnota položky v bodoch pre čerpanie benefitov, bude táto skladová položka pri čerpaní benefitov pridaná na doklad s nulovou cenou.
Záložka Objednávky je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s objednávkami. Viac informácií o objednávkach nájdete v téme Všeobecne o objednávkach.

Automatická tvorba objednávok

Minimálne množstvo

Hodnota sa používa pri automatickej tvorbe objednávok, prípadne v tlačovom výstupe Podlimitné zásoby. Pri automatickej tvorbe objednávky sa do objednávky zaradia len tie skladové karty, ktorých stav klesne pod hodnotu minimálneho množstva. V zozname skladových kariet sú položky, pri ktorých zostatkové množstvo kleslo pod minimálne množstvo, zvýraznené - množstvo sa zobrazuje tučným písmom.

Pomocou tlačového výstupu Podlimitné zásoby je možné zistiť tovar, ktorého množstvo kleslo pod stanovenú hodnotu minimálneho množstva (tovar je potrebné objednať alebo zakúpiť).

Maximálne množstvo

Hodnota sa používa pri automatickej tvorbe objednávok, prípadne v tlačovom výstupe Nadlimitné zásoby. Pri automatickom vytvorení objednávky sa objedná také množstvo, aby po vybavení objednávky bol stav zásob na karte rovný maximálnemu množstvu. Spravidla je to rozdiel medzi aktuálnym množstvom a maximálnym množstvom.

Minimálne objednávané množstvo

Hodnota sa používa pri automatickej tvorbe objednávok. Zadáva sa minimálne množstvo danej položky, ktoré je možné u dodávateľa objednať (dodávateľ neumožňuje objednať menšie ako dané množstvo). Pri automatickej tvorbe objednávok sa overuje a koriguje objednané množstvo podľa tejto hodnoty. Ak nebude zadané, objedná sa potrebné množstvo a minimálne množstvo sa nebude posudzovať. Pri manuálnom zadaní položky do vydanej objednávky je používateľ informovaný, ak objednáva množstvo nižšie, ako je zadaná hodnota.

Aktuálne objednané množstvá

Prijaté/vydané objednávky

 • Zobrazujú informácie o objednávkach - vydaných a prijatých.
 • po stlačení tlačidla Možnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Zobrazujú informácie o objednávkach - prijatých a vydaných. Po stlačení tlačidla Podrobnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Dodávatelia

Umožňuje evidovať jedného alebo viacerých dodávateľov (prípadne subdodávateľov) skladovej položky. Evidovanie dodávateľov ovplyvňuje automatickú tvorbu vydaných objednávok, keď sa do objednaných množstiev zapíšu len skladové karty daného dodávateľa (pri viacerých dodávateľoch vždy prvého dodávateľa v zozname).

Ku každému dodávateľovi je možné evidovať katalógové označenie skladovej položky v jeho evidencii (identifikátor skladovej položky v evidencii dodávateľa), ktoré sa následne uvádza na vydaných objednávkach (či už v tlačenej forme alebo v exporte XML) alebo aj názov skladovej položky v evidencii dodávateľa:

 • Katalógové označenie - identifikátor skladovej položky v evidencii dodávateľa, využíva sa pri tvorbe objednávok (označenie bude uvedené na vydanej objednávke).
 • Názov položky - názov položky v evidencii dodávateľa. Využíva sa pri tvorbe objednávok. To, akým spôsobom bude označenie uvedené na vydanej objednávke, je možné nastaviť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Používateľ, Tlač.
Záložka Internetový obchod je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s internetovým obchodom. Viac informácií o internetovom obchode získate v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Zaradiť do internetového obchodu

Začiarknutie políčka umožní exportovať skladovú kartu do internetového obchodu. Ďalšie informácie o internetovom obchode získate v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Názov

Názov skladovej karty pre internetový obchod. Pri exportovaní sa do súboru exportu zapíše aj základný názov skladovej karty.

Skrátený popis

Popis skladovej karty, ktorý sa exportuje do internetového obchodu.

Podrobný popis...

Podrobný popis skladovej karty, ktorý sa exportuje do internetového obchodu. Stlačením tlačidla Kód sa zobrazí okno, v ktorom je možné zadať podrobný popis aj vo formáte HTML.

Výrobca

Informácia o výrobcovi exportovaná do internetového obchodu. V rozšírenej cenotvorbe existuje možnosť uplatniť pravidlo cenotvorby len na skladové karty od konkrétneho výrobcu.

Web

Adresa internetovej stránky výrobcu tovaru exportovaná do internetového obchodu.

Zľava

Zľava na skladovú kartu pri predaji cez internetový obchod platná do zadaného dátumu. Ako referenčná cena pred zľavou slúži cena v poli Odporúčaná predajná cena s DPH (ak je zadaná).
Ak Odporúčaná predajná cena s DPH zadaná nie je, do internetového obchodu sa exportuje najvyššia z predajných cien s DPH ako cena po zadanej zľave tak, že sa automaticky dopočíta aj cena pred zľavou, ktorá bude prečiarknutá, napr. predajná cena s DPH je 80 €, zadaná zľava je 20 %, do internetového obchodu sa exportuje cena 80 € a dopočítaná cena pred zľavou 100 € (prečiarknutá).

Zľava platí do

Dátum ukončenia platnosti zľavy pre internetový obchod. Údaj má pre OBERON len informatívny charakter.

Doba dodania 1

Zadáva sa doba dodania tovaru pri kúpe cez internetový obchod, ktorý je na sklade. Údaj sa exportuje do internetového obchodu.

Doba dodania 2

Zadáva sa doba dodania tovaru pri kúpe cez internetový obchod, ktorý nie je na sklade. Údaj sa exportuje do internetového obchodu.

Novinka, Výpredaj

Príznaky tovaru zasielané do internetového obchodu.

Dostupnosť

Nastavuje sa dostupnosť skladovej položky tak pre internetový obchod, ako aj OBERON (F6):

 • Dostupné (povolené objednávanie aj pri nulovom množstve) - budú povolené objednávky skladovej položky aj v prípade, že nebude na sklade.
 • Dostupné (zakázané objednávanie pri nulovom množstve) - budú povolené objednávky skladovej položky len v prípade, že bude na sklade. Ak na sklade nebude, objednávky budú zakázané.
 • Dočasne nedostupné v e-shope (zakázané objednávanie) - položka sa bude v internetovom obchode zobrazovať, nebude ju však možné objednať.
 • Dočasne nedostupné - položku nebude možné predať ani v OBERON-e, ani v internetovom obchode (v zozname skladových kariet sa bude zobrazovať sivou farbou).
 • Automaticky (podľa nastavenia e-shopu) - OBERON nebude zasielať dostupnosť, budú platiť nastavenia dostupnosti vykonané v internetovom obchode.

Čiarový kód

Čiarový kód

Skladovú kartu je možné identifikovať pomocou čiarového kódu evidovaného na skladovej karte, pričom skladová karta umožňuje evidovať aj viac čiarových kódov oddelených čiarkou a medzerou (spolu maximálne 255 znakov). Kód je možné zadať z klávesnice, ale aj načítať z obalu tovaru pomocou snímača čiarových kódov. Snímač čiarových kódov je možné používať aj pri predaji v Pokladnici OBERON, prípadne s aplikáciou ASTON.

Stlačením tlačidla  program vygeneruje čiarový kód vo formáte EAN-13. Program čiarový kód tvorí z čísla skladovej karty. Bližšie informácie získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

 

Príklad čiarového kódu skladovej karty:

9900007800003

990 - prefix čiarového kódu (skladová karta má prefix 990, vernostný systém má prefix 994, ostatné majú prefix 999)

00078 - číslo skladovej karty

00003 - doplnenie čiarového kódu tak, aby spĺňal štandard EAN-13

Nastavenie správania čiarového kódu

Umožňuje nastaviť presnosť čiarového kódu na 100 g, 10 g, 0,1 g a 0,01 g. Nastavenie správania sa používa v prípade predaja tovaru s veľmi nízkou hmotnosťou, pri ktorom je potrebná vyššia presnosť váženia ako na celé gramy (napr. pri výrobkoch zo zlata, platiny a pod.), alebo naopak, pri predaji tovaru, ktorého hmotnosť presahuje 99 999 gramov (99 kg)

Príklad:

Prstene zo zlata sa predávajú na gramy, na skladovej karte je nastavená presnosť váženého kódu 0,01 g. Pri nasnímaní váženého kódu sa pracuje podľa vzorca hodnota EAN kódu * nastavenie, teda 00178 * 0,01 = 1,78 g. Prsteň váži 1,78 g.

Bližšie informácie o práci s čiarovými kódmi získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Registračné pokladnice

Umožniť pracovať s položkou na pokladnici

Umožní skladovú položku predávať na Pokladnici OBERON. V opačnom prípade skladová karta nebude viditeľná v zozname položiek Pokladnice OBERON.

Kód položky

Podľa kódu položky sa pri predaji na Pokladnici OBERON vyhľadáva skladová karta (v režime maloobchod, pole Množstvo * Kód). Kód položky môže byť zhodný s číslom skladovej karty, väčšinou sa však používajú trojmiestne až štvormiestne kódy. V prípade používania váženého čiarového kódu musí byť kód položky štvormiestny. Kód položky určuje poradie v zozname položiek v Pokladnici OBERON (čím nižšie číslo, tým vyššie bude skladová karta v zozname položiek v režime Fast food).  
Kód položky môže mať maximálne 7 znakov. Dôvodom je fakt, že pri predaji po manuálnom zadaní dlhšieho kódu (8 alebo viac numerických znakov) Pokladnica OBERON vyhľadáva položku už podľa čiarového kódu (teda nie podľa kódu položky). Výnimkou sú kódy, ktoré sú kratšie ako 13 znakov a obsahujú znaky "." (bodka), "," (čiarka), "-" (pomlčka), "/" (lomka), napr. 123-123456, 123/12345678 - takéto kódy budú vyhodnotené ako štandardné kódy položky (teda nie ako čiarové kódy).

Skupina v pokladnici

V prípade, že využívate Pokladnicu OBERON v režime Fast food (dotykové ovládanie s obrázkami), tu sa zadáva skupina, do ktorej má položka v pokladnici patriť (ku skupine je možné priradiť aj farbu, obrázok, prípadne prioritu). Ak sa používa pokladnica v gastroprevádzke (receptúry jedál), táto skupina určuje aj zaradenie skladovej položky do jedálneho lístka, napr. Predjedlá, Polievky a pod. Bližšie informácie o tejto položke v téme Skladové karty - skupiny v pokladnici.

Príznak položky

Skladovej karte je možné priradiť príznak. Príznak môže byť:

 • Bez príznaku
 • Vratný obal - príznak označuje skladovú kartu, ktorá je vratným obalom, napr. vratná pivová fľaša
 • Zľava na doklad (záporná položka) - skladová karta bude označená ako zľava, napr. pri vernostnom systéme zľava za nákup
 • Záloha (záporná položka) - skladová karta bude označená ako záloha
 • Jednoúčelový poukaz (záporná položka) - suma jednoúčelového poukazu pri jeho výmene za tovar alebo poskytnutú službu. Viac informácií v téme Predaj a výmena poukazov.

Názov položky na bločku

Je možné zadať názov položky, ktorý sa vytlačí na pokladničnom doklade v module Pokladnica OBERON. Názov položky je nepovinný údaj. Ak nebude vyplnený, použije sa názov skladovej karty. Názov položky na bločku môže mať aj ďalšie využitie:

Automatická tlač etikety

Umožňuje nastaviť formát a údaje (úpravou príslušného tlačového výstupu Etikety po stlačení tlačidla ), ktoré sa budú tlačiť na etikete pri automatickej tlači etikiet na Pokladnici OBERON. V systéme OBERON etikety spravidla predstavujú samolepiace štítky, ktoré obsahujú rôzne údaje o tovare (napr. spôsob ošetrovania pri obuvi, spôsob prania pri textíliách, bezpečnostné upozornenia pri pyrotechnike a pod.). Pri každom predaji tovaru cez Pokladnicu OBERON sa ku každej položke, ktorá má nastavenú tlač etikety, táto etiketa automaticky vytlačí na ďalšej tlačiarni nainštalovanej v systéme Windows, ktorá je spravidla špecializovaná len na tento účel. Automatickú tlač etikiet je potrebné nastaviť vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia, záložka Tento počítač).

Tovarová skupina

Umožňuje členiť skladové položky podľa tovarovej skupiny. Uvedené členenie sa používa v module Pokladnica OBERON - prehľad tržieb podľa tovarovej skupiny.

Registračné pokladnice v režime off-line

Číslo PLU

Do poľa zadajte alebo vyberte číslo PLU. Ak zostane pole prázdne, program nebude pracovať s touto položkou pri zápise do alebo čítaní z off-line registračnej pokladnice. Bližšie informácie o príznakoch registračných pokladníc získate v príručke dodávanej spolu s registračnom pokladnicou.

Tlačidlo Nastaviť

Formulár slúži na nastavenie príznakov tovarovej položky (PLU) pre registračné pokladnice používané v režime off-line. Viac o príznakoch sa dozviete v používateľskej príručke k pokladnici.
Záložka Receptúra je dostupná iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál.

Registračná pokladnica - bonovacia kniha

Bonovacia tlačiareň (monitor)

Pri používaní Pokladnice OBERON v reštauračnom režime, ale aj aplikácie LUKUL, je možné objednávky do kuchyne (na prípravu jedál) alebo baru (na prípravu nápojov) tlačiť na bonovacej tlačiarni alebo zobrazovať na bonovacom monitore. Tu sa zadáva číslo tlačiarne, na ktorej sa má objednávka vytlačiť, resp. číslo monitora, na ktorom sa má objednávka zobraziť. Ak sa zadá 0, položka sa nevytlačí na bonovacej tlačiarni, resp. nezobrazí na bonovacom monitore. Vytlačené položky sa automaticky zapisujú do bonovacej knihy. Bonovacie tlačiarne, resp. monitory sa definujú v ponuke Servis, Zariadenia.

Bonovacia tlačiareň (kópia)

V prípade potreby je možné vytlačiť položku (jedlo, nápoj) aj na ďalšej objednávke (kópii). Kópia sa môže tlačiť na tej istej fyzickej bonovacej tlačiarni, prípadne na inej. Napr. hlavné jedlo so šalátom sa môžu vytlačiť spolu na jednej bonovacej tlačiarni a na ďalšej bonovacej tlačiarni (v kuchynskej sekcii na prípravu šalátov) sa vytlačí len šalát.

Zaradenie na jedálnom lístku

Jedálny lístok

V tomto poli môžete určiť, do ktorých jedálnych/nápojových lístkov bude patriť daná skladová položka (priradiť danú skladovú kartu k jednotlivým jedálnym/nápojovým lístkom). Táto možnosť sa využíva napríklad pri používaní receptúr, v Pokladnici OBERON, v jedálnom lístku na mobilnom zariadení alebo v aplikácii LUKUL. Bližšie informácie získate v téme Jedálny lístok.

Ostatné

eMenu prílohy

Do poľa sa zadávajú kódy položiek skladových kariet - príloh k danej položke (skladovej karte), pričom jednotlivé kódy sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Napr. pri skladovej karte Pečené kuracie stehno sa zadajú kódy položiek pre ryžu, zemiakovú kašu, hranolčeky a pod. Pri objednávaní pomocou aplikácie LUKUL pri výbere položky Pečené kuracie stehno program automaticky ponúkne obsluhe na výber prílohy podľa zadaných kódov položiek.

eMenu špecifikácie

Do poľa sa zadávajú poznámky k objednávke, ktoré špecifikujú spôsob prípravy alebo servírovania daného jedla, resp. nápoja. Poznámky sa tlačia na bonovacej tlačiarni (zobrazujú na bonovacom monitore). Na skladovej karte sa oddeľujú čiarkou, napr. Nechladená, Bez syra, So šľahačkou, Rare, Medium rare, Well done atď. 

Po zaškrtnutí možnosti Vždy ponúkať výber špecifikácie pri objednávaní pomocou aplikácie LUKUL bude program pri výbere jedla, resp. nápoja automaticky ponúkať na výber špecifikácie - pri jedle Hovädzí steak ponúkne v závislosti od nastavení na výber napr. tieto špecifikácie  - Rare, Medium rare, Well done.

Tlačiť položku v inventúrnom hárku pre obsluhu pokladnice

Po začiarknutí sa bude daná skladová položka tlačiť v tlačovom výstupe Inventúrny hárok (pre pokladničný predaj) pre potreby fyzickej inventúry skladu, napr. v bare (ponuka SkladInventúra skladu, tlačidlo Tlač).
Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. kategóriu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne po výbere tejto šablóny vo formulári (po stlačení šípky na tlačidle Šablóny) program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.
Systém OBERON umožňuje ku každej skladovej karte evidovať dokument alebo obrázok. Svoje využitie majú predovšetkým v Pokladnici OBERON, v jej režime Fast food, pre jedálny lístok v mobilnom zariadení, aplikáciu LUKUL a v komunikácii s internetovým obchodom. Priložiť nový dokument (obrázok) je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom pomocou tlačidla výberu  možno vybrať akýkoľvek súbor uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Pod tlačidlom Možnosti je dostupná funkcia Oskenovať na oskenovanie dokumentu (obrázka). Obrázok možno vložiť aj pomocou funkcie Drag&Drop. Obrázok je možné zobraziť v náhľade, prípadne upraviť v jednoduchom editore. V knihe Skladové karty bude položka s priloženými dokumentmi (obrázkami) zobrazená s príznakom kancelárskej sponky.
Tlačidlo Výrobné čísla/Sériové čísla je dostupné iba v prípade, že je na danej skladovej karte v záložke Doplň. údaje zvolená možnosť Evidovať výrobné čísla/Evidovať sériové čísla.

Pod pojmom výrobné číslo sa rozumie číslo konkrétneho tovaru, pričom na jedno výrobné číslo (na rozdiel od sériového) je možné prijať len jeden kus tovaru. Stlačením tlačidla Výrobné čísla/Sériové čísla sa zobrazí evidencia výrobných, resp. sériových čísel evidovaných k danej skladovej karte. Výrobné a sériové čísla sú dostupné z ponuky SkladVýrobné a sériové čísla.            

Meniť parametre na viacerých skladových kartách je možné aj hromadne. Bližšie informácie o hromadných zmenách na skladových kartách získate v téme Skladové karty.
Príbuzné témy