Pomocník systému OBERON
Formulár Skladová karta

Skladová karta je základná položka skladovej evidencie. Formulár Skladové karta je určený na zobrazenie a editáciu parametrov skladovej karty. Formulár Skladová karta je prístupný z viacerých miest programu OBERON. Môže to byť z evidencie Skladové karty po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava, prípadne priamo pri tvorbe dokladov ako faktúra, príjemka, výdajka, objednávka a pod. Niektoré záložky formulára skladová karta nemusia byť zobrazené. Zobrazenie/nezobrazovanie záložiek ovplyvňuje nastavenie skladovej karty Umožniť pracovať s ... v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, položka Sklad.

Popis formulára Skladová karta

Aktuálne množstvo

Pole zobrazuje aktuálny stav zásob na skladovej karte. Množstvo nie je možné priamo meniť (upraviť ho je možné pomocou dokladov, napr. príjemiek, výdajok, faktúr). Počiatočný stav je možné zadať pomocou knihy Príjemky (zvoľte druh pohybu Počiatočný stav).
Špecialitou (a teda výnimkou úpravy hodnoty) je sklad s príznakom Externý sklad - v tomto prípade sa v sklade reálne nevedie skladová evidencia, len poskytuje dostupnosť množstiev, napr. z inej prevádzky (pri pobočkovom spracovaní), prípadne môže predstavovať aj sklad dodávateľa.

Obstarávacia cena

Obstarávaciu cenu na skladovej karte počíta program automaticky pri príjme tovaru na skladovú kartu. Obstarávacia cena je rovnaká ako Posledná nákupná cena ak je na skladovej karte pred príjmom zostatkové množstvo 0. V prípade, že sa na skladovej karte nachádza nejaké množstvo, obstarávacia cena sa vypočíta ako vážený priemer ceny zásob a nákupnej ceny.

Obstarávacia cena = ((zostatkové množstvo * obstarávacia cena) + (prijímané množstvo * nákupná cena))/(zostatkové množstvo + prijímané množstvo) 

Posledná nákupná cena

Poslednú nákupnú cenu skladovej karty nie je možné priamo meniť. Zmena poslednej nákupnej ceny nastáva automaticky pri pridaní položky na doklad Príjemka alebo Záväzok. Posledná nákupná cena sa aktualizuje len pri zadávaní nového dokladu (nie pri spätnej oprave ceny položky). Posledná nákupná cena sa zmení aj v prípade, že tento doklad bude so spätným dátumom.

Číslo karty

Do poľa sa zadáva číselné označenie skladovej karty (môžu sa zadávať číslice aj písmená). Pri zakladaní skladových kariet (vytváranie nových) štandardným kopírovaním CTRL+C a CTRL+V sa do čísla karty doplní sufix # - používateľ si môže číslo karty upraviť podľa logiky skladu (karty z rovnakého druhu začínajú rovnakými číslicami), prípadne je možné vygenerovať úplne nové číslo skladovej karty (stlačením príslušného tlačidla vpravo). 

Číslo skladovej karty je možné v odôvodnených prípadoch aj upraviť -  zmena sa uplatní aj vo všetkých súvisiacich dokladoch tohto skladu (upravia sa výdajky, príjemky, faktúry).

Bližšie informácie o číslovaní dokladov sa dozviete v téme Číslovanie dokladov.

KP

KP je skratkou klasifikácie produkcie. Pri tlači faktúr, výdajok je možné tlačiť toto číslo namiesto čísla skladovej karty. Pole nemusí byť vyplnené.

Názov

Zadáva sa názov skladovej karty (max. 50 znakov). Názov skladovej karty je možné aj dodatočne upraviť, vtedy sa zmena vykoná vo všetkých dokladoch, v ktorých sa táto skladová karta nachádza. Nemeňte názov skladovej karty, ktorý mení druh položky, ktorý zastupuje! Príklad: mäsovú konzervu za salámu - ak nejakú skladovú kartu už nepotrebujete, môžete skladovú kartu označiť ako neaktívnu.

Za názov skladovej karty je možné umiestniť do hranatých zátvoriek skratku skladovej karty. V prípade skladovej karty typu Výrobok sa textové skratky budú tlačiť na vystavenej faktúre. Príklad: pri predaji skladovej karty Počítač bude vytlačený aj text WIN8.1, PENTIUM, NVIDIA, HD1000GB, atď.

Typ karty

Určuje typ skladovej karty :

 • Jednoduchá karta - štandardná skladová položka určená na evidenciu tovaru. Jednoduchá karta umožňuje evidovať príjem, výdaj a stav zásob na karte. 
 • Služba - na rozdiel od jednoduchej karty je množstvo na skladovej karte je vždy nulové. Môže ísť napr. o dopravu, inštaláciu, balné a pod. Kartu nie je možné prijať na sklad. Pri výdaji sa pod. ako u jednoduchých kariet zapisuje záznam do knihy skladových pohybov, ale tento pohyb nemá vplyv na množstvo skladovej karty.
 • Výrobok - je to špeciálny typ skladovej karty, ktorá sa skladá z ďalších skladových kariet. Pri výdaji skladovej karty tohto typu sa odpíšu množstvá zo všetkých položiek, ktoré daný výrobok obsahuje. Tento typ skladovej karty nie je možné do skladu prijať. Stav zásob je vždy nulový.
 • Receptúra - je to špeciálny typ skladovej karty, ktorá sa pod. ako výrobok skladá z ďalších skladových kariet - jednoduchých alebo aj receptúr. Na rozdiel od výrobku je tento typ určený pre kalkuláciu jedál, napr. navyše umožňuje výpočet hmotnosti a pod. Receptúru je možné vydať na Pokladnici OBERON (v režime reštauračná pokladnica), prípadne aj vo výdajke. Zostatkové množstvo na karte je vždy nulové - neeviduje sa. Pri výdaji receptúry sa najskôr vydajú zložky receptúry, následne sa príjme receptúra (hotové jedlo) (v obstarávacích cenách) a v poslednom kroku sa receptúra (hotové jedlo) vydá (za predajnú cenu).

Rozbaľovací zoznam typov kariet je prístupný len vtedy, ak ku skladovej položke nie je evidovaný žiadny pohyb, t. j. na položke nebol príjem a ani výdaj.

 

Zloženie

Podľa typu skladovej karty sa po stlačení tlačidla Zloženie otvorí príslušný formulár. Môže to byť Zloženie výrobku, prípadne Zloženie receptúry. Pri receptúre je možné evidovať aj Nutričnú hodnotu a Alergény danej receptúry. Ak je skladová položka typu Jednoduchá karta alebo Služba, je toto tlačidlo neprístupné.

Umiestnenie

Do poľa sa zadáva fyzické umiestnenie tovaru v sklade.

Skladová skupina

Umožňuje členiť skladové karty do skladových skupín. Zoznam skladových skupín môžete doplniť po stlačení tlačidla vpravo od tohto rozbaľovacieho zoznamu.

V tomto formulári je možné jednotlivé skupiny pridávať, upravovať a vymazávať. Priradenie skladových skupín ku skladovým kartám je možné využiť pri získavaní štatistických informácií zo skladu, pri práci s obstarávacími nákladmi a pod.

Kategória

Umožňuje začleniť danú skladovú kartu do kategórie v stromovej štruktúre. V stromovej štruktúre je možné využívať aj podkategórie, prípadne je možné skladovú kartu začleniť aj do viacerých kategórii.
Pomocou tlačidla "..." sa zobrazí formulár Formulár Kategórie skladových kariet kde je možný výber kategórie v stromovej štruktúre, prípadne editácia stromovej štruktúry kategórie.
Kategórie je možné využívať napríklad v internetovom obchode, do ktorého sa aj exportujú.

Merná jednotka

Zapíšte označenie alebo vyberte zo zoznamu označenie mernej jednotky pre skladovú položku. Zoznam merných jednotiek je možné doplniť vo formulári Merné jednotky (ponuka Firma - Merné jednotky). Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami sa dozviete v téme Práca s mernými jednotkami.

Umožniť prepočet merných jednotiek

Pri príjme alebo výdaji je možné využiť možnosť prepočtu merných jednotiek (napríklad príjem stavebného materiálu na palety, alebo výdaj alkoholu v 0,04 l pohárikoch). Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami sa dozviete v téme Práca s mernými jednotkami.

MJ pre príjem/výdaj

Mernú jednotku pre príjem/výdaj je potrebné zadať, ak chcete prijímať skladovú položku v inej mernej jednotke ako je základná merná jednotka. V tomto prípade nezabudnite zadať koeficient prepočtu k základnej mernej jednotke. Ak nechcete pri príjme používať prepočet merných jednotiek, ponechajte pole prázdne. Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami sa dozviete v téme Práca s mernými jednotkami.

Koeficient prepočtu

Zadajte koeficient prepočtu merných jednotiek. Ak nechcete pri príjme používať prepočet merných jednotiek, zadajte do poľa nulu. Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami sa dozviete v téme Práca s mernými jednotkami.

Neaktívna skladová karta

Skladovú kartu, na ktorej sú evidované skladové pohyby, nie je možné odstrániť. Ak sa takáto karta už nepoužíva, je možné ju označiť ako neaktívnu. S neaktívnou skladovou kartou nie je možné pracovať, nezobrazuje sa v zozname a program ju nezahŕňa medzi celkový počet skladových kariet, ktorý je obmedzený licenciou. Skladová karta a jej pohyby budú stále zahrňované v knihách a výstupoch, kde ešte mala nenulový stav. Neaktívne skladové karty je možné zobraziť po začiarknutí políčka Zobraziť aj neaktívne skladové karty vo Vlastnostiach knihy Skladové karty.

Záložka Cena je určená na nastavenie predajnej ceny a pravidiel cenotvorby. Systém OBERON podporuje 4 cenové hladiny, ktoré je možné ďalej využiť pri určení cenovej politiky. Tým je myslená napríklad možnosť nastaviť prednostne ponúkanú predajnú cenu obchodnému partnerovi (zákazníkovi), alebo používateľovi systému OBERON (napr. pokladník alebo skladník) je možné nastaviť predajnú cenu, za ktorú bude tovar vydávať.

Tvorba predajnej ceny

Predajnú cenu je možné zadať za základnú mernú jednotku, alebo za mernú jednotku pre výdaj. Výber jednotky (Cena za MJ) sa nachádza za políčkom Predajná ceny s DPH.

Pevná predajná cena

Tovar sa bude vydávať za pevne stanovenú cenu. Príjem tovaru na sklad neovplyvní predajnú cenu tejto položky. Ak budete chcieť zmeniť predajnú cenu, musíte stanoviť inú predajnú cenu na skladovej karte tejto položky.

Navýšenie v percentách

Predajná cena sa vypočíta pripočítaním stanovenej percentuálnej časti k obstarávacej cene, alebo k poslednej nákupnej cene.

Navýšenie v EUR

Predajná cena sa vypočíta pripočítaním pevnej sumy k obstarávacej cene alebo k poslednej nákupnej cene.

Zľava z odporúčanej predajnej ceny

Špeciálny druh cenotvorby, kde má skladová položka zadanú jednu odporúčanú predajnú cenu s DPH a ostatné cenové hladiny sú vypočítavané ako zľava z tejto ceny. Tento spôsob cenotvorby sa používa napr. pri predaji kníh.
Napríklad kniha má odporúčanú predajnú cenu s DPH 20 EUR, pri výdaji môžete zadať zľavu 0% - vtedy bude tovar vydaný za 20.-; pri zadaní zľavy 20% bude tovar vydaný za 16.- s DPH. Pri tlači dokladu o výdaji je možné vytlačiť Dodací list s doporučenými predajnými cenami.

Prepočet predajnej ceny

Prepočet predajnej ceny

Prepočet predajnej ceny je potrebné vybrať vždy, ak chcete, aby sa pri príjme tejto skladovej položky vždy samočinne prepočítala a upravila predajná cena. Vyberte Pýtať sa, ak chcete aby sa vás pri príjme tejto skladovej položky program spytoval, či sa má alebo nemá prepočítať aj predajná cena. Ak vyberiete Nikdy, predajná cena sa pri príjme nebude prepočítavať.

DPH

Sadzba DPH

Sadzba DPH pri predaji. Ak je subjekt neplatiteľom DPH, je potrebné uviesť 0 % DPH.

Sadzba DPH pre nákup

Sadzba DPH pre nákup = Sadzba DPH. Rôzna je len pri výnimke zo zákona, ak je sadzba DPH pre nákup iná ako pre predaj.

Predajná cena

Odporúčaná predajná cena s DPH

Predajné ceny na skladovej karte (či už bez DPH alebo s DPH) sa považujú za také, za aké danú položku chceme naozaj predávať. Odporúčaná predajná cena s DPH je cena vyššia, ktorej rozdiel medzi ňou samotnou a štandardnou predajnou cenou je zľava na danú položku. Táto zľava je tlačená v tlačovom výstupe Cenník, prípadne sa cena pred zľavou (odporúčaná predajná cena), zľava a cena po zľave zasiela do internetového obchodu.

Zaokrúhlenie ceny

Spôsob zaokrúhľovania predajnej ceny. Zaokrúhlenie bude platiť len pre túto skladovú kartu.

Dátum poslednej zmeny ceny

Pri zmene predajnej ceny program automaticky doplní aktuálny dátum a čas. Dátum poslednej zmeny ceny sa využíva pri tlači cenoviek a etikiet (budú vytlačené len štítky so zmenenou cenou). Bližšie informácie o tlači štítkov získate v téme Tlač štítkov.

Ignorovať ceny rozšírenej cenotvorby

Začiarknutím možnosti budú pravidlá rozšírenej cenotvorby platné pre danú skladovú kartu ignorované (nebudú uplatňované).

Zľavy pri predaji

Zľavy pri predaji

Nastaví príznak povolenia zliav pri predaji:

 • Umožniť - Program umožní predávať so zľavou. Nastavenie sa využíva pri predaji na Pokladnici OBERON, vystavení faktúry, alebo výdajky.
 • Pýtať sa - Pri nastavení príznaku sa program pri zadaní zľavy pýta či skutočne zľavu uplatniť.
 • Neumožniť - Program neumožní predávať so zľavou.

Maximálna zľava

Ku každej skladovej karte je možné zadať maximálnu zľavu. Pri zľave vyššej ako je maximálna, program automaticky zadá maximálnu zľavu. Ak sú ku skladovej karte vytvorené pravidlá, na ktorých je zadaná zľava vyššia ako maximálna, môžu nastať tieto situácie:

 • pravidlo cenotvorby je označené ako akciové (fialová farba) - do úvahy sa neberie maximálna zľava, bude uplatnená zľava podľa pravidla, nie podľa nastavenia maximálnej zľavy, napríklad pravidlo má nastavenú zľavu 40%, maximálna zľava je 30%, pri predaji na položku bude uplatnené pravidlo so zľavou 40%.
 • pravidlo cenotvorby nie je označené ako akciové (modrá farba) - pri uplatnení pravidla sa zľava poníži na maximálnu zľavu, napríklad pravidlo má nastavenú zľavu 40%, maximálna zľava je 30%, pri predaji na položku bude uplatnené pravidlo, ale so zľavou 30%.

Položky dokladu označené ako akciové sa nastavujú vo formulári Pravidlo cenotvorby v záložke Ostatné.

Ceny rozšírenej cenotvorby

Ceny rozšírenej cenotvorby

Sú v nej zobrazené pravidlá rozšírenej cenotvorby, v ktorých sa skladová karta nachádza. Jedna skladová karta sa môže nachádzať vo viacerých pravidlách, pravidlá označené ako akciové sú zobrazené fialovou farbou, ostatné pravidlá sú označené modrou farbou. V zozname sú vypísané všetky pravidlá, ktoré sa vzťahujú na danú skladovú kartu (teda aj pravidlá, ktoré začnú ešte len platiť v budúcnosti). O tom, ktoré pravidlo bude použité, závisí od viacerých podmienok, napríklad od priority pravidla (pravidlo s vyšším číslom priority bude uplatnené), položky označené ako akciové majú prednosť pred štandardnými pravidlami - pravidlá označené fialovou farbou majú prednosť pred pravidlami označenými modrou farbou. Pravidlá sa nastavujú z ponuky SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby. Ďalšie informácie o rozšírenej cenotvorbe získate v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Nastavenie mernej jednotky

Hmotnosť mernej jednotky

V prípade, že základná merná jednotka na skladovej karte nie je mernou jednotkou hmotnosti, môžete v týchto poliach zadať váhu. Potom je možné pri výdaji určiť váhu vyfakturovaných položiek vo výdajke/faktúre.

MJ pre porovnanie ceny

Alternatívna merná jednotka (MJ) slúžiaca na porovnanie ceny rovnakých výrobkov (alebo kategórií výrobkov) balených v rôznych množstvách. Príkladom môže byť syr balený v 100g, 300g a 500g balení a základnou mernou jednotkou na karte - ks. V tomto prípade môže byť MJ pre porovnanie ceny - kgMJ pre porovnanie ceny môže ale obyčajne nie je rovnaká ako základná MJ karty. MJ pre porovnanie ceny sa používa pri tlači cenoviek a etikiet.

Koeficient prepočtu

Koľko MJ pre porovnanie ceny sa nachádza v množstve 1 základnej MJ skladovej karty? Príklad: Koľko kg syru sa nachádza v 1ks 300g balenia syru? Koeficient prepočtu = 0,3. Na základe koeficientu prepočtu bude prepočítaná predajná cena za MJ pre porovnanie ceny - v tomto prípade za 1kg. Na základe koeficientu prepočtu sa tlačí cena za MJ pre porovnanie ceny na cenovkách a etiketách. Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami sa dozviete v téme Práca s mernými jednotkami.

Doplňujúce údaje

Colný sadzobník - KN

Umožní vybrať kód (kombinovanú nomenklatúru) Colného sadzobníka. Položka je dôležitá napr. pre zostavenie kontrolného výkazu DPH, prenesenej daňovej povinnosti a podobne.

Výrobné a sériové číslo

Na skladovej karte je možné vybrať z nasledujúcich možností:
   - Neevidovať - výrobné ani sériové čísla nebudú evidované
   - Evidovať výrobné čísla - program bude evidovať výrobné čísla tovarov. Pri príjme na sklad a pri výdaji zo skladu je potrebné zadať konkrétne výrobné čísla, množstvo je automaticky nastavené na počet 1. Každé výrobné číslo je možné podrobne sledovať od jeho nakúpenia až po predaj. Výrobné čísla sa využívajú pri tovaroch, ako napr. komponenty počítačov, spotrebná elektronika a pod.
   - Evidovať sériové čísla - sériové číslo (prípadne šarža) je rovnaké číslo ako výrobné, ale pri sériovom je možné na jedno číslo prijať niekoľko tovarov naraz. Sériové čísla sa využívajú pri tovaroch ako potraviny, alkohol, lieky a pod.

Bližšie informácie o výrobných a sériových číslach môžete získať v téme Evidencia výrobných a sériových čísel.

Prijaté na komisionálny predaj

Začiarknutím bude skladová karta určená na komisionálny predaj. Bližšie informácie o komisionálnom predaji sa dozviete v téme Komisionálny predaj.

Spotrebiteľské balenie liehu

Spotrebiteľské balenie liehu - časť dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť evidovať spotrebiteľské balenie liehunastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad).

Uvádzať v oznámení o príjme alebo predaji SBL

Začiarknutím bude skladová karta uvádzaná vo výkazoch a exportoch o SBL.

Obchodný názov

Oficiálny obchodný názov (od výrobcu) SBL. Nemusí sa zhodovať s názvom skladovej karty.

Objem SBL v litroch  

Objem SBL. Ak je 0,7 l balenie 40 % vodky, uvádzať 0,7.

% objemu liehu v SBL

Ak je 0,7 l balenie 40 % vodky, uvádzať 40.

Účtovanie

Predkontácia

Do poľa Predkontácia zadajte číslo predkontácie. Číslo predkontácie bude načítané zo zoznamu predkontácií z modulu účtovníctvo. Bližšie informácie o predkontáciách získate v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

Zobrazenie položky v zozname

Farba položky

Ku skladovej karte je možné priradiť farbu. Farba sa bude zobrazovať v zozname skladových kariet.

Popis pri predaji

Popis pri predaji obsahuje text, ktorý bude vytlačený na doklade pri predaji cez Pokladnicu OBERON, napríklad záručný text, upozornenie atď. Popis bude vytlačený aj na cenovke.

Záložka Varianty je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s variantmi.

Pod pojmom Variant skladovej karty v systéme OBERON je možné rozumieť určitú podskupinu skladovej karty (metakartu), ktorú špecifikujú jedinečné charakteristické vlastnosti - atribúty. Napríklad veľkosť (oblečenia), alebo farba. Varianty sa využívajú hlavne v internetovom obchode, napríklad zákazník si vyberá z 10 rôznych farieb tovaru, z 5 rôznych veľkostí, pričom cena ostáva rovnaká.

Pomocou generátora variant je možné vygenerovať varianty pre skladovú kartu. Varianty budú vytvorené ako kombinácia jednotlivých atribútov podľa výberu.

Záložka Varianty je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s variantminastavení skladu. Bližšie informácie o variantoch na skladovej karte získate v téme Práca s variantami skladovej karty.

Záložka Parametre je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s parametrami.

Parametre skladovej karty (technické parametre) v systéme OBERON umožňujú evidovať vlastnosti skladovej karty (tovaru, technického zariadenia) dôležité z pohľadu zákazníka - spotrebiteľa. Typickým príkladom je Spotreba el. energie, Hlučnosť, prípadne rozmery Š, V, H, Uhlopriečka a pod. Využitie parametrov je predovšetkým v internetovom obchode, kde si zákazník sám filtruje alebo triedi tovar podľa spoločných parametrov.

Záložka Parametre je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s parametraminastavení skladu.

Vernostný systém

Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov - počet bodov, ktoré sa zákazníkovi pripočítajú na konto vernostného systému pri nákupe danej položky - cez Pokladnicu OBERON, alebo faktúru.

Hodnota položky v bodoch pre čerpanie bodov - počet bodov, ktoré sa zákazníkovi odpočítajú z konta vernostného systému pri pridaní položky na doklad (pokladničný doklad, alebo faktúru) pomocou čerpania benefitov. To znamená, že táto položka by sa mala využívať len v prípade čerpania benefitov (nie kumulovania) - ako položka so zníženou cenou ako bonus k nákupu. V prípade vernostného systému OBERON Basic bude skladová karta automaticky zaradená do zoznamu benefitov vtedy, ak v tomto políčku bude zadaná ľubovoľná hodnota.

V prípade, že je súčasne na karte zadaná Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov a zároveň aj čerpanie benefitov, bude pri jej vybraní ako benefit pridaná na doklad s nulovou cenou.

Viac informácii nájdete v téme Vernostný systém - základné informácie.

Záložka Objednávky je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s objednávkami.

Automatická tvorba objednávok

Minimálne množstvo

Hodnota sa používa pri automatickej tvorbe objednávok, prípadne v tlačovom výstupe Podlimitné zásoby. Pri automatickej tvorbe objednávky sa do objednávky zaradia len tie skladové karty, ktorých stav klesne pod hodnotu minimálneho množstva.

Pomocou tlačového výstupu Podlimitné zásoby je možné zistiť tovar, ktorého množstvo kleslo pod stanovenú hodnotu minimálneho množstva (tovar je potrebné objednať alebo zakúpiť).

Maximálne množstvo

Hodnota sa používa pri automatickej tvorbe objednávok, prípadne v tlačovom výstupe Nadlimitné zásoby. Pri automatickom vytvorení objednávky sa objedná také množstvo aby po vybavení objednávky bol stav zásob na karte rovný maximálnemu množstvu. Zvyčajne je to rozdiel medzi aktuálnym množstvom a maximálnym množstvom.

Objednané množstvá

Objednané množstvá

 • Zobrazujú informácie o objednávkach - vydaných a prijatých.
 • Cez tlačidlo Možnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Zobrazujú informácie o objednávkach - vydaných a prijatých. Cez tlačidlo Možnosti je možné zobraziť konkrétne nevybavené objednávky, v ktorých sa skladová karta nachádza.

Dodávatelia

Umožňuje evidovať jedného alebo viacerých dodávateľov (prípadne subdodávateľov) skladovej položky. Evidovanie dodávateľov ovplyvňuje automatickú tvorbu vydaných objednávok, kedy sa do objednaných množstiev zapíšu len skladové karty daného dodávateľa.Ku každému dodávateľovi je možné evidovať katalógové číslo (označenie) v jeho evidencii, ktoré sa následne uvádza na vydaných objednávkach (či už v tlačenej forme alebo v XML exporte).

Ku každému dodávateľovi je možné evidovať katalógové označenie alebo aj názov položky v evidencii dodávateľa:

 • Katalógové označenie - Katalógové označenie sa využíva pri tvorbe objednávok (označenie bude uvedené na vydanej objednávke).
 • Názov položky - Názov položky používaný dodávateľom. Využíva sa pri tvorbe objednávok. Akým spôsobom bude označenie uvedené na vydanej objednávke je možné nastaviť v ponuke Nastavenia - Používateľ - Tlač.

Záložka Objednávky je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s objednávkaminastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad).

Viac o objednávkach nájdete v téme O objednávkach všeobecne.

Minimálne a maximálne množstvo je možné využiť pri Automatickej tvorbe objednávok

Záložka Internetový obchod je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s internetovým obchodom.

Zaradiť do internetového obchodu

Začiarknutie políčka umožní kartu exportovať do internetového obchodu. Ďalšie informácie o internetovom obchode získate v téme Internetový obchod.

Názov

Názov skladovej karty pre internetový obchod. Pri exportovaní sa do súboru exportu zapíše aj základný názov skladovej karty.

Skrátený popis

Popis skladovej karty, ktorý bude exportovaný do internetového obchodu.

Podrobný popis ..

Tlačidlom zobrazíte okno, kde je možné zadať podrobný popis vo formáte HTML.

Výrobca

Informácia o výrobcovi je exportovaná do internetového obchodu. V rozšírenej cenotvorbe skladu je možné uplatniť pravidlo cenotvorby len na skladové karty od konkrétneho výrobcu.

Web

Internetová stránka výrobcu tovaru exportovaná do internetového obchodu.

Zľava

Zľava na skladovú kartu pri predaji cez internetový obchod platná do zadaného dátumu. Ako referenčná cena pre zľavou slúži cena v poli  Doporučená predajná cena s DPH (ak je zadaná), inak základná predajná cena s DPH (danej cenovej hladiny) na skladovej karte sa považuje za cenu po zľave - vtedy sa cena pred zľavou dopočítava a následne zasiela do internetového obchodu, napr. predajná cena s DPH je 80.-, zľava 20%, predajná cena pred zľavou je 100.-.

Zľava platí do

Dátum ukončenia platnosti zľavy pre internetový obchod. Údaj má pre OBERON len informačný charakter.

Doba dodania

Doba dodania tovaru zákazníkovi pri kúpe cez internetový obchod.

Tovar dočasne nedostupný. Novinka, Výpredaj

Príznaky tovaru zasielané do internetového obchodu.
Záložka Internetový obchod je dostupná iba v prípade nastavenia Umožniť pracovať s internetovým obchodom v nastavení skladu (Nastavenie programu - Firma - Sklad). Viac informácií nájdete v téme Internetový obchod v systéme OBERON.

Čiarový kód

Čiarový kód

Skladovú kartu je možné identifikovať pomocou snímača čiarových kódov a čiarového kódu evidovaného na skladovej karte - skladová karta umožňuje evidovať aj viacero (spolu maximálne 255 znakov) čiarových kódov. Kód je možné zadať z klávesnice, ale aj načítať z obalu tovaru pomocou snímača. Snímač čiarových kódov je možné používať aj pri predaji v Pokladnici OBERON.

Stlačením tlačidla  program vygeneruje čiarový kód vo formáte EAN13. Program čiarový kód tvorí z čísla skladovej karty alebo z čísla IČO obchodného partnera v závislosti, či je funkcia spustená z formulára Skladová karta alebo z formulára Obchodný partner. Bližšie informácie získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Nastavenie správania čiarového kódu

Umožňuje nastaviť presnosť čiarového kódu na 100g, 10g, 0.1g a 0.01g. Nastavenie správania sa používa v prevádzkach, kde je potrebná vyššia presnosť ako gramy, napríklad pri predaji tovaru, ktorý má nízku hmotnosť (zlato, drahé kovy) alebo naopak presahuje hmotnosť 10 kg.    

Príklad:

Prstene zo zlata sa predávajú na gramy, na skladovej karte je nastavená presnosť 0.01g. Pri zosnímaní váženého kódu sa pracuje podľa nastavenej presnosti s možnosťou zaokrúhlenia predajnej ceny podľa skladovej karty podľa vzorca hodnota ean kódu*nastavenie, teda 00100*0.01=1g. Prsteň váži 1g.

Bližšie informácie o čiarovom kóde získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Registračné pokladnice

Umožniť pracovať s položkou na pokladnici

Umožní skladovú položku predávať na Pokladnici OBERON. V opačnom prípade skladová karta nebude viditeľná ani v zozname položiek Pokladnice OBERON.

Kód položky

Podľa kódu položky sa pri predaji na Pokladnici OBERON vyhľadáva skladová karta (v režime maloobchod, pole Množstvo * Kód). Kód položky môže byť zhodný s číslom skladovej karty, väčšinou sa používajú trojmiestne až štvormieste kódy. Kód položky určuje poradie v zozname položiek v Pokladnici OBERON (čím nižšie číslo, tým vyššie bude skladová karta v zozname položiek v režime Fast food).  
Kód položky môže mať maximálne 7 znakov. Dôvodom je fakt, že pri predaji po manuálnom zadaní dlhšieho kódu (8 alebo viac numerických znakov) Pokladnica OBERON vyhľadáva položku už podľa čiarového kódu (teda nie podľa kódu položky). Výnimkou sú kódy, ktoré sú kratšie ako 13 znakov a obsahujú znaky "." (bodka), "," (čiarka), "-" (pomlčka), "/" (lomka), napr. 123-123456, 123/12345678 - takéto kódy budú vyhodnotené ako štandardné kódy položky (teda nie ako čiarové kódy).

Kód viazanej položky

Pri predaji karty s viazanou položkou, bude automaticky predaná aj viazaná položka v rovnakom množstve. Napríklad fľaškové pivo a zálohovaná fľaša.

Skupina v pokladnici

V prípade, že využívate Pokladnicu OBERON v režime FastFood (dotykové ovládanie s obrázkami), tu sa zadáva skupina, do ktorej má položka v pokladnici patriť (ku skupine je možné priradiť aj obrázok). Ak sa používa pokladnica v režime gastro prevádzky (receptúry jedál), táto skupina určuje aj zaradenie skladovej položky do jedálneho lístka, napr. Predjedlá, Polievky a pod. Bližšie informácie o tejto položke v téme Skladová karta - Skupiny v pokladnici.

Príznak položky

Skladovej karte je možné priradiť príznak. Príznak môže byť:

 • Bez príznaku
 • Vratný obal (záporná položka) - príznak označuje skladovú kartu, ktorá je vratným obalom, napr. vratná pivová fľaša
 • Zľava na doklad (záporná položka) - skladová karta bude označneá ako zľava, napríklad pri vernostnom systéme zľava za nákup
 • Záloha (záporná položka) - skladová karta bude označneá ako záloha
 • Jednoúčelový poukaz (záporná položka) - suma jednoúčelového poukazu pri jeho výmene za tovar alebo poskytnutú službu. Viac informácií v téme Predaj a výmena poukazov.

Názov položky na bločku

Je možné zadať názov položky, ktorý bude tlačený na bločku v programe Pokladnica OBERON. Názov položky je nepovinný údaj. Ak nebude vyplnený, programu bude brať názov skladovej karty. Názov položky na bločku má aj ďalšie využitie:

Tovarová skupina

Umožňuje členiť skladové položky podľa tovarovej skupiny. Uvedené členenie sa používa v module Pokladnica OBERON - prehľad tržieb podľa tovarovej skupiny.

Automatická tlač etikety

Ku každej skladovej karte je možné nastaviť iný tlačový výstup, ktorý sa bude tlačiť pri tlači etikiet. Aby bolo toto nastavenie dostupné, je potrebné povoliť tlač etikiet v nastavení programu (ponuka Zariadenia- Nastavenia pokladnice, oddiel Počítač, záložka Tlač dokladu). Bližšie informácie o etiketách získate v téme Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON.

Registračné pokladnice v režime off-line

Číslo PLU

Do poľa zadajte alebo vyberte číslo PLU. Tlačidlom pri tomto poli môžete vybrať ešte nezadané PLU. Ak zostane pole prázdne, program nebude pracovať s touto položkou pri zápise alebo čítaní do off-line registračnej pokladnice. Bližšie informácie o príznakoch registračných pokladníc získate v príručke dodávanej spolu s registračnom pokladnicou.

Tlačidlo Nastaviť

Formulár slúži na nastavenie príznakov tovarovej položky (PLU) pre registračné pokladnice (pre registračné pokladnice používané v režime off-line). Viac o príznakoch sa dozviete v používateľskej príručke k pokladnici.
Záložka Receptúra je prístupná v prípade, že v nastaveniach programu je začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál.

Registračná pokladnica - bonovacia kniha

Pri používaní systému OBERON v reštauračom režime je možné tlačiť objednané jedlá a nápoje na bonovacej tlačiarni (pre kuchyňu alebo bar) alebo zobrazovať na bonovacích monitoroch v kuchyni alebo v bare. Tu sa zadáva číslo tlačiarne, na ktorej sa má objednávka vytlačiť, resp. číslo monitora, na ktorom sa má objednávka zobraziť. Ak sa zadá 0, položka sa nevytlačí na bonovacej tlačiarni, resp. nezobrazí na bonovacom monitore. Vytlačené položky sa automaticky zapisujú do Bonovacej knihy. Bonovacie tlačiarne, resp. monitory sa definujú v zozname zariadení OBERON-u.

Bonovacia tlačiareň (kópia)

V prípade potreby je možné vytlačiť položku aj na ďalšej objednávke (kópii). Kópia sa môže tlačiť na tej istej fyzickej tlačiarni, prípadne aj na inej. Napríklad hlavné jedlo so šalátom môžu byť vytlačené spolu na jednej bonovacej tlačiarni a na ďalšej fyzickej bonovacej tlačiarni (v kuchynskej sekcii na prípravu šalátov) sa vytlačí len šalát.

Jedálny lístok

V tomto poli môžete určiť, do ktorých jedálnych/nápojových lístkov bude patriť skladová položka (priradiť danú skladovú kartu k jednotlivým jedálnym/nápojovým lístkom). Táto možnosť sa využíva napríklad pri používaní receptúr, v Pokladnici OBERON, v jedálnom lístku na mobilnom zariadení alebo v aplikácii LUKUL. Bližšie informácie o nájdete téme Jedálny lístok.

Ostatné

eMenu prílohy - do poľa sa zadávajú kódy položiek skladových kariet - príloh k danej položke (skladovej karte), pričom jednotlivé kódy sa oddeľujú čiarkou. Napr. pri skladovej karte Pečené kuracie stehno sa zadajú kódy položiek pre ryžu, zemiakovú kašu, hranolčeky a pod. Pri objednávaní pomocou aplikácie LUKUL pri výbere položky Pečené kuracie stehno program automaticky ponúkne obsluhe na výber prílohy podľa zadaných kódov položiek.

eMenu špecifikácie - do poľa sa zadávajú poznámky k objednávke, ktoré špecifikujú spôsob prípravy alebo servírovania daného jedla, resp. nápoja. Poznámky sa tlačia na bonovacej tlačiarni (zobrazujú na bonovacom monitore). Na skladovej karte sa oddeľujú čiarkou, napr. Nechladená, Bez syra, So šľahačkou, Rare, Medium rare, Well done atď. 

Po zaškrtnutí možnosti Vždy ponúkať výber špecifikácie pri objednávaní pomocou aplikácie LUKUL bude program pri výbere jedla, resp. nápoja automaticky ponúkať na výber špecifikácie - pri jedle Hovädzí steak ponúkne v závislosti od nastavení na výber napr. tieto špecifikácie  - Rare, Medium rare, Well done.

Tlačiť položku v inventúrnom súpise pre obsluhu pokladnice

Tlačiť položku v tlačovom výstupe Inventúrny súpis (pre pokladničný predaj) inventúry skladu.

Tlačidlá vo formulári Skladová karta

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácii nájdete v téme Šablóny.

Dokumenty a obrázky

Systém OBERON umožňuje ku každej skladovej karte evidovať obrázok alebo iný dokument. Ich využitie je predovšetkým v režime Fast Food Pokladnice OBERON a v komunikácii s internetovým obchodom.

Viac informácii o nastavení dokumentu skladovej karty nájdete v téme Formulár Dokument (obrázok).

Výrobné čísla

Pod pojmom výrobné číslo sa rozumie číslo konkrétneho tovaru, na jedno výrobné číslo je možné prijať len jeden kus tovaru. Stlačením tlačidla Výrobné čísla sa zobrazí evidencia výrobných a sériových čísel evidovaných k danej skladovej karte. Výrobné a sériové čísla sú dostupné z ponuky SkladVýrobné a sériové čísla.
Meniť parametre na viacerých skladových kartách je možné aj hromadne. Bližšie informácie o hromadných zmenách na skladových kartách získate v téme Skladové karty.
Príbuzné témy