Pomocník systému OBERON
Predaj na Pokladnici OBERON

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Predaj na Pokladnici OBERON

Táto téma Pomocníka obsahuje praktické informácie týkajúce sa predaja na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Číslovanie pokladničných dokladov

Pokladničné doklady vytvorené na Pokladnici OBERON a evidované v OBERON-e sú číslované takto:

11.0765-009/0075
číslo mesiaca
.číslo dokladu v systéme eKasa v rámci mesiaca-číslo dennej uzávierky/číslo dokladu v rámci dennej uzávierky  

Vklady a výbery hotovosti

V prípade, že prevádzka začína predajný deň s určitým objemom hotovosti (napr. tržba z predošlého dňa), je potrebné vykonať Počiatočný vklad hotovosti do pokladnice. Výber - odvod tržby vykoná pokladnica automaticky pri dennej uzávierke.

Denná uzávierka

Pokiaľ ide o samotné vykonanie (vytlačenie) dennej uzávierky, Pokladnica OBERON priamo dennú uzávierku nevykonáva, len zasiela do fiškálneho zariadenia príkaz na jej vykonanie. Vykonanie (vytlačenie) dennej uzávierky je plne v réžii fiškálneho zariadeniaprípadnú akúkoľvek nezrovnalosť v dennej uzávierke je z tohto dôvodu potrebné konzultovať so servisným technikom daného zariadenia. Výnimkou môžu byť nezrovnalosti so zobrazením platidiel, ktoré závisí od nastavenia typov platiebPokladnici OBERON. Viac informácií získate v téme Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť.

Predaj s využitím čiarových kódov

Predaj s využitím čiarových kódov výrazným spôsobom zrýchľuje a uľahčuje pridanie položky na pokladničný účet (doklad). Po nasnímaní čiarového kódu snímačom program identifikuje, či ide o:

Program rozoznáva druh čiarového kódu aj v prípade, že je čiarový kód zadaný do poľa Množstvo*Kód položky v režime maloobchodnej alebo reštauračnej pokladnice. Do tohto poľa je možné čiarový kód zadať pomocou klávesnice alebo snímača čiarových kódov emulujúceho klávesnicu. Program podporuje zadávanie čiarového kódu na pokladnici len v prípade, že je v ponuke ServisZariadenia pridaný aspoň jeden snímač čiarových kódov.

Bližšie informácie o možnostiach využitia čiarových kódov v OBERON-e nájdete v téme Práca s čiarovými kódmi.

Použitie elektronických váh

Oprava položky

Pomocou funkcie Oprava položky je možné dodatočne upraviť parametre položky pridanej do otvoreného pokladničného účtu. Funkcia je dostupná v používateľskom prostredí Pokladnice OBERON po stlačení tlačidla , prípadne systémového tlačidla Oprava položky (Medzerník) alebo len jednoduchým dvojklikom na položku. Otvorí sa formulár Oprava položky, v ktorom v záložke Základné možno:

Používateľ môže mať zakázané právo zaevidovať (vytlačiť) doklad, na ktorom sú záporné položky typu Vrátenie tovaru; vtedy môže iný používateľ pokladnice takýto doklad schváliť. Používateľ s povolenými právami na takýto doklad sa identifikuje svojím menom a heslom (ako pri bežnom prihlásení), a tak umožní obsluhe pokladnice daný doklad zaevidovať (vytlačiť).
Obrázok č. 2: Oprava položky, záložka Základné

V záložke eKasa sú dostupné nasledujúce nastavenia týkajúce sa prevodu jednoúčelového poukazu:

Platba prijatá v mene partnera - ak sa prevod jednoúčelového poukazu uskutoční zdaniteľnou osobou, ktorá koná v mene inej zdaniteľne osoby, na doklade sa uvádzajú údaje o tejto inej osobe.

Číslo jednoúčelového poukazu - predstavuje číslo jednoúčelového poukazu pri výmene poukazu za tovar alebo poskytnutú službu.

Ďalšie údaje dokladu - z rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať dôvod osobitnej úpravy zdaňovania. Dôvod priradenia nulovej sadzby DPH môže byť:

Obrázok č. 3: Oprava položky, záložka eKasa

Zóna udalostí

Špeciálne prípady predaja

Pri predaji na Pokladnici OBERON sa v praxi vyskytujú aj nasledujúce špeciálne prípady predaja:

Úhrada faktúry v hotovosti

Oprava základu dane (dobropis/ťarchopis)

Prenesenie daňovej povinnosti

Predaj a výmena poukazov

Predaj a výkup vratných obalov

Predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL)

Predaj denného menu

Reklamácia a servis

Košíkový predaj

Predaj elektrozariadení - recyklačný poplatok

Predaj balení s jedným čiarovým kódom

Komisionálny predaj

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Predaj na Pokladnici OBERON – zmeny od verzie 2015. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Videonávody

K téme sú spracované tieto videonávody:
Predaj na Pokladnici - https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/predaj-na-pokladnici-oberon/,
Pokladnica OBERON - typy platieb - https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/pokladnica-oberon-typy-platieb/.

Všetky videonávody je možné nájsť na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Príbuzné témy