Pomocník systému OBERON
Predaj na Pokladnici OBERON

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Predaj na Pokladnici OBERON

Táto téma obsahuje konkrétne praktické informácie o spôsobe predaja na Pokladnici OBERON.

Základné informácie

Videonávody

K téme sú spracované tieto videonávody:
Predaj na Pokladnici - https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/predaj-na-pokladnici-oberon/,
Pokladnica OBERON - typy platieb - https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/pokladnica-oberon-typy-platieb/.

Všetky videonávody je možné nájsť na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Predaj na pokladnici

Pred prvotným predajom je potrebné najskôr nastaviť vzhľad a usporiadanie tlačidiel. Bližšie informácie o nastavení vzhľadu získate v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON. Postup predaja na pokladnici je možné popísať v štyroch krokoch:

  1. Výber pokladničného účtu - základný účet pokladnice je tzv. Priamy predaj. V prípade reštauračnej prevádzky je možné otvoriť viacero pokladničných účtov (stolov) a tieto používať pri predaji, prípadne predaj odložiť a zaevidovať neskôr.
  2. Pridanie položiek na účet - zobrazenie, výber a pridanie položky na účet je možné pomocou tlačidla Zoznam položiek - F3. Pridanie položiek na účet je možné aj priamym zadaním Kódu položky do okna na rýchly predaj (popísané nižšie), prípadne pomocou nasnímania čiarového kódu snímačom čiarových kódov. V prípade použitia veľkoobchodnej pokladnice je možné cenu za mernú jednotku položky zadať bez DPH alebo s DPH. Dôležité informácie o jednotlivých spôsoboch sa nachádzajú v téme Výpočet súm na doklade.
  3. Úprava účtu - zadávanie zliav, zmena typu položky (storno, zľava, vratný obal), presun položiek medzi účtami, zadanie odberateľa a ďalšie úpravy. Úpravy účtu sa realizujú vo vrchnom paneli (popísané nižšie).
  4. Tlač dokladu -  uzavretie a vytlačenie dokladu pomocou tlačidla Tlač dokladu - F12. Uzavrieť doklad (zaevidovať) je možné jedným alebo aj viacerými definovanými platidlami (typmi platieb). Konkrétny typ platby je možné pridať ako tlačidlo do niektorého z panelov (napr. do pravého panela). V takom prípade sa po stlačení tlačidla automaticky vytlačí doklad na daný typ platby. Viac informácií získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Vklady a výbery hotovosti

V prípade, že prevádzka začína predajný deň s určitým objemom hotovosti (napr. tržba z predošlého dňa), je potrebné vykonať Počiatočný vklad hotovosti do pokladnice. Výber - odvod tržby vykoná pokladnica automaticky pri dennej uzávierke.

Úhrada faktúry v hotovosti

V zmysle zákona č. 289/2008 o registračných pokladniciach je potrebné každú platbu v hotovosti, a teda aj úhradu faktúry, zaevidovať cez registračnú pokladnicu.

Pri faktúrach evidovaných v Knihe pohľadávok postupujte takto:

  1. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Faktúry vydané (Ctrl+F) a vyberte faktúru, ktorú chcete uhradiť. V prípade, že sa v Pokladnici OBERON nenachádza tlačidlo Faktúry vydané, je potrebné skontrolovať nastavenia zobrazenia (tlačidlo Systém, záložka Nastavenia, tlačidlo Nastaviť).
  2. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu F12 a vyberte v záložke Všetky typy platieb typ platby Úhrada faktúry.
  3. Kópiu pokladničného dokladu priložte k faktúre.

Úhrada faktúry na Pokladnici OBERON a vytlačenie daňového dokladu neznamená zaevidovanie úhrady faktúry do evidencie úhrad v účtovnom (v peňažnom) denníku. Pri vytlačení dokladu sa len do poznámky faktúry zapíše dátum a číslo dokladu úhrady.

Skutočné účtovné uhradenie sa vykoná pri automatickom účtovaní tržieb, keď sa do účtovného (peňažného) denníka automaticky vytvorí zápis úhrady.

Pokiaľ faktúry neevidujete v Knihe pohľadávok, úhrada faktúry sa realizuje zúčtovaním skladovej karty typu Služba s názvom napr. Úhrada faktúry s nulovou cenou a nulovou DPH. Cena sa zmení na celkovú sumu faktúry pri pridávaní položky na účet. Účet s jedinou položkou, napr. Úhrada faktúry, je nutné zaevidovať špeciálnym typom platby, ktorým nie je možné zúčtovať štandardný doklad. Viac informácií o úhrade faktúry v hotovosti nájdete v téme Úhrada faktúry v hotovosti.

Detailný popis jednotlivých zón formulára Pokladnica OBERON

Obrázok č. 1:  Formulár Pokladnica OBERON (pokladničný predaj)

1. Informačná zóna

Informačná zóna obsahuje informácie o doklade - celkovú sumu dokladu, dátum, čas, zľavu atď. Vzhľad informačnej zóny je možné nastaviť. Ďalšie informácie o nastavení displeja získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

V závislosti od dostupnosti pripojenia k systému eKasa môže Pokladnica OBERON nadobúdať rôzne stavy, ktoré sa v grafickej podobe zobrazujú na displeji pokladnice spolu s prípadným počtom neodoslaných pokladničných dokladov. Ďalšie informácie získate v téme Stavy pokladnice z hľadiska pripojenia k systému eKasa.

2. Tlačidlá vrchného panela

Vrchný panel obsahuje tri záložky - základné, rýchle PLU a systém (ich popis nájdete nižšie). Tlačidlá vrchného panela je možné nadefinovať podľa vlastných potrieb, viac informácií získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Záložka Základné - najčastejšie používané tlačidlá

Priamy predaj - F8 Ak pokladnica pracuje s otvoreným účtom (napr. stôl v reštaurácii), po stlačení tlačidla sa pokladnica prepne do režimu priameho predaja (teda dočasne ukončí prácu s otvorenými účtami), a tým bude možné vykonať iný predaj.
Nový účet - Ins Umožní vytvoriť nový otvorený účet.
Otvorené účty - F9 Umožňuje zobraziť Otvorené účty.
Donáška - Ctrl + F9

Umožňuje zobraziť Otvorené účty s možnosťou zadať dodatočné informácie o donáške (meno, adresa, telefónny kontakt).

Zoznam položiek - F3 Výber položky evidovanej v skladovej evidencii. Zobrazia sa iba tie skladové karty, ktoré majú v záložke Reg. pokladnice začiarknuté políčko Umožniť pracovať s položkou na pokladnici.
Zľava na položku - F6 Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku.
Zľava na doklad - F7 Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad.
Presun položiek - Ctrl+P Umožňuje presúvať položky medzi otvorenými pokladničnými účtami. Bližšie informácie nájdete v téme Práca s otvorenými stolmi.
Odložiť predaj - Ctrl+D Po stlačení tlačidla sa z priameho predaja presunú položky na novovytvorený otvorený účet s názvom Odložený predaj  + dátum a čas. Tým je možné v prípade rozúčtovania nákupu tento nákup dočasne prerušiť, vykonať predaj iných položiek a potom sa opätovne vrátiť k pôvodnému dokladu.
Mincovka - Ctrl+Shift+M Umožňuje zistiť stav hotovosti a cenín v EUR, prípadne v cudzej mene. Inventúra hotovosti (mincovka) slúži na výpočet hodnôt bankoviek a mincí hocikedy počas pracovného dňa alebo aj na konci pracovnej zmeny. Vo formulári Inventúra hotovosti (mincovka) zadajte počet kusov jednotlivých bankoviek a mincí, program automaticky vypočíta celkovú sumu. Bližšie informácie o mincovke získate v téme Inventúra hotovosti (mincovka).
Precenenie dokladu - Ctrl+F7 Umožní zmeniť celkovú cenu dokladu (navýšiť alebo znížiť) bez použitia zľavy na doklade (zľava = 0 %). Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade, takže nie je potrebné zadávať zľavu. Pri zadaní precenenia (percentom alebo sumou) s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava). Funkcia umožňuje preceniť o percentá, o sumu a vynulovať zľavu, ktorá už je na položkách zadaná. Vynulovať zľavu znamená zmeniť základnú cenu položiek na cenu po zľave. Teda celková suma položiek a aj dokladu zostane zachovaná ako po zľave, ale zľava = 0 %. Bližšie informácie o cenotvorbe a pojmoch nájdete v téme Zistenie výnosu.
Zmena ceny Umožňuje preceniť doklad podľa inej cenovej hladiny, prípadne zadať konkrétne percento navýšenia z obstarávacej ceny. Ďalšie informácie získate v téme Sprievodca Precenenie dokladu.
Reklamácie a servis Umožňuje vyúčtovať reklamáciu/servis. Otvorí sa Evidencia reklamácií a servisu, po výbere sa do pokladnice načítajú položky (materiál na servis, práca).
Obchodní partneri - Ctrl+I Výber obchodného partnera umožňuje automaticky uplatniť odberateľskú zľavu; v závislosti od nastavenia spôsobu platby môže byť obchodný partner vytlačený aj na doklade. Po vytlačení dokladu sa ukladá do databázovej evidencie, čo umožňuje zobrazovať rôzne štatistiky podľa obchodných partnerov. Na evidenciu obchodného partnera v skladových pohyboch je však potrebné mať nastavené Vytváranie Skladových pohybov na Ihneď po zaevidovaní (vytlačení) dokladu.
Vrátenie tovaru - Ctrl+T Umožňuje vrátenie tovaru (tzv. storno dokladu). Otvorí formulár, v ktorom sú zobrazené pokladničné doklady, po výbere dokladu sa do pokladnice načíta pôvodný doklad, avšak s príznakom Vrátenie tovaru. Následne je potrebné doklad zaevidovať (Tlač dokladu F12). Program umožňuje aj vrátenie tovaru s 20 % sadzbou DPH. V takomto prípade je potrebné mať v účtovníctve nastavené Dovoliť zadať aj inú sadzbu DPH - vyššiu sadzbu na 20 % a túto daňovú hladinu mať nastavenú vo fiškálnej tlačiarni.
Posledný doklad - Ctrl+E Zobrazí posledný pokladničný doklad zaevidovaný na pokladnici. V ďalšom okne Pokladničný doklad je možné zobraziť doklad tak, ako je evidovaný v evidencii (v knihe Pokladničné doklady) alebo ako bol vytlačený (kópia pokladničnej pásky).
Opätovne vytlačiť - Ctrl+R Funkcia umožňuje znovu načítať položky vybraného dokladu. Je ju možné využiť v prípade zmeny spôsobu zaevidovania dokladu napr. z typu platby Hotovosť na Platobnou kartou. Vtedy je potrebné pôvodný doklad stornovať (Vrátenie tovaru - Ctrl+T), zaevidovať pôvodným typom platby a následne vytlačiť nový doklad s využitím funkcie Opätovne vytlačiť.
Náhradný paragón - Ctrl+N Umožňuje vytlačiť náhradný paragón v prípade nefunkčnosti fiškálnej tlačiarne. Vtedy sa tlač vykonáva na náhradnej tlačiarni definovanej v systéme Windows.
Tlač objednávky - F11 Vytlačí objednávku pre kuchyňu, bar a pod. Funkcia je prístupná len v reštauračnej pokladnici.
Priebežný účet - Ctrl+F12 Funkcia vytlačí priebežný účet. Ak bola položka na priebežnom účte už vytlačená, pri ďalšej tlači priebežného účtu (v prípade zapísania ďalších položiek) už nebude opätovne vytlačená. Položky vytlačené na priebežnom účte nebude možné ďalej upravovať, iba odstrániť danú položku z účtu.
Tlač dokladu - F12 Funkcia vytlačí a zaeviduje doklad. Pred zaevidovaním je možné vybrať spôsob platby, prípadne v závislosti od nastavenia je možné ihneď tlačiť daňový doklad.
Odvážiť - Ctrl+F2 Načíta hmotnosť odváženú pripojenou váhou. Toto tlačidlo sa zobrazí len ak je v zariadeniach systému pridaná váha. Na Pokladnici OBERON je potrebné stlačiť tlačidlo Odvážiť, prebehne komunikácia s váhou a váha odošle do pokladnice informáciu o hmotnosti tovaru položeného na váhe. Odvážená hmotnosť sa automaticky zobrazí na displeji pokladnice, následne pri výbere položky na predaj sa použije hmotnosť ako množstvo danej položky. Vybrať položku na predaj je možné rôznymi spôsobmi, napr. zadaním kódu položky do poľa Množstvo * Kód (tu množstvo netreba zadávať), nasnímaním čiarového kódu, stlačením tlačidla na rýchly predaj PLU, stlačením tlačidla na fastfoodovej pokladnici, prípadne manuálnym vybratím zo zoznamu položiek. Viac o vážení v téme Elektronické váhy.
Čerpanie benefitov - Ctrl+Shift+E

Pri predaji sa zákazníkovi poskytne určitý benefit, či už v podobe poskytnutej fixnej zľavy alebo vo forme skladových položiek so zníženou cenou, prípadne tovarom, či službou zdarma. Vtedy sa do vernostného systému zasiela požiadavka na zníženie zostatku vernostných bodov, ktoré sa spravidla vypočítajú podľa položiek daného dokladu. Bližšie informácie získate v téme Vernostné (zľavové) systémy.

Zobraziť výnos - Ctrl+Shift+N

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose - výnos v eurách, v percentách, maržu, poskytnutú zľavu. Vo veľkoobchodnej pokladnici sa tlačidlo zobrazuje automaticky, v maloobchodnej a reštauračnej pokladnici sa vo východzom nastavení nezobrazuje. V prípade potreby je možné obsluhe pokladnice v právach používateľov obmedziť prístup k tomuto tlačidlu.

Tlač etikiet - Ctrl+Shift+Y Funkcia umožní vytlačiť etiketu položky, ktorá sa nachádza na doklade. Tlač etikiet je možné nastaviť tak, aby sa tlačili buď automaticky alebo manuálne (ponuka Zariadenia, po stlačení tlačidla Pridať alebo Upraviť, Nastavenia pokladnice). Pri manuálnom zadaní je možné vytlačiť etiketu stlačením tlačidla Tlač etikety. Bližšie informácie o etiketách získate v téme Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON.

Záložka PLU - najčastejšie používané PLU kódy

Umožňuje nadefinovať tlačidlá určené na rýchly predaj položiek pomocou PLU. Každé tlačidlo predstavuje konkrétnu skladovú kartu (vyberajú sa tie skladové karty, ktoré sa často používajú). Bližšie informácie o nastavení PLU tlačidiel získate v téme Nastavenia vzhľadu Pokladnice OBERON.

Pri samotnom predaji obsluha len stlačí konkrétne tlačidlo, a tým sa položka pridá medzi položky dokladu.

Záložka Systém - ostatné, menej používané tlačidlá

Hotovosť - Ctrl+H Zobrazí knihu Hotovosť pokladnice, v ktorej je zobrazená evidencia (stav, pohyby) hotovosti. V knihe je možné urobiť Vklad (F6) a Výber (F7) hotovosti, ako aj tlačiť hotovosť pokladnice. Typy vkladov a výberov hotovosti je možné nadefinovať v číselníku Typy vkladov a výberov hotovosti.
Obraty pokladnice - Ctrl+O Umožňuje zobraziť a vytlačiť obraty pokladnice sumarizované podľa Typov platieb, Pokladníkov, Skladov a Tovarových skupín. Do obratov pokladnice podľa Typov platieb je možné voliteľne zahrnúť vybrané typy platby. Prácu s vybranými typmi platieb je možné používateľovi obmedziť v právach používateľov.
Uzávierky - Ctrl+Q Umožňuje vykonať uzávierky, ktoré podporuje daná fiškálna tlačiareň a vytvoriť skladové pohyby. Bližšie informácie nájdete v téme Vykonanie uzávierok.
Kópie dokladov - Ctrl+W Umožňuje vytlačiť kópiu Dokladu, Uzávierky, Posledného dokladu a Poslednej dennej uzávierky. Pri tlači kópie dokladu v dialógovom okne je spravidla potrebné zadať dátum dokladu a číslo dokladu v systéme eKasa v rámci mesiaca. Číslo tlačené na doklade napr. 11.0765-009/0075 odráža nasledujúce údaje: číslo mesiaca.číslo dokladu v systéme eKasa v rámci mesiaca-číslo dennej uzávierky/číslo dokladu v rámci dennej uzávierky. V tomto prípade je pri tlači kópie dokladu potrebné zadať číslo: 0765, prípadne len 765.
Otvoriť zásuvku - Ctrl+M Otvorí pokladničnú (peňažnú) zásuvku. Peňažná zásuvka môže byť pripojená k registračnej pokladnici alebo k Pokladnici OBERON s fiškálnou tlačiarňou.
Ďalšie možnosti - Ctrl+A

Zobraziť hmotnosť položiek - zobrazí sa celková hmotnosť položiek. Aby táto funkcia pracovala správne, je nutné mať na skladových kartách zadanú hmotnosť mernej jednotky.                                        

Exportovať doklad do novej výdajky - spustí sa sprievodca, pomocou ktorého bude možné vytvoriť novú výdajku.

Exportovať doklad do existujúcej výdajky - otvorí sa kniha Výdajky, kde je potrebné vybrať výdajku, do ktorej sa exportujú položky dokladu.

Exportovať doklad do novej faktúry - spustí sa sprievodca, pomocou ktorého bude možné vytvoriť novú faktúru.

Dočasné pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni - deaktivuje tlač objednávky. Je výhodné využiť v priebehu dňa, keď pri menšom počte zákazníkov nie je potrebné tlačiť objednávku. V prípade, že je tlač objednávky deaktivovaná, opätovne ju aktivujeme ponukou Zrušiť pozastavenú tlač objednávok na tlačiarni, ktorá sa zobrazí namiesto pôvodnej ponuky. Ponuka Dočasné pozastavenie tlače na bonovacej tlačiarni sa zobrazuje vtedy, keď je medzi zariadenia pridaná aspoň jedna bonovacia tlačiareň.

Aktualizovanie údajov skladových kariet (klávesová skratka F5) - použite v prípade, že počas spustenia Pokladničného predaja sa zmenia údaje na skladových kartách - pokladnica bude pracovať so zmenenými položkami až po aktivovaní tejto funkcie, prípade zatvorení a otvorení formulára pokladničného predaja.

Začať/Ukončiť zmenu - Ctrl+F7 Začne/ukončí pracovnú zmenu. Zmenu je možné ľubovoľne nazvať. Je k dispozícii iba ak je povolené pracovať so zmenami vo Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia. Podľa pracovných zmien je možné vytlačiť obraty pokladnice.
Grafický prehľad - Ctrl+G Otvorí Grafický prehľad otvorených účtov (je k dispozícii v režime Reštauračnej pokladnice).
Hotelové účty - Ctrl+U Otvorí zoznam Hotelových účtov, s ktorými je možné ďalej pracovať (pridať položky na účet, vyúčtovať účet). Tlačidlo sa zobrazuje len vtedy, keď je aktívny modul Hotelová recepcia. Bližšie informácie o hotelovom účte získate v téme Vytvorenie hotelového účtu.
Poskytnuté služby - Ctrl+Shift+K Umožňuje zo zoznamu poskytnutých služieb načítať službu, ktorú chce obsluha vyúčtovať.
Výdajky - Ctrl+J Umožňuje načítať ešte nevysporiadanú výdajku, ktorá môže byť následne zúčtovaná. Načítať výdajku je možné len do priameho predaja (nie na otvorený účet).
Objednávky prijaté - Ctrl+B Umožňuje načítať prijatú objednávku a následne ju zaevidovať. Načítať objednávku je možné len do priameho predaja.
Faktúry vydané - Ctrl+F Umožňuje načítať zo zoznamu neuhradených pohľadávok faktúru, ktorú chce obsluha uhradiť.
Celá obrazovka - Ctrl+F11 Maximalizuje okno Pokladničný predaj. V tomto režime nie je zobrazená vrchná lišta s rámikom okna, ani Panel úloh s ponukou Štart. Návrat do normálneho režimu je možný pomocou tlačidla Normálne okno.
Zamknúť - F4 Umožňuje zamknúť pokladničný predaj pri ukončení práce aktuálneho používateľa, pričom na opätovné odomknutie pokladničného predaja je potrebné sa prihlásiť pod svojím používateľským menom a heslom.
Systém - Ctrl+S Sprístupní nastavenia pod tlačidlom Systém, pod ktorým sa nastavujú napr. Typy platieb, definujú sa Otvorené účty, nastavuje sa vzhľad pokladnice atď. V okne sú prístupné aj Správy o priebehu o zaevidovaní každého pokladničného dokladu.
Test komunikácie Overí, či fiškálne zariadenie (fiškálna tlačiareň) už komunikuje alebo nie, napr. po vypnutí a jej opätovnom zapnutí.
Ukončiť - Ctrl+K Zatvorí okno Pokladničný predaj.

3. Priamy predaj

V závislosti od režimu predaja (prípadne spôsobu zobrazenia) je možné predaj realizovať formou priameho zadávania kódu predávanej položky (prípadne aj s množstvom), napríklad 2*2071, kde 2 znamená množstvo a 2071 je kód položky.

Obrázok č. 2: Predaj zadaním Množstva*Kód položky

Ďalšie informácie o tejto možnosti predaja získate v téme Predaj pomocou kódu položky. Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne účtenkami) je možné pomocou skratkového klávesu /číslo účtu alebo //účtenka.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo otvoreného účtu,

//terasa, kde terasa je názov účtenky.

4. Obchodný partner/Iné údaje dokladu

Panel je možné skryť a opätovne zobraziť pomocou tlačidla so symbolom šípky v oddeľovacej lište medzi položkami dokladu.

V záložke Obchodný partner sa zobrazujú polia na zadanie údajov o obchodnom partnerovi a pole Poznámka a v záložke Iné údaje dokladu sa nachádzajú polia na zadanie údajov pri akciách Vrátenie tovaru a Zaevideovanie náhradného paragónu.

V režime zobrazenia Fast food je možné prepínať medzi záložkami Položky dokladu, Hlavička a Iné údaje dokladu. V záložke Položky dokladu sú zobrazené položky účtu, v záložke Hlavička sa zobrazujú polia na zadanie údajov o obchodnom partnerovi a pole Poznámka a v záložke Iné údaje dokladu sa nachádzajú polia na zadanie údajov pri akciách Vrátenie tovaru, Zaevideovanie náhradného paragónu a Členenie.

Záložka Obchodný partner

Záložka Iné údaje dokladu

5. Položky dokladu

Položky dokladu predstavujú zoznam predaných tovarov a služieb. Pridať novú položku je možné pomocou tlačidla F3 - Zoznam položiek alebo cez priamy predaj (Množstvo*Kód položky). Položky dokladu sa dajú upravovať - na to slúžia tlačidlá na prácu s položkami dokladu (popísané nižšie).

6. Tlačidlá na prácu s položkami dokladu

Otvorí formulár Oprava položky, v ktorom je možné opraviť množstvo, typ položky (storno, vratný obal, zľava...), prípadne pridať poznámku. V záložke eKasa sú dostupné ďalšie nastavenia - viac informácií v časti eKasa.
Vymaže aktuálne vybranú položku. Ak je vybraná položka súčasťou výdajky, faktúry, objednávky alebo hotelového účtu, vymažú sa všetky položky súvisiace s výdajkou alebo hotelovým účtom.
Zlúči rovnaké položky do jednej a množstvo sa spočíta.
Zväčší množstvo označenej položky na doklade o jednu mernú jednotku.
Zmenší množstvo označenej položky na doklade o jednu mernú jednotku.
Vytvorí kópiu označenej položky v počte jedna merná jednotka.
Oddelí jednotlivé chody (na bonovacej tlačiarni vytlačí oddeľovací riadok). Tlačidlo je dostupné len v reštauračnom režime.
Operatívne zmení sadzbu DPH položky na nižšiu a naopak. Tlačidlo sa zobrazuje, len ak je vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia, záložka Akcie začiarknuté políčko Umožniť rýchlu zmenu sadzby DPH na položke dokladu.

Nastavenie režimu zobrazenia Fast food sa nachádza v nastavení pokladnice (ponuka Zariadenia, po stlačení tlačidla Pridať alebo Upraviť, Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia).

Oddeľovač chodov sa využíva pri jedlách, pri ktorých nemusí byť jasné, o ktorý chod ide (napr. palacinky si môže zákazník objednať ako hlavný chod, ale aj ako dezert - oddeľovač chodov kuchárovi signalizuje, v akom slede má dané jedlo pripraviť).

7. Pravý bočný panel - panel s voliteľnými funkčnými tlačidlami

V prípade, že obsluha používa pri platení jeden typ platby (napr. hotovosť), je možné nadefinovať v pravom bočnom paneli tlačidlo, ktoré umožní ihneď vytlačiť pokladničný doklad bez možnosti vybrať iný typ platidla. Tlačidlo sa nastaví takto:

Typ: Typ platby
Hodnota: Hotovosť

8. Logo firmy

Zobrazuje sa logo programu OBERON alebo iné logo. V nastaveniach pokladnice je možné zobrazovanie loga vypnúť.

Ďalšie možnosti

Predaj s využitím čiarových kódov

Predaj s využitím čiarových kódov výrazným spôsobom zrýchľuje a uľahčuje pridanie položky na pokladničný účet (doklad). Po nasnímaní čiarového kódu snímačom program identifikuje, či ide o:

Program rozoznáva druh čiarového kódu aj v prípade, že je čiarový kód zadaný do poľa Množstvo*Kód položky v režime maloobchodná pokladnica. Do tohto poľa je možné čiarový kód zadať pomocou klávesnice alebo snímača čiarových kódov emulujúceho klávesnicu. Program podporuje zadávanie čiarového kódu len v prípade, že snímač je v zariadeniach nainštalovaný.

Bližšie informácie o možnostiach využitia čiarových kódov v OBERON-e nájdete v téme Práca s čiarovými kódmi.

Použitie elektronických váh

Systém OBERON podporuje viaceré typy pripojiteľných elektronických váh. Tieto váhy sa odlišujú komunikačným protokolom, ale aj spôsobom práce s váhami - elektronické váhy využívajúce vážený čiarový kód, s protokolom CAS, s protokolom DIBAL, váhy s indikátorom BWS, váhoskener využívajúci protokol SASI.

V maloobchodnej a reštauračnej pokladnici je možné aj najskôr odvážiť a následne vybrať položku.

Denná uzávierka

V zmysle platného zákona podnikateľ nemá povinnosť vyhotovovať žiadny typ uzávierky v pokladnici eKasa klient (dennú uzávierku, priebežnú uzávierku). V prípade potreby má podnikateľ možnosť vytvárať si prehľady (reporty) prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa.

Aj keď zákon povinnosť vyhotovovať denné uzávierky viac podnikateľom neukladá, na evidenciu a kontrolu prijatých tržieb a hotovosti sú naďalej nevyhnutné. Týka sa to najmä tých podnikateľov, ktorí okrem hotovosti prijímajú aj iné platidlá. Dôvodom je, že eKasa zóna finančnej správy eviduje len celkové sumy tržieb a neobsahuje informácie o spôsobe platby, a to v členení podľa prijatej hotovosti, platieb kartou, prípadne cenín (poukážok, šekov a pod.). Na správne rozúčtovanie tržieb podľa typov platieb tak denná uzávierka zostane pre vašu účtovníčku jediným zdrojom informácií.

Dennú uzávierku je možné vykonať stlačením tlačidla Uzávierky Ctrl+Q. Viac informácií o uzávierkach nájdete v téme Vykonanie uzávierok. V prípade problémov pri tlači dennej uzávierky potrebné informácie získate v téme Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť.

Tržbu za pokladnicu je možné po vykonaní dennej uzávierky poslať na zadaný e-mail alebo SMS správou. Postup nastavenia je popísaný v téme Môžem poslať dennú uzávierku majiteľovi formou SMS alebo e-mailu?.

Ak používate registračnú pokladnicu ELCOM v režime on-line (ako fiškálnu tlačiareň) je potrebné vykonať vklad do pokladnice manuálne na klávesnici zariadenia - komunikačný protokol týchto zariadení neumožňuje vykonať vklad do pokladnice z programu spusteného na počítači.

Oprava položky

Pomocou možnosti Oprava položky na účte (medzerník alebo dvojklik na položku) je možné dodatočne upraviť množstvo a typ položky. Typ položky môže byť:

Používateľ môže mať zakázané právo vytlačiť doklad, na ktorom sú záporné položky typu Vrátenie tovaru; vtedy môže iný používateľ pokladnice "odsúhlasiť" takýto doklad. Iný používateľ (s povolenými právami na takýto doklad) sa identifikuje svojím menom a heslom (ako pri bežnom prihlásení), a tak umožní obsluhe pokladnice daný doklad vytlačiť.

Obrázok č. 2: Oprava položky, záložka Základné

 

eKasa

Ak sa prevod jednoúčelového poukazu uskutoční zdaniteľnou osobou, ktorá koná v mene inej zdaniteľne osoby, na doklade je potrebné údaje o tejto inej osobe uviesť. Zadať je ich možné v záložke eKasa (formulár Oprava položky).

Číslo jednoúčelového poukazu - predstavuje číslo jednoúčelového poukazu pri výmene poukazu za tovar alebo poskytnutú službu.

Ďalšie údaje dokladu - z rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať dôvod osobitnej úpravy zdaňovania. Dôvod priradenia nulovej sadzby DPH môže byť:

Obrázok č. 3: Oprava položky, záložka eKasa

Príbuzné témy