Pomocník systému OBERON
Práca s otvorenými účtami (stolmi)

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Práca s otvorenými účtami (stolmi)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o využití, nastavení a práci s pokladničnými účtami otvorenými v rámci reštauračnej registračnej pokladnice v module Pokladnica OBERON.

Základné vlastnosti

Definovanie zoznamu stolov

Nastavenie je potrebné vykonať pri uvedení pokladnice do prevádzky, prípadne pri zmene počtu alebo označenia stolov.

Stoly je potrebné vopred definovať. Pri predaji sa pod nimi vytvoria pokladničné účty, na ktoré je možné pridávať položky a zúčtovať ich. Stôl môže definovať len používateľ s právami administrátora.

 1. V ponuke Sklad, Pokladnica OBERON v systémovom paneli stlačte tlačidlo Systém. Zobrazí sa formulár Pokladnica OBERON - Systém, v záložke Nastavenia - Zoznam stolov stlačte tlačidlo Definovať (prvé zvrchu) na nadefinovanie zoznamu stolov. Alternatívne zvoľte ponuku Firma, Predvoľby, Zoznam stolov.
 2. Vo formulári Zoznam stolov stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa okno Stôl, v ktorom:
  - zadajte číslo a názov stola,
  - zvoľte jedno alebo viac predajných miest,
  - vyberte zónu (t. j. priestor v reštaurácii, napr. terasu, pivnicu, konkrétnu miestnosť a pod., ktorý je tu možné stlačením tlačidla  ľubovoľne nadefinovať podľa podmienok daného predajného miesta - používa sa v grafickom prehľade stolov, prípadne v systéme mobilný čašník, viac informácií o zónach získate v téme O predajných miestach a zónach),
  - priraďte stolu obrázok, prípadne farbu.
 3. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Obrázok č. 1: Definovanie stola

Otvorenie nového pokladničného účtu

Otvorený pokladničný účet je účtom, ktorý je možné prideliť nadefinovanému stolu. Pod jedným stolom je možné otvoriť jeden (zákazník alebo skupina zákazníkov platiacich spoločne) alebo viac (skupina zákazníkov platiacich jednotlivo) pokladničných účtov (účteniek).

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Nový účet a vyberte stôl, pod ktorým chcete otvoriť pokladničný účet. V prípade, že pod daným stolom zamýšľate vytvoriť viacero účtov (účteniek), pred vybratím stola zadajte názov účtenky. To vám umožní pridať v prípade potreby pod daný stôl viacero účtov (účteniek).
 2. Položky dokladu môžete pridávať buď priamym predajom (Množstvo*Kód položky) alebo výberom zo zoznamu (tlačidlo Zoznam položiek F3).

Práca s otvorenými pokladničnými účtami

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Otvorené účty. 
 2. Nastavením kurzora na už existujúci účet (účtenku) a stlačením tlačidla OK sa označený účet aktivuje a môžete s ním ďalej pracovať ako pri priamom predaji.
 3. Stlačením tlačidla Nový otvoríte nový pokladničný účet a tlačidla Vymazať vymažete označený pokladničný účet.

Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne účtenkami) je možné pomocou skratkového klávesu /číslo účtu alebo //účtenka zadaného do poľa Množstvo*Kód položky.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo účtu (pôvodne číslo stola, ktoré sa pri otváraní pokladničného účtu automaticky pridelí tomuto účtu)

//terasa, kde terasa je názov účtenky

Číslo stola sa definuje v Pokladnici OBERON, tlačidlo Systém - pozri časť Definovanie zoznamu stolov vyššie.

Presun položiek medzi otvorenými (pokladničnými) účtami

V Pokladnici OBERON je možné presúvať položky medzi dvoma pokladničnými účtami. Za prvý účet sa považuje aktuálne používaný účet (otvorený pokladničný účet alebo priamy predaj). Druhý účet (protiúčet) je potrebné vybrať z otvorených pokladničných účtov alebo vytvoriť nový. Presun položiek medzi účtami sa realizuje vo formulári Presun položiek medzi účtami.

 1. V module Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Presun položiek. 
 2. Program zobrazí okno, v ktorom vyberte protiúčet.
 3. Kliknutím do plochy okna účtu vyberte účet, z ktorého chcete položky presúvať. Aktívne okno účtu je lemované hrubým farebným rámom.
 4. Stlačením tlačidla Premiestniť presuniete označenú položku na protiúčet.
 5. Stlačením tlačidla Premiestniť všetky presuniete všetky položky na protiúčet.
 6. Aktuálny účet zmeníte pomocou tlačidla Zmena účtu. Zobrazí sa formulár na výber a editáciu Otvorených pokladničných účtov. Vyberte účet, ktorým chcete nahradiť aktuálny účet.
Príbuzné témy