Pomocník systému OBERON
Práca s otvorenými účtami (stolmi)

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Práca s otvorenými účtami (stolmi)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o práci s pokladničnými účtami otvorenými na Pokladnici OBERON používanej v režime predaja Reštauračná pokladnica.

Základné informácie

Definovanie zoznamu stolov

Otvorenie nového pokladničného účtu

Otvorený pokladničný účet je účtom, ktorý je možné prideliť nadefinovanému stolu. Pod jedným stolom je možné otvoriť jeden (zákazník alebo skupina zákazníkov platiacich spoločne) alebo viac (skupina zákazníkov platiacich jednotlivo) pokladničných účtov (účteniek).

 1. V ponuke Sklad, Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Nový účet a vyberte stôl, pod ktorým chcete otvoriť pokladničný účet. V prípade, že pod daným stolom zamýšľate vytvoriť viacero účtov (účteniek), pred vybratím stola zadajte názov účtenky. To vám umožní pridať v prípade potreby pod daný stôl viacero účtov (účteniek).
 2. Položky dokladu môžete pridávať buď priamym predajom (Množstvo*Kód položky) alebo výberom zo zoznamu (tlačidlo Zoznam položiek F3).

Práca s otvorenými účtami

 1. V ponuke Sklad, Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Otvorené účty
 2. Nastavením kurzora na už existujúci účet (účtenku) a stlačením tlačidla OK sa označený účet aktivuje a môžete s ním ďalej pracovať ako pri priamom predaji.
 3. Stlačením tlačidla Nový otvoríte nový pokladničný účet a tlačidla Vymazať vymažete kurzorom označený pokladničný účet.

Rýchle prepínanie medzi viacerými otvorenými účtami (prípadne účtenkami) je možné pomocou skratkového klávesu /číslo účtu alebo //účtenka zadaného do poľa Množstvo*Kód položky.

Príklad:

/3, kde 3 je číslo účtu (pôvodne číslo stola, ktoré sa pri otváraní pokladničného účtu automaticky pridelí tomuto účtu)

//terasa, kde terasa je názov účtenky

Číslo stola sa definuje v číselníku Zoznam stolov v ponuke Firma, Predvoľby.

Presun položiek medzi otvorenými účtami

Pokladnici OBERON je možné presúvať položky medzi dvoma otvorenými účtami. Presun položiek medzi účtami sa realizuje pomocou formulára Presun položiek medzi účtami. Za prvý účet sa považuje aktuálne používaný účet (otvorený pokladničný účet alebo priamy predaj). Druhý účet (protiúčet) je potrebné vybrať z otvorených pokladničných účtov alebo vytvoriť nový (tlačidlo Zmena účtu). Predvoleným protiúčtom je Priamy predaj

 1. V ponuke Sklad, Pokladnica OBERON sa uistite, že aktuálne používaný účet je účet, ktorý chcete presunúť, a stlačte tlačidlo Presun položiek.
 2. Otvorí sa formulár Presun položiek medzi účtami, v ktorom sa vľavo zobrazuje aktuálne používaný účet a vpravo predvolený protiúčet s názvom Priamy predaj. Aktívne okno účtu je lemované hrubým farebným rámom.
 3. Kliknite do plochy okna protiúčtu Priamy predaj a stlačte tlačidlo Zmena účtu. Zvoľte protiúčet, na ktorý chcete položky presunúť. Vybrať môžete zo zoznamu otvorených pokladničných účtov alebo vytvoriť nový účet. 
 4. Kliknite do plochy okna účtu, ktorého položky chcete presunúť.
 5. Stlačením tlačidla Premiestniť presuniete kurzorom označenú položku na protiúčet.
 6. Stlačením tlačidla Premiestniť všetky presuniete všetky položky na protiúčet.
Príbuzné témy