Pomocník systému OBERON
Výdajky

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Výdajky

Základné informácie

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať výdajku

Funkcia umožní manuálne vysporiadať výdajku, t. j. zapísať do výdajky číslo daňového dokladu, prípadne iného dokladu vysporiadania. Vysporiadanie výdajky je možné v prípade potreby opätovne zrušiť. Manuálne vysporiadanie výdajky odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, na vysporiadanie je potrebné využiť možnosť vloženia výdajky do faktúry, prípadne zúčtovať (uhradiť) výdajku na Pokladnici OBERON.

Zrušiť vysporiadanie výdajky

Funkcia umožňuje manuálne zrušiť vysporiadanie výdajky, a tým v prípade potreby umožniť úpravu daného dokladu.

Zmena stavu vyskladnenia výdajky

Funkcia umožňuje zmeniť stav vyskladnenia položiek dokladu a to dvoma spôsobmi:

Bližšie informácie o naskladnení a vyskladnení tovaru sú v téme Sledovanie naskladenosti a vyskladnenosti tovaru. Stav vyskladnenia položiek dokladu je možné zmeniť aj pomocou aplikácie ASTON.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľava).

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné záznam vytlačiť, upraviť a exportovať.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že sa na zadaný e-mailový kontakt zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitov, v ktorom je možné zadať alebo zosnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funckie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej výdajke.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje zmeniť sadzbu DPH podľa colného sadzobníka zadaného na danej skladovej karte a daného odberateľa (platiteľa/neplatiteľa DPH). Táto funkcia sa používa napr. pri zmene odberateľa z neplátcu na plátcu DPH, prípadne v opačnom prípade. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prípade potreby je možné do e-mailu pripojiť súbor vo formáte PDF.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy