Pomocník systému OBERON
Výdajky

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Výdajky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Výdajky v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú výdajku je možné pomocou formulára Výdajka. Postup vytvorenia výdajky je popísaný v téme Výdaj zo skladu.

Výdajky v aplikácii ASTON

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať výdajku

Funkcia umožní manuálne vysporiadať výdajku, t. j. zapísať do výdajky číslo daňového dokladu, prípadne iného dokladu vysporiadania. Vysporiadanie výdajky je možné v prípade potreby opätovne zrušiť. Manuálne vysporiadanie výdajky odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, na vysporiadanie je potrebné využiť možnosť vloženia výdajky do faktúry, prípadne zaevidovať úhradu výdajky na Pokladnici OBERON.

Zrušiť vysporiadanie výdajky

Funkcia umožňuje manuálne zrušiť vysporiadanie výdajky, a tým v prípade potreby umožniť úpravu daného dokladu.

Zmena stavu vyskladnenia výdajky

Položka sa zobrazuje, len ak je vo formulári Sklad, záložka Doplňujúce údaje (ponuka SkladSklady) začiarknutá možnosť Evidovať stav vyskladnenia. Funkcia umožňuje zmeniť stav vyskladnenia položiek dokladu, a to dvoma spôsobmi:

Bližšie informácie o naskladnení a vyskladnení tovaru sú v téme Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru. Stav vyskladnenia položiek dokladu je možné zmeniť aj pomocou aplikácie ASTON.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľava).

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby. Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi (napr. upozornenie na neuhradenú výdajku). Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra. Viac informácií získate v téme Odosielanie SMS správ v systéme OBERON.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funkcie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému. Viac informácií získate v téme Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej výdajke.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Funkcia umožňuje v prípade potreby zmeniť na položkách dokladu príznak Prenesenie daňovej povinnosti v závislosti od zadaného kódu kombinovanej nomenklatúry a odberateľa - platiteľa/neplatiteľa DPH zadaného v záložke Obchodný partner. Funkciu možno použiť napr. pri zmene odberateľa z neplatiteľa na platiteľa DPH alebo opačne. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prípade potreby je možné do e-mailu pripojiť súbor vo formáte PDF.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy