Pomocník systému OBERON
Výdajky

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Výdajky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Výdajky v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú výdajku je možné pomocou formulára Výdajka. Postup vytvorenia výdajky je popísaný v téme Výdaj zo skladu.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vysporiadať výdajku

Funkcia umožní manuálne vysporiadať výdajku, t. j. zapísať do výdajky číslo daňového dokladu, prípadne iného dokladu vysporiadania. Vysporiadanie výdajky je možné v prípade potreby opätovne zrušiť. Manuálne vysporiadanie výdajky odporúčame používať len vo výnimočných prípadoch, na vysporiadanie je potrebné využiť možnosť vloženia výdajky do faktúry, prípadne zúčtovať (uhradiť) výdajku na Pokladnici OBERON.

Zrušiť vysporiadanie výdajky

Funkcia umožňuje manuálne zrušiť vysporiadanie výdajky, a tým v prípade potreby umožniť úpravu daného dokladu.

Zmena stavu vyskladnenia výdajky

Položka sa zobrazuje, len ak je vo formulári Sklad, záložka Doplňujúce údaje (ponuka SkladSklady) začiarknutá možnosť Evidovať stav vyskladnenia. Funkcia umožňuje zmeniť stav vyskladnenia položiek dokladu, a to dvoma spôsobmi:

Bližšie informácie o naskladnení a vyskladnení tovaru sú v téme Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru. Stav vyskladnenia položiek dokladu je možné zmeniť aj pomocou aplikácie ASTON.

Doklad - podrobnosti o výnose

Program zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľava).

Zobraziť väzby dokumentu 

Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Vernostný systém - kumulovanie benefitov

Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Po použití tejto funkcie sa na vernostnej karte navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému. Viac informácií získate v téme Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.

Vernostný systém - transakcie

Zobrazia sa transakcie evidované k danej výdajke.

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti

Úprava dokladu - prenesenie daňovej povinnosti je funkcia systému OBERON, ktorá umožňuje zmeniť sadzbu DPH podľa colného sadzobníka zadaného na danej skladovej karte a daného odberateľa (platiteľa/neplatiteľa DPH). Táto funkcia sa používa napr. pri zmene odberateľa z neplatiteľa na platiteľa DPH, prípadne v opačnom prípade. Viac informácií v téme Prenesenie daňovej povinnosti.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prípade potreby je možné do e-mailu pripojiť súbor vo formáte PDF.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy