Pomocník systému OBERON
Ovládanie knihy (evidencie)

Základné informácie > Ovládanie programu > Ovládanie knihy (evidencie)

Táto téma Pomocníka popisuje ovládacie prvky ľubovoľnej evidencie (knihy) v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Kniha pohľadávok

Tlačidlá v spodnej časti formulára

Na spracovanie údajov v tabuľke slúžia tlačidlá umiestnené v spodnej časti knihy (evidencie). Pomocou nich je napr. možné do knihy pridávať nové záznamy, opravovať zapísané záznamy, prípadne záznamy vymazávať. Najčastejšie tlačidlá v spodnej časti formulára:

Vlastnosti

Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Vlastnosti, ktorý umožňuje pomocou filtrov vybrať záznamy knihy, ktoré budú aktuálne zobrazené, obmedziť načítanie príliš veľkého počtu záznamov a nastaviť východiskové triedenie záznamov v zozname a vzhľad zobrazenia údajov.

Tlač

Zobrazí zoznam tlačových výstupov prislúchajúcich k danej knihe. Väčšina tlačových výstupov reaguje na nastavené filtrovacie podmienky vo vlastnostiach zobrazenia knihy a predstavuje tak veľmi mocný nástroj na získanie súčtu alebo rekapitulácie len pre aktuálne odfiltrované záznamy z danej knihy.

Možnosti

Poskytuje zoznam nástrojov so špeciálnymi možnosťami, ktoré môžu hromadne modifikovať alebo iným spôsobom ovplyvňovať záznamy príslušnej knihy, exportovať alebo importovať záznamy alebo umožniť komunikáciu knihy s externými zariadeniami.

Nový

Otvorí formulár na pridanie nového záznamu do knihy. Ak kniha neobsahuje tlačidlo Nový, záznamy v knihe program tvorí automaticky.

Oprava

Otvorí formulár, do ktorého sa načítajú údaje aktuálne vybraného záznamu, aby ich bolo možné opraviť. Ak sú polia so zobrazenými údajmi neaktívne, údaje možno len prezerať. Vtedy titulkový pruh formulára zobrazuje informáciu, prečo záznam nemožno opraviť.

Vymazať

Umožňuje nevratne vymazať aktuálne vybraný záznam. OBERON môže odmietnuť vymazanie záznamu. V takom prípade poskytne informáciu, prečo nemožno záznam vymazať, prípadne čo treba urobiť, aby záznam bolo možné vymazať.

Hlavička tabuľky

Hlavička tabuľky obsahuje zoznam názvov polí (stĺpcov) tabuľky. Na pravej strane bunky v hlavičke tabuľky sú zobrazené symboly smeru triedenia a priority triedenia pre jednotlivé polia. Zapnúť/prepnúť triedenie podľa poľa a prepnúť prioritu triedenia je možné kliknutím na názov poľa. Napr. zoznam na obrázku je triedený podľa názvu vzostupne (od A do Z). Ak je názov zhodný, zoznam sa triedi podľa kódu položky taktiež vzostupne (od 00000 do 99999).

Panel na rýchle hľadanie

Pomocou panela je možné rýchle hľadanie v tabuľke záznamov podľa zvolenej podmienky. V ľavom rozbaľovacom zozname vyberte pole, v ktorom budete vyhľadávať (operand). Pole vyberte myšou alebo klávesovou skratkou ALT + podčiarknuté písmeno v názve poľa v hlavičke tabuľky (na podčiarknutie písmen stlačte kláves Alt). V prostrednom rozbaľovacom zozname zvoľte podmienku vyhľadávania. Do pravého rozbaľovacieho zoznamu napíšte (prípadne vyberte) hľadanú hodnotu/text. Ak je rýchle hľadanie nastavené správne, môžete hľadaný text písať okamžite po otvorení tabuľky. Na ľavej strane panela sa nachádza tlačidlo na zrušenie rýchleho hľadania.

Panel nástrojovej lišty

Panel nástrojovej lišty umožňuje rýchly prístup k vybraným možnostiam danej evidencie, tlačovým výstupom, ponukám programu či aplikáciám, a to pridaním príslušného tlačidla na rýchle spustenie.

Položka nástrojovej lišty môže byť rôzneho typu:

Položka možností

Do panela nástrojovej lišty sa pridá položka dostupná po stlačení tlačidla Možnosti. Položku je možné pomenovať či zmeniť jej farbu.

Tlačový výstup

Do panela nástrojovej lišty sa pridá položka dostupná po stlačení tlačidla Tlač (napr. tlač faktúry na konkrétnej tlačiarni). Položku je možné pomenovať, pridať k nej obrázok či zmeniť jej farbu.

Aplikácia

Do panela nástrojovej lišty sa pridá aplikácia (Kalkulačka, Poznámkový blok), prípadne si možno navoliť iný program. Poznámkový blok je možné spúšťať vždy nový alebo sa bude spúšťať vždy ten istý súbor poznámkového bloku.

Oddeľovač položiek

Oddeľovač položiek oddelí položky. Oddeľovač možno umiestniť na požadované miesto pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok) v pravej časti formulára.

Pridať položku do panela nástrojovej lišty je možné po stlačení tlačidla  - otvorí sa formulár Zoznam položiek nástrojovej lišty, v ktorom stlačte tlačidlo Nový. Pridať položku tlačového výstupu do panela nástrojovej lišty možno aj po stlačení tlačidla Tlač a následne pravého tlačidla myši na danom tlačovom výstupe vo formulári Tlačové výstupy.

Nastavenia panela nástrojovej lišty sú dostupné po stlačení pravého tlačidla myši na panel nástrojovej lišty. Výberom možnosti Upraviť sa zobrazí formulár Zoznam položiek nástrojovej lišty na pridanie, resp. opravu položiek panela.

Panel nástrojovej lišty je možné aj prevziať od iného používateľa, a to:

Obnovením pôvodných nastavení sa zobrazia len predvolené položky.  

Úprava usporiadania a šírky stĺpcov tabuľky

V niektorých knihách a tabuľkách záznamov (napr. zoznam skladových kariet pri výbere položky v Pokladnici OBERON) sa môžu vyskytovať neaktualizované údaje (napr. z dôvodu práce viacerých používateľov s databázou), ktoré môžete aktualizovať klávesom F5. Bližšie informácie o použitých klávesoch a klávesových skratkách na ovládanie knihy (tabuľky) nájdete v téme Klávesové skratky.

Videonávody

K téme sú spracované videonávody Používanie filtrovOvládanie programu. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy