Pomocník systému OBERON
Ovládanie knihy (evidencie)

Základné informácie > Ovládanie programov > Ovládanie knihy (evidencie)

Táto téma Pomocníka popisuje ovládacie prvky ľubovoľnej evidencie (knihy) v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Kniha pohľadávok

Tlačidlá v spodnej časti formulára

Na spracovanie údajov v tabuľke slúžia tlačidlá umiestnené v spodnej časti knihy (evidencie). Pomocou nich je možné do knihy pridávať nové záznamy, opravovať zapísané záznamy, prípadne záznamy vymazávať. Najčastejšie tlačidlá v spodnej časti formulára:

Vlastnosti

Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár Vlastnosti, ktorý umožní používateľovi vybrať záznamy knihy, ktoré budú aktuálne zobrazené, a formu ich zobrazenia - triedenie a grafický vzhľad. Predovšetkým je to nastavenie filtrov.

Tlač

Zobrazí zoznam tlačových výstupov prislúchajúcich k danej knihe. Väčšina tlačových výstupov reaguje na nastavené filtrovacie podmienky vo vlastnostiach zobrazenia knihy a predstavuje tak veľmi mocný nástroj na získanie súčtu alebo rekapitulácie len pre aktuálne odfiltrované záznamy z knihy.

Možnosti

Poskytuje zoznam nástrojov so špeciálnymi možnosťami, ktoré môžu hromadne modifikovať alebo iným spôsobom ovplyvňovať záznamy príslušnej knihy, exportovať alebo importovať záznamy alebo umožniť komunikáciu knihy s externými zariadeniami.

Oprava

Do formulára na pridanie záznamu sa načítajú a zobrazia údaje aktuálne vybraného záznamu, aby ich bolo možné opraviť. Ak sú polia so zobrazenými údajmi neaktívne, údaje možno len prezerať. Vtedy titulkový pruh formulára na pridanie záznamu zobrazuje informáciu, prečo záznam nemožno opraviť.

Nový

Sprístupní formulár na pridanie nového záznamu do knihy. Ak kniha nemá tlačidlo Nový, záznamy v knihe tvorí program automaticky.

Vymazať

Umožnuje nevratne vymazať aktuálne vybratý záznam. OBERON môže odmietnuť vymazanie záznamu. V takom prípade poskytne informáciu, prečo nemožno záznam vymazať, prípadne čo treba urobiť, aby záznam bolo možné vymazať.

Hlavička tabuľky

Hlavička tabuľky je zoznam názvov polí (stĺpcov) tabuľky. Na pravej strane bunky v hlavičke tabuľky sú zobrazené symboly smeru triedenia a priority triedenia pre jednotlivé polia. Zapnúť/prepnúť triedenie podľa poľa a prepnúť prioritu triedenia je možné kliknutím na názov poľa. Napríklad zoznam na obrázku je triedený podľa názvu vzostupne (od A do Z). Ak je názov zhodný, triedi sa podľa kódu položky taktiež vzostupne (od 00000 do 99999).

Trojuholník v rohu bunky symbolizuje aktívnu bunku. Dvojklik na túto bunku vykoná akciu súvisiacu s danou bunkou. Napríklad, ak je trojuholník v bunke Množstvo, po dvojkliku na bunku sa zobrazí kniha Skladové pohyby danej skladovej karty. Pri dvojkliku na bunku s kancelárskou sponou (príloha) sa zobrazia Dokumenty a obrázky pripojené k danej karte. Dvojklik na neaktívnu bunku spravidla spustí opravu záznamu alebo nevykoná žiadnu akciu.

Panel na rýchle hľadanie

Pomocou panelu je možné rýchle hľadanie v tabuľke záznamov podľa zvolenej podmienky. V ľavom rozbaľovacom zozname vyberieme pole, v ktorom budeme vyhľadávať (operand). Pole vyberieme myšou alebo klávesovou skratkou ALT + podčiarknuté písmeno v názve poľa v hlavičke tabuľky. V prostrednom rozbaľovacom zozname zvolíme podmienku vyhľadávania. Do pravého rozbaľovacieho zoznamu napíšeme alebo vyberieme hľadanú hodnotu/text. Ak je rýchle hľadanie nastavené správne, môžeme hľadaný text písať okamžite po otvorení tabuľky. Na ľavej strane panelu sa nachádza tlačidlo so symbolom lievika. Ak je tlačidlo stlačené (má farebné pozadie) rýchle vyhľadávanie vyfiltruje (zobrazí) len položky vyhovujúce zadanej podmienke.

Panel nástrojovej lišty

Panel nástrojovej lišty umožnuje rýchly prístup k určitým možnostiam danej evidencie, prípadne umožnuje rýchlo zostaviť vopred definovaný tlačový výstup, pridať rýchle spustenie aplikácie Poznámkový blok, Kalkulačka a iné. Pridať položku do panela nástrojovej lišty je možné kliknutím na tlačidlo . Pridať položku do panela nástrojovej lišty je možné aj cez tlačidlo Tlač pomocou kontextovej ponuky. Nastavenie položiek nástrojovej lišty je možné pravým tlačidlom myši vedľa panelu na rýchle hľadanie. Stlačením tlačidla Upraviť sa zobrazí Zoznam položiek nástrojovej lišty. Novú položku je možné pridať pomocou tlačidla Nový. Položka nástrojovej lišty môže byť rôzneho typu:

Položka možností

Do panelu nástrojovej lišty bude pridaná položka dostupná cez tlačidlo Možnosti. Položku je možné pomenovať, či zmeniť farbu.

Tlačový výstup

Do panelu nástrojovej lišty bude pridaná položka dostupná cez tlačidlo Tlač (napríklad tlač faktúry na konkrétnu tlačiareň). Položku je možné pomenovať, pridať obrázok, či zmeniť farbu.

Aplikácia

Do panelu nástrojovej lišty bude pridaná aplikácia (Kalkulačka, Poznámkový blok), prípadne si je možné navoliť iný program. Poznámkový blok je možné púštať vždy nový alebo sa bude púštať vždy ten istý súbor poznámkového bloku.

Oddeľovač položiek

Oddeľovač položiek oddelí položky.

Panel nástrojovej lišty je možné prevziať aj od iného používateľa (len v otvorenej evidencii alebo zo všetkých evidencií). V prípade prevzatia zo všetkých evidencií, v ktorých je nástrojová lišta, budú prevzaté všetky nastavenia daného používateľa.

Obnovením pôvodných nastavení sa zobrazia len predvolené položky.  

Úprava usporiadania a šírky stĺpcov tabuľky

Šírku jednotlivých stĺpcov knihy je možné nastaviť pomocou myši. Program si zmenu zapamätá a pri opätovnom zobrazení knihy nastaví zvolenú šírku. Zmeniť šírku stĺpca je možné takto:
Kurzor myši umiestnite do záhlavia tabuľky na čiaru oddeľujúcu stĺpce, ktorú chcete posúvať. Keď sa zmení tvar kurzora na dvojitú šípku, stlačte ľavé tlačidlo myši, držte ho stlačené a posúvajte myš po podložke. Po premiestnení čiary oddeľujúcej stĺpce do požadovanej polohy uvoľnite tlačidlo myši.

Pomocou myši je tiež možné meniť poradie stĺpcov, resp. presunúť stĺpec na iné miesto v zozname. Ľavým tlačidlom myši jednoducho uchopte stĺpec a posuňte ho na pravú alebo ľavú stranu a program vám automaticky ponúkne najbližšie umiestnenie. Presunúť stĺpec je možné aj pomocou kontextovej ponuky. Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca alebo aj na údaje. V kontextovej ponuke vyberte možnosť Stĺpec. Ten obsahuje možnosti Posunúť na začiatok. vľavo, vpravo, na koniec a možnosť Obnoviť pôvodné nastavenia stĺpcov.

V niektorých knihách a tabuľkách záznamov (napr. zoznam skladových kariet pri výbere položky v Pokladnici OBERON) sa môžu vyskytovať neaktualizované údaje (napr. z dôvodu práce viacerých používateľov s databázou), ktoré môžete aktualizovať klávesom F5. Bližšie informácie o použitých klávesoch a klávesových skratkách na ovládanie knihy (tabuľky) nájdete v téme Klávesové skratky.

Videonávody

K téme sú spracované videonávody Používanie filtrov a Ovládanie programu dostupné na internetových stránkach https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/pouzivanie-filtrov/, resp. https://exalogic.sk/na-stiahnutie-oberon/ovladanie-programu/.

Všetky videonávody nájdete na stránke www.exalogic.sk v záložke Na stiahnutieVideonávody.

Príbuzné témy