Pomocník systému OBERON
Formulár Vlastnosti

Formulár Vlastnosti umožňuje pomocou filtrov vybrať záznamy knihy, ktoré budú aktuálne zobrazené, obmedziť načítanie príliš veľkého počtu záznamov a nastaviť východiskové triedenie záznamov v zozname a vzhľad zobrazenia údajov. Formulár Vlastnosti je dostupný v jednotlivých evidenciách (napr. kniha pohľadávok, záväzkov atď.) po stlačení tlačidla Vlastnosti.

Popis formulára Vlastnosti

Formulár Vlastnosti štandardne obsahuje tri záložky: Filtre, Nastavenie zoznamu a Vzhľad. V niektorých evidenciách je však dostupná aj záložka s nastaveniami špecifickými pre danú evidenciu, napr. v knihe Účtovný denník je to záložka Účtovný denník, v knihe Skladové karty záložka Skladové karty atď. Pri každom nastavení je spravidla k dispozícii aj vysvetľujúci komentár.

V záložke je dostupné nastavenie filtrovania záznamov v systéme OBERON, ktoré umožňuje v aktuálne otvorenej evidencii (knihe) zobrazovať len tie záznamy, ktoré vyhovujú zadanej podmienke, resp. podmienkam filtrovania.

Samotné filtrovanie spočíva v porovnávaní zvoleného poľa knihy (alebo inej tabuľky záznamov) so zadanou hodnotou. Metódu porovnávania určuje podmienka filtrovania.

Viac informácií je možné získať v téme Používanie filtrov.

Zobraziť rozšírené možnosti filtrov

V prípade aktivácie rozšírených možností filtrov (pozri postup v téme Používanie filtrov) má používateľ možnosť vytvoriť viac filtrov, z ktorých každý sa môže skladať z jednej alebo viacerých filtrovacích podmienok. Jednotlivé podmienky (zložky) filtra sa nastavujú rovnako ako pri základnom filtri. Po začiarknutí políčka sa na ľavej strane formulára zobrazí panel so zoznamom filtrov.

Rozšírené možnosti filtrov sú popísané nižšie.

Základný filter (bez rozšírených možností)

Použiť filter

Začiarknuté políčko určuje, ktoré podmienky (zložky) filtra sa majú použiť. V prípade, že je potrebné pozastaviť filtrovanie podľa príslušnej podmienky, stačí zrušiť začiarknutie príslušného políčka. V niektorých prípadoch program začiarknutie políčka zruší automaticky - napr. pri nesprávnom nastavení podmienky filtra (chýbajúcej hodnote).

Pole

Pole danej knihy (tabuľky záznamov), podľa ktorého budú záznamy filtrované. Rozbaľovací zoznam obsahuje zoznam polí knihy (operandy), nad ktorou sa nastavuje filter. Názvy polí sú v zozname zoradené abecedne.

Podmienka

Obsahuje zoznam operátorov na určenie filtrovacej podmienky. Obsah rozbaľovacieho zoznamu sa dynamicky prispôsobuje výberu poľa v rozbaľovacom zozname Pole.

Hodnota

Textové pole (polia), prípadne rozbaľovací zoznam, v ktorých sa uvádza hodnota (rozsah hodnôt), podľa ktorej má podmienka filtrovať záznamy.

Vymazať vybranú podmienku filtra

Stlačením tlačidla sa vymaže podmienka (zložka) filtra, ktorá je označená kurzorom.

Spôsob zlúčenia podmienok

Je možné vybrať z dvoch možností:

 • a súčasne - musia byť splnené všetky podmienky (zložky) filtra,
 • alebo - musí byť splnená aspoň jedna podmienka (zložka) filtra.

Rozšírené možnosti filtrov

Pri použití rozšírených možností filtrov (pozri postup v téme Používanie filtrov) má používateľ možnosť vytvoriť viac filtrov, z ktorých každý sa môže skladať z jednej alebo viacerých filtrovacích podmienok, ktoré sa nastavujú rovnako ako pri základnom filtri. Na rozdiel od základného filtra jednotlivé podmienky nie je možné deaktivovať, iba vymazať (stlačením tlačidla ).

Zoznam filtrov

Panel so zoznamom filtrov, ktorý sa po aktivácii rozšírených možností filtrov zobrazuje na ľavej strane formulára. Slúži na vytváranie, aktivovanie, presúvanie a vymazávanie filtrov.

 • Nový filter je možné vytvoriť pomocou tlačidla .
 • Filter sa aktivuje začiarknutím políčka pred názvom filtra.
 • Poradie filtrov je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).
 • Na odstránenie označeného filtra je určené tlačidlo .

Panel so zoznamom filtrov sa zobrazuje aj v knihe (alebo inej tabuľke záznamov), v ktorej sú nastavené rozšírené možnosti filtrov. V tomto paneli je možné filtre aktivovať začiarknutím políčka pred názvom filtra, alebo zobraziť nastavenie filtra pomocou tlačidla . V prípade potreby je možné aplikovať aj niekoľko filtrov naraz. V takom prípade je potrebné pri začiarknutí políčka ďalšieho filtra súčasne stlačiť kláves Shift.

Nastavenie filtra

Názov

Umožňuje zmeniť automaticky pridelený názov filtra. Každý filter musí mať svoj jedinečný názov.

Pre pokročilých

Umožňuje do filtrov zapracovať aj podmienku jazyka SQL. Používa sa v prípadoch, keď nestačí použiť štandardné možnosti filtrovania. V prípade zvolenia podmienky SQL sa načítavané hodnoty z databázy filtrujú podľa nastavených podmienok filtra.

Nastavenie triedenia

Zmeniť

Pre každý filter je možné nastaviť vlastné triedenie záznamov.

Niekoľko tipov na prácu s filtrami:

 • Okrem bežných filtrov systém OBERON obsahuje aj ďalší silný nástroj na prácu so záznamami, a to označovanie záznamov, pomocou ktorého je možné z príslušného zoznamu jednoducho a rýchlo vyfiltrovať vybraný okruh záznamov. Za označený záznam sa považuje ten, ktorý v prvom stĺpci knihy (tabuľky záznamov) obsahuje znak * (hviezdička). Na filtrovanie týchto záznamov slúži špeciálny typ podmienky filtra Vybrať záznamy - Len označené. Viac informácií nájdete v téme Označovanie záznamov.
 • Špeciálny typ podmienky filtra Vybrať záznamy ponúka aj ďalšie možnosti filtrovania záznamov, napr. záznamy Len neuhradené, Len uhradené, Len skladové atď.
 • V niektorých evidenciách je dostupný vstavaný filter (spravidla v ľavom paneli). Napr. v knihe Objednávky prijaté je možné takto rýchlo filtrovať doklady (Všetky, Len objednávky, Len ponuky) a stav objednávok (Všetky, Nové, Otvorené...).

Zobrazenie záznamov

Obmedzuje počet zobrazených záznamov. Veľký počet zobrazených záznamov môže mať za následok spomalenie chodu programu pri práci s konkrétnym zoznamom. Naopak, zníženie počtu záznamov môže zrýchliť jeho chod.

Vymazané záznamy

V niektorých evidenciách (napr. obchodných partnerov, pracovníkov, v knihe investičného majetku atď.) sa záznamy vymazaním hneď nevratne neodstránia, ale sa presunú do koša. Záznamy je možné z koša obnoviť, prípadne vyprázdnením koša nevratne vymazať. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.

Zobraziť aj záznamy v koši (vymazané záznamy) - v zozname budú zobrazené aj zmazané položky (prečiarknuté písmo).

Vyprázdniť kôš - stlačením tlačidla sa kôš vyprázdni, t. j. záznamy v koši sa hromadne nevratne vymažú.

Triedenie - tlačidlo Zmeniť

V zobrazenom formulári Triedenie je začiarknutím jednotlivých položiek možné určiť, podľa akých kritérií sa má zoznam triediť. Šípka so symbolom určuje smer triedenia. Prioritu triedenia možno zmeniť postranným panelom na zmenu poradia položiek v zozname, pričom čím vyššie sa položka nachádza, tým vyššiu má prioritu. Smer triedenia je možné zmeniť tlačidlom  v postrannom paneli.

Príklad: triedenie knihy Skladové karty je nastavené podľa:

 1. Skladová skupina
 2. Názov

V tomto prípade budú v zozname skladových kariet najskôr zobrazené karty prvej skladovej skupiny, ktoré budú abecedne zoradené podľa názvu. Nasledovať budú zobrazené skladové karty druhej skupiny znova zoradené podľa názvu atď.

Použiť vlastné nastavenia vzhľadu zobrazenia údajov

Umožňuje nastaviť vlastný typ a farbu písma a pozadia. Pri zmene veľkosti písma sa automaticky nastaví aj výška riadkov a šírka stĺpcov.

Použiť farebné zvýraznenie pre každý druhý riadok

Farebne odlíši každý druhý riadok tabuľky.
Príbuzné témy