Pomocník systému OBERON
Formulár Vlastnosti

Nastavenia vo formulári Vlastnosti umožňujú používateľom vybrať záznamy knihy ktoré budú aktuálne zobrazené a formu ich zobrazenia - triedenie a grafický vzhľad. Formulár Vlastnosti je dostupný v akejkoľvek knihe (napríklad kniha pohľadávok, účtovný denník) po kliknutí na tlačidlo Vlastnosti.

Filtre umožňujú zobraziť len tie záznamy knihy, alebo inej tabuľky záznamov, ktoré vyhovujú podmienke (zložke) filtra.

Spôsob filtrovania spočíva v porovnávaní zvoleného poľa knihy (alebo inej tabuľky záznamov) so zadanou hodnotou. Metódu porovnávania určuje podmienka filtrovania.

Viac informácii je možné nájsť v téme Používanie filtrov.

Rozšírené možnosti filtrov

Rozšírené možnosti filtrov dávajú používateľovi možnosť vytvoriť niekoľko filtrov z ktorých každý sa môže skladať z jednej alebo viacerých podmienok. Po začiarknutí políčka sa na pravej strane zobrazí panel Zoznam filtrov. Rozšírené možnosti filtrov sú popísané nižšie.

Základný filter (bez rozšírených možností)

Použiť filter [začiarkavacie políčko]

začiarknuté políčko určuje ktoré podmienky (zložky) filtra sa majú použiť. V prípade, že potrebujete pozastaviť filtrovanie podľa príslušného poľa, stačí zrušiť začiarknutie príslušného políčka. V niektorých prípadoch začiarknutie políčka zruší program automaticky. Napríklad ak nenastavíte podmienku filtra správne (chýbajúca hodnota).

Pole [rozbaľovací zoznam]

Obsahuje zoznam polí databázy (operand), nad ktorou sa nastavuje filter. Názvy polí sú v zozname zotriedené abecedne.

Podmienka [rozbaľovací zoznam] 

Obsahuje zoznam operátorov pre určenie filtrovacej podmienky. Obsah rozbaľovacieho zoznamu sa dynamicky prispôsobuje výberu poľa v rozbaľovacom zozname pole.

Hodnota [textové pole (polia)]

Textové pole prípadne dve textové polia alebo rozbaľovací zoznam, v ktorých sa uvádza hodnota alebo rozsah hodnôt pre ktoré bude zostavená filtrovacia podmienka.

Vymazať vybranú podmienku filtra

Vymaže podmienku (zložku) filtra, ktorá je označená kurzorom (farebne podsvietené).

Spôsob zlúčenia podmienok

a súčasne - musia byť splnené všetky podmienky (zložky filtra)

alebo - musí byť splnená aspoň jedna podmienka (zložka filtra)

Rozšírené možnosti filtrov

V prípade, žetívnych rozširených možností filtrov si používateľ vytvára niekoľko filtrov. Jednotlivé podmienky(zložky) filtra sa nastavujú rovnako, ako pri základnom filtri. Na rozdiel od základného filtra jednotlivé podmienky nie je možné deaktivovať iba vymazať.

Zoznam filtrov

Slúži vytváranie, vymazávanie, aktivovanie a presúvanie filtrov.

  • Nový filter je možné vytvoriť tlačidlom so symbolom +
  • Na odstránenie označeného filtra je určené tlačidlo so symbolom X
  • Poradie filtrov je možné zmeniť modrými šípkami meníme
  • Filter aktivujeme začiarkavacím políčkom pred názvom filtra

Panel so zoznamom filtrov sa zobrazuje aj v knihe, alebo inej tabuľke záznamov, nad ktorým sú nastavené rozšírené vlastností filtrov. V tomto paneli je možné filtre aktivovať začiarkavacím políčkom, alebo zobraziť nastavenie filtra pomocou ikonky so zelenou šípkou. Kliknutím je možne aktivovať len jeden filter naraz. Aktivovať druhý a ďalší filter je možné kliknutím so súčasným držaním klávesy Shift.

Nastavenie filtra

Názov

Umožňuje zmeniť automaticky pridelený názov filtra. Každý filter musí mať svoj jedinečný názov.

Pre pokročilých

Umožňuje do filtrov zakomponovať príkazy jazyka SQL.

Nastavenie triedenia

Zmeniť

Každý filter má nastavené svoje vlastné triedenie, ktoré je možné nastaviť pomocou tohto tlačidla.
OBERON obsahuje okrem bežných filtrov aj ďalší silný nástroj na prácu so záznamami a to označovanie záznamov. Pomocou označovania záznamov je možné z príslušného zoznamu jednoducho a rýchlo vybrať jednotlivé záznamy. Za označený záznam sa považuje ten, ktorý v prvom stĺpci knihy (zoznamu) obsahuje znak * (hviezdička). Viac informácii nájdete v téme Označovanie záznamov.

Zobrazenie záznamov

Obmedzuje počet zobrazených záznamov. Veľký počet zobrazených záznamov môže mať za následok spomalenie chodu aplikácie pri práci s konkrétnym zoznamom. Naopak zníženie počtu záznamov môže urýchliť aplikáciu.

Vymazané záznamy

V niektorých evidenciách (napr. evidencia obchodných partnerov, pracovníkov, v knihe investičného majetku atď..) sa záznamy vymazaním neodstránia, ale sa presunú do koša. Záznamy je možné z koša obnoviť, prípadne vyprázdnením koša nevratne vymazať. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.

Zobraziť aj záznamy v koši (vymazané záznamy) - v zozname budú zobrazené aj zmazané položky (preškrtnuté písmo).

Vyprázdniť kôš - stlačením tlačidla sa kôš vyprázdni. Vymazané záznamy budú definitívne hromadne vymazané.

Triedenie - tlačidlo Zmeniť

V zobrazenom formulári začiarknutím určíme podľa akých kritérií sa má zoznam triediť. Šípka so symbolom určuje smer triedenia. Prioritu triedenia meníme postranným panelom pre zmenu poradia položiek v zozname, pričom čím vyššie sa pole nachádza, tým vyššiu má prioritu. Smer triedenia zmeníme spodným tlačidlom v postrannom paneli.

Príklad: triedenie knihy Skladové karty je nastavené podľa:

  1. Skladová skupina
  2. Názov

V tomto prípade budú v zozname skladových kariet najskôr zobrazené karty prvej skladovej skupiny, ktoré budú abecedne zatriedené podľa názvu. Nasledovať budú zobrazené skladové karty druhej skupiny znova zatriedené podľa názvu atď.

V rozšírených vlastnostiach filtrov si používateľ môže definovať viacero filtrov. Jednotlivé podmienky(zložky) filtra sa nastavujú rovnako, ako v základnom filtri. Na rozdiel od základného filtra, jednotlivé podmienky nie je možné deaktivovať, ale iba vymazať.

Použiť vlastné nastavenia vzhľadu zobrazenia údajov

Umožňuje nastaviť vlasný typ a farbu písma a pozadia. Pri zmene veľkosti písma sa automaticky nastaví aj výška riadkov a šírka stĺpcov.

Použiť farebné zvýraznenie pre každý druhý riadok

Farebne odlíši každý druhý riadok tabuľky.
Príbuzné témy