Pomocník systému OBERON
Základné pojmy

Základné informácie > Ovládanie programov > Základné pojmy

Táto téma definuje základnú terminológiu a druhy objektov použité v systéme OBERON a ich názvoslovie v príslušných témach tohto Pomocníka.

Tlačidlo

Kliknutím myši na tlačidlo za začne vykonávať určitá akcia. Ak je v názve tlačidla zvýraznené písmeno (v tomto prípade T), je možné stlačiť tlačidlo kombináciou klávesov Alt+T.

Niektoré tlačidlá ponúkajú voľbu v kontextovej ponuke (čiže stlačenie tlačidla môže mať viac významov).

Textové pole

Textové pole slúži na zadanie dátumu, čísla, textu a pod. do programu pomocou klávesnice. Pomocou pravého tlačidla myši je možné zobraziť kontextovú ponuku textového poľa, v ktorej sa nachádzajú ďalšie možnosti úpravy zadanej hodnoty.

Dátum je možné zadať pomocou klávesnice alebo výberom z kalendára (klávesová skratka F3). Dnešný dátum alebo aktuálny čas je možné zadať stlačením znaku * (hviezdička). Medzi najčastejšie používané skratkové klávesy patrí + (plus jedna), ktorý povýši hodnotu v poli, prípadne - (mínus jedna), ktorý poníži hodnotu v poli.

Prepínač

Prepínač slúži na výber jednej voľby z ponúkaných možností. Pomocou myši alebo z klávesnice medzerníkom je možné označiť požadovanú voľbu. V jednom zozname prepínačov môže byť označená iba jedna voľba (v tomto prípade voľba Umožniť).

Začiarkavacie políčka

Sú podobné ako prepínač, no môžu byť začiarknuté viaceré začiarkavacie políčka súčasne, prípadne nemusí byť začiarknuté ani jedno.

Rozbaľovací zoznam

Rozbaľovací zoznam ponúka na výber z niekoľkých možností. Položku je možné vybrať pomocou myši, prípadne ju priamo zapísať pomocou klávesnice. V niektorých formulároch sa vyskytuje rozbaľovací zoznam, do ktorého nie je možné priamo zapisovať - je možné vybrať len niektorú z položiek.

Záložky

Záložky vlastne predstavujú niekoľko formulárov uložených akoby za sebou. Umožňujú umiestniť do jedného formulára väčší počet objektov (textových polí, prepínateľných volieb a pod.). Záložky je možné prepínať pomocou myši, kliknutím na príslušnú záložku, prípadne z klávesnice klávesami Ctrl+PageDown, Ctrl+PageUp.

Tlačidlo výberu

Tlačidlo s troma bodkami sa používa najčastejšie v spojení s textovým poľom, napr. zadávanie obchodného partnera. Príslušný zoznam (najčastejšie číselník) je možné otvoriť aj z klávesnice pomocou F3.

Triedenie záznamov

Triedenie záznamov je možné zmeniť postupným kliknutím na stĺpce zoznamu. Niektoré zoznamy sa môžu triediť podľa viacerých stĺpcov súčasne - poradie triedenia určuje číslo pri obrázku triedenia.

 - Triediť vzostupne (A->Z)

 - Triediť zostupne (Z->A)

Označovanie záznamov

Na označovanie záznamov slúži kláves Ins (Insert). Po stlačení tohto klávesu v otvorenej knihe sa označí aktuálny záznam. V prípade, že bol aktuálny záznam už označený, sa jeho označenie zruší. Označený záznam obsahuje znak * (hviezdička).

Hľadanie

 

Možnosť *** Hľadať kdekoľvek *** slúži na vyhľadávanie vo všetkých textových hodnotách danej evidencie (ide o tzv. fulltextové vyhľadávanie). Napríklad v obchodných partneroch je možné zadať časť číselnej hodnoty a bude sa vyhľadávať v poliach IČO, DIČ, IČ DPH a v ostatných textových hodnotách. Zároveň rýchle vyhľadávanie ignoruje mäkčene a dĺžne, napr. ak sa zadá novak, budú nájdené záznamy Ján Novák alebo aj Ján Novak.

Panel na zmenu poradia položiek zoznamu

Pomocou panelu je možné presunúť položku o riadok vyššie/nižšie alebo na začiatok/koniec zoznamu. Typickým príkladom je zoznam položiek na faktúre, ktoré je možné jednoducho posúvať vyššie či nižšie, čiže triediť. Klávesové skratky na presun na začiatok, resp. koniec zoznamu, sú CTRL+PageUp, resp. PageDown, a na presun vyššie, resp. nižšie, sú CTRL+šípka nahor, resp. nadol. 

Ponuka

Ponuka je súbor položiek v hlavnom formulári programu. Ponuka sa môže meniť v závislosti od používaných modulov, prípadne aktuálnych práv prihláseného používateľa. 

Systémový panel

Systémový panel je zobrazený v spodnej časti programu OBERON. Obsahuje tieto informácie: názov firmy, prihlásený používateľ, pripojiteľné zariadenia, rok a jazyk. Dvojklikom na meno používateľa je možné zmeniť prihláseného používateľa na iného. Kliknutím na rok je možné zmeniť účtovné obdobie. Kliknutím na jazyk je možné zmeniť jazyk programu. V prípade, že názov firmy je zobrazený červenou farbou, kliknutím na názov firmy sa zobrazia detailnejšie informácie o prekročení licenčných obmedzení.

Príbuzné témy