Pomocník systému OBERON
Základné pojmy

Základné informácie > Ovládanie programu > Základné pojmy

Táto téma definuje základnú terminológiu a druhy objektov použité v systéme OBERON a ich názvoslovie v príslušných témach tohto Pomocníka.

Tlačidlo

Kliknutím myši na tlačidlo za začne vykonávať určitá akcia. Stlačením klávesu Alt je možné zobraziť podčiarknutie písmen, ktoré sa štandardne nezobrazuje. Ak je v názve tlačidla podčiarknuté písmeno (v tomto prípade T), je možné tlačidlo stlačiť kombináciou klávesov Alt+T.

Niektoré tlačidlá ponúkajú voľbu v kontextovej ponuke (čiže stlačenie tlačidla môže mať viac významov).

Textové pole

Textové pole slúži na zadanie dátumu, čísla, textu a pod. do programu pomocou klávesnice. Pomocou pravého tlačidla myši je možné zobraziť kontextovú ponuku textového poľa, v ktorej sa nachádzajú ďalšie možnosti úpravy zadanej hodnoty.

Dátum je možné zadať pomocou klávesnice alebo výberom z kalendára (klávesová skratka F3). Aktuálny dátum alebo čas je možné zadať stlačením symbolu * (hviezdička). Medzi najčastejšie používané skratkové klávesy patrí + (plus jedna), ktorý hodnotu v poli zvýši, prípadne - (mínus jedna), ktorý hodnotu v poli zníži.

Prepínač

Prepínač slúži na výber jednej voľby z ponúkaných možností. Pomocou myši alebo medzerníka na klávesnici je možné označiť požadovanú voľbu. V jednom zozname prepínačov môže byť označená iba jedna voľba (v tomto prípade voľba Umožniť).

Začiarkavacie políčka

Sú podobné ako prepínač, no umožňujú začiarknuť viacero začiarkavacích políčok súčasne, prípadne nemusí byť začiarknuté ani jedno políčko. Výnimkou sú filtre - pri aktivovaní viacerých filtrov je potrebné pri začiarknutí ďalšieho filtra súčasne stlačiť kláves Shift.

Rozbaľovací zoznam

Rozbaľovací zoznam ponúka na výber z niekoľkých možností. Položku je možné vybrať pomocou myši, prípadne ju priamo zapísať pomocou klávesnice. V niektorých formulároch sa vyskytuje rozbaľovací zoznam, do ktorého nie je možné priamo zapisovať - je možné vybrať len niektorú z položiek.

Záložky

Záložky de facto predstavujú niekoľko formulárov uložených akoby za sebou. Umožňujú umiestniť do jedného formulára väčší počet objektov (textových polí, prepínateľných volieb a pod.). Záložky je možné prepínať pomocou myši, kliknutím na príslušnú záložku, prípadne z klávesnice kombináciami klávesov Ctrl+PageDown, Ctrl+PageUp.

Tlačidlo výberu

Tlačidlo s tromi bodkami sa spravidla používa v spojení s textovým poľom na otvorenie príslušného zoznamu (najčastejšie číselníka), napr. na výber obchodného partnera. Príslušný zoznam (číselník) je možné otvoriť aj pomocou klávesnice (F3).

Triedenie záznamov

Triedenie záznamov je možné zmeniť viacnásobným kliknutím na záhlavie stĺpcov zoznamu. Niektoré zoznamy sa môžu triediť podľa viacerých stĺpcov súčasne - prioritu triedenia určuje číslo pri obrázku triedenia.

 - Triediť vzostupne (A->Z)

 - Triediť zostupne (Z->A)

Označovanie záznamov

Na označovanie záznamov slúži kláves Ins (Insert). Po stlačení uvedeného klávesu sa v otvorenej knihe označí aktuálny záznam. V prípade, že je aktuálny záznam už označený, toto označenie sa zruší. Označený záznam obsahuje symbol * (hviezdička).

Hľadanie

 

Možnosť *** Hľadať kdekoľvek *** slúži na vyhľadávanie vo všetkých textových hodnotách danej evidencie (ide o tzv. fulltextové vyhľadávanie). Napr. v evidencii obchodných partnerov je možné zadať časť číselnej hodnoty a bude sa vyhľadávať v poliach IČO, DIČ, IČ DPH a v ostatných textových hodnotách. Zároveň rýchle vyhľadávanie ignoruje mäkčene a dĺžne, napr. ak sa zadá novak, vyhľadajú sa záznamy Ján Novák alebo aj Ján Novak.

Panel na zmenu poradia položiek zoznamu

Pomocou panela je možné presunúť položku o riadok vyššie/nižšie alebo na začiatok/koniec zoznamu. Typickým príkladom je zoznam položiek na faktúre, ktoré je možné jednoducho posúvať vyššie či nižšie, čiže triediť. Klávesové skratky na presun na začiatok, resp. koniec zoznamu, sú CTRL+PageUp, resp. PageDown, a na presun vyššie, resp. nižšie CTRL+šípka nahor, resp. nadol.

Ponuka

Ponuka je súbor položiek v hlavnom formulári programu. Ponuka sa môže meniť v závislosti od používaných modulov, prípadne aktuálnych práv prihláseného používateľa.

Systémový panel

Systémový panel sa zobrazuje v spodnej časti programu OBERON. Obsahuje tieto informácie: názov firmy, prihlásený používateľ, pripojiteľné zariadenia, rok a jazyk. Dvojklikom na meno používateľa možno zmeniť prihláseného používateľa na iného. Kliknutím na rok je možné zmeniť účtovné obdobie. Kliknutím na jazyk je možné zmeniť jazyk programu. V prípade, že sa názov firmy zobrazuje červenou farbou, kliknutím na názov firmy sa zobrazia detailnejšie informácie o prekročení licenčných obmedzení.

Rozdeľovacia lišta

Pomocou rozdeľovacej lišty je možné zobraziť a opätovne skryť (stlačením ovládacieho tlačidla s trojuholníkom) vybrané sekcie v niektorých evidenciách (napr. kategórie v evidencii skladových kariet alebo zónu udalostíPokladnici OBERON, pri tvorbe dokladu typu faktúra, výdajka a pod.).

Príbuzné témy