Pomocník systému OBERON
Klávesové skratky

Základné informácie > Ovládanie programu > Klávesové skratky

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľadnú tabuľku klávesových skratiek v systéme OBERON. Ide o klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré slúžia na jednoduchšie a rýchlejšie ovládanie niektorých funkcií programu.

Všeobecné klávesy

Presunúť sa do ďalšieho poľa    TAB
Presunúť sa do predchádzajúceho poľa SHIFT + TAB
Zatvorenie formulára ESC
Vybrať pole s podčiarknutým písmenom v názve alebo stlačiť tlačidlo s podčiarknutým písmenom v názve  ALT + písmeno
(stlačením klávesu ALT je možné zobraziť podčiarknutie písmen, ktoré sa štandardne nezobrazuje)
Zmena šírky stĺpcov v grafických prehľadoch CTRL + koliesko myši
Nastavenie systémového dátumu *

Klávesy na ovládanie otvorenej knihy

Presun na predchádzajúci záznam šípka nahor
Presun na nasledujúci záznam šípka nadol
Presun na predchádzajúcu obrazovku PageUp
Presun na nasledujúcu obrazovku PageDown
Presun na prvý záznam CTRL + Home
Presun na posledný záznam CTRL + End
Otvorenie (zobrazenie) záznamu vo formulári medzerník
Rýchle zobrazenie obrázka skladovej karty SHIFT + medzerník
Presun položky na dokladoch vpravo CTRL + SHIFT + šípka vpravo
Presun položky na dokladoch vľavo CTRL + SHIFT + šípka vľavo
Kopírovanie záznamu (napr. faktúry) CTRL + C
Prilepiť záznam (napr. faktúru) CTRL + V
Väzby dokumentu CTRL + W

Klávesy na označovanie záznamov

Označenie (zrušenie označenia) aktuálneho záznamu  Insert 
Označenie záznamov v zozname CTRL + Plus
Zrušenie označenia záznamov v zozname CTRL + Mínus
Invertovanie výberu CTRL + /

Klávesy na ovládanie jednoduchého formulára

Oprava záznamu medzerník
Vymazanie záznamu Del

Iné klávesové skratky

Otvorenie zoznamu (číselníka) F3
Vloženie textu z položky do predmetu faktúry P
Prepočet súm medzi poľami s rekapituláciou dokladu - vypnutie* CTRL + SHIFT + N
Prepočet súm medzi poľami s rekapituláciou dokladu - zapnutie* CTRL + SHIFT + R
Aktualizovanie zoznamu s údajmi - tzv. Refresh F5
Tlač F7
Pomocník F1

Špeciálne klávesové skratky

Spustenie analytickej konzoly Hlásenia programu CTRL + ALT + SHIFT + F12
Spustenie Editora jazykov CTRL + ALT + SHIFT + F11

* - umožňuje vypnúť/zapnúť prepočet súm medzi poľami v Knihe pohľadávok v module Účtovníctvo (podvojné alebo jednoduché účtovníctvo). Bližšie informácie nájdete v téme Zaevidovanie faktúry - záväzku, prípadne v téme Vystavenie faktúry - pohľadávky.

V systéme OBERON sa vyskytujú aj ďalšie klávesové skratky. Sú uvedené v niektorých ponukách a umiestnené hneď za názvom ponuky, prípadne sú zobrazené v názve možnosti, napr. Zapísať do hromadného príkazu na úhradu (Ctrl + I).
Príbuzné témy