Pomocník systému OBERON
Vystavenie faktúry - pohľadávky

Fakturácia > Začíname pracovať > Vystavenie faktúry - pohľadávky

Knihe pohľadávok účtovná jednotka eviduje svoje pohľadávky voči obchodným partnerom, je v nej možné pridávať nové faktúry alebo vystavené dobropisy. Pridať nový zápis do knihy pohľadávok je možné nasledujúcim spôsobom:

Postup vytvorenia faktúry

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zvoľte spôsob vytvorenia novej pohľadávky. Pohľadávku je možné vytvoriť z iného dokladu (inej faktúry, príjemky alebo výdajky, objednávky). Iný spôsob vytvorenia dokladu môže byť Importovať zo súboruReklamácia/servisÚlohy a udalosti alebo zo záznamov z modulu Hotelová recepcia (ubytovanie, rezervácia, hotelový účet, poskytnutá služba).
  3. Ďalej v sprievodcovi zvoľte Typ dokladu - druh pohľadávky, implicitne typ dokladu program nastavuje na Faktúra, ďalšie možnosti sú Faktúra na zálohuFaktúra v CM, Iná pohľadávka, Dobropis, Dobropis v CM, Zálohová faktúra, Zálohová faktúra v CM.
  4. V ďalšom kroku zadajte Obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu (F2) alebo podľa IČO (Shift+F2).
  5. Po dokončení sprievodcu sa otvorí formulár Pohľadávka.
  6. Do faktúry je potrebné zapísať jej povinné náležitosti, ako formu úhrady, dátum vystavenia, dátum splatnosti, zapísať položky faktúry a pod.
  7. Pridať novú položku do dokladu je možné cez záložku Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (Skladové karty) alebo neskladové - nastavenie sa nachádza pod zoznamom položiek. Tlačidlom Zoznam neskladových položiek (číselník), ktoré sa nachádza za názvom položky dokladu, je možné vyvolať ponuku všetkých neskladových položiek. Neskladové položky slúžia na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné cez tlačidlo Možnosti (napr. zadávanie zľavy).
  8. Zápis potrebných náležitostí faktúry ukončite tlačidlom OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra.

Pri vytváraní nového dokladu (pohľadávky, záväzku, príjemky, výdajky) je možné obchodného partnera vyhľadať podľa názvu alebo IČO. Po zadaní názvu (F2) alebo IČO (Shift+F2) stlačte klávesovú skratku alebo vyberte z kontextovej ponuky záznamov položku Vyhľadať na internete podľa názvu (IČO).

Obrázok č. 1: Sprievodca pri vytváraní nového dokladu - vyhľadanie podľa názvu obchodného partnera

Ďalšie informácie

Na vystavenej faktúre sa DPH vypočítava pri každej jednej položke dokladu. Vypočítaná suma DPH z tejto položky sa následne zaokrúhli. V rekapitulácii súm tohto dokladu sa suma DPH potom uvádza ako súčet vypočítaných a zaokrúhlených súm DPH z jednotlivých položiek. Bližšie informácie o výpočte DPH nájdete v téme Výpočet súm na doklade, prípadne v téme Výpočet DPH na doklade.
Príbuzné témy