Pomocník systému OBERON
Vystavenie faktúry - pohľadávky

Fakturácia > Začíname pracovať > Vystavenie faktúry - pohľadávky

Táto téma Pomocníka obsahuje postup vystavenia faktúry - pohľadávky spolu s ďalšími doplňujúcimi informáciami.

Postup vytvorenia faktúry

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vytvorenia novej pohľadávky. Pohľadávku je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z výdajky, objednávky, inej faktúry alebo príjemky), prípadne je možné použiť iný spôsob vytvorenia dokladu (import zo súboru, z Evidencie reklamácie a servisu, z knihy Úlohy a udalosti alebo zo záznamov v module Hotelová recepcia - rezervácia, ubytovanie, hotelový účet, poskytovaná služba).
  3. Ďalej v sprievodcovi zvoľte prevádzku (v prípade členenia na prevádzky) a typ dokladu - prednastaveným typom je Faktúra. Ak doklad bude obsahovať len skladové položky, začiarknite pole Skladový doklad (položky zo skladu).
  4. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  5. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
  6. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
  7. Pridať novú položku do dokladu je možné v záložke Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (skladové karty) alebo neskladové - nastavenie sa nachádza pod zoznamom položiek (rovnaké ako v sprievodcovi - pozri bod č. 3). Stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza za názvom neskladovej položky dokladu, je možné otvoriť Zoznam neskladových položiek (číselník), ktorý slúži na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti (napr. zadávanie zľavy).
  8. Podľa potreby zadajte text pred, resp. za položkami. Najčastejšie používané texty vo vystavených faktúrach (pred položkami, za položkami atď.) je možné preddefinovať, prípadne už zadané texty upravovať alebo mazať. Viac informácií v téme Texty dokladov.
  9. Zápis údajov potvrďte stlačením tlačidla OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra - pohľadávka.

Ďalšie informácie

Príbuzné témy