Pomocník systému OBERON
Skladové karty

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Skladové karty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Skladové karty v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Jednoznačný identifikátor skladovej karty

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú skladovú kartu je možné pomocou formulára Skladová karta. Postup vytvorenia skladovej karty je popísaný v téme Založenie skladovej karty.

Cenotvorba

V systéme OBERON je možné pracovať s týmito druhmi cenotvorby:

Farebné odlíšenie záznamov

Skladová karta môže byť zobrazená rôznou farbou v závislosti od stavu, v ktorom sa nachádza.

Farba skladovej karty Popis
čierna farba normálna skladová karta
prečiarknuté písmo neaktívna skladová karta
svetlo sivá farba dočasne nedostupná skladová karta (klávesová skratka F6)
fialová farba skladová karta, na ktorú sa uplatňuje pravidlo rozšírenej cenotvorby

 V zozname skladových kariet sú položky, pri ktorých zostatkové množstvo kleslo pod minimálne množstvo, zvýraznené - množstvo sa zobrazuje tučným písmom.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť skladové pohyby skladovej karty

Zobrazia sa skladové pohyby danej skladovej karty, t. j. záznamy o jej príjme alebo výdaji. Ponuka skladové pohyby sa dá zobraziť aj dvojklikom na pole Množstvo. Zoznam všetkých skladových pohybov je dostupný z ponuky SkladSkladové pohyby.

Zobraziť predajné ceny rozšírenej cenotvorby

Otvorí sa formulár Dostupné pravidlá rozšírenej cenotvorby so zoznamom všetkých pravidiel rozšírenej cenotvorby, ktoré platia pre danú skladovú kartu (aj také, ktoré budú platiť v budúcnosti a v súčasnosti ešte nie sú platné). Jedna skladová karta môže figurovať vo viacerých pravidlách. Cena skladovej položky môže byť zobrazená modrou alebo fialovou farbou, pričom fialovou farbou je zobrazená cena položky v pravidle so začiarknutou možnosťou Položku dokladu považovať za akciovú (záložka Ostatné), modrou farbou cena položky v rámci štandardného pravidla rozšírenej cenotvorby. To, ktoré pravidlo sa použije, závisí od viacerých podmienok, napr. od priority pravidla (uplatní sa pravidlo s vyšším číslom priority), položky označené ako akciové majú prednosť pred štandardnými pravidlami (t. j. pravidlá s cenami položiek fialovou farbou majú prednosť pred pravidlami s cenami položiek modrou farbou). Pravidlá sa nastavujú v ponuke SkladPravidlá rozšírenej cenotvorby. Ďalšie informácie o rozšírenej cenotvorbe získate v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.

Označiť položku za dočasne nedostupnú F6

V prípade vypredania niektorej položky, resp. jej nedostupnosti u dodávateľa je možné v OBERON-e danú skladovú kartu označiť ako dočasne nedostupnú. Po označení sa bude cena danej položky v aplikácii zobrazovať sivou farbou a položku nebude možné objednať. Nastavenie sa používa hlavne pri elektronickom jedálnom lístku, resp. objednávaní nápojov a jedál priamo hosťami pri stole (OBERON eMenuLUKUL - nielen mobilný čašník), aby hosť videl, ktorú položku nie je možné objednať.

Prepočet obstarávacích cien a výnosov

Opätovne prepočíta obstarávacie ceny na všetkých skladových kartách v danom sklade a výnosy v skladových pohyboch. Bližšie informácie nájdete v téme Prepočet obstarávacích cien a výnosov.

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname (ak je použitý filter, zmeny sa vykonajú len na vyfiltrovaných kartách). Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto pred ich spustením odporúčame vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať dvojakým spôsobom:

Hromadné zmeny kategórií

Funkcia umožňuje hromadne zmeniť kategórie skladových kariet. Kategórie budú zmenené len skladovým kartám, ktoré sú aktuálne načítané v evidencii. Výber je možné zúžiť vybratím možnosti zmeny len označených skladových kariet. Funkcia umožňuje hromadne zadať nové kategórie, pridať kategóriu k existujúcim, odstrániť alebo nahradiť existujúcu kategóriu alebo nastaviť hlavnú kategóriu.

Hromadná zmena sadzieb DPH

Funkcia umožňuje hromadne zmeniť sadzbu DPH z konkrétnej pôvodnej hodnoty na novú, pričom umožňuje zachovať predajné ceny s DPH alebo bez DPH (ak chcete zachovať pôvodnú predajnú cenu na skladovej karte, zvoľte možnosť Zachovať predajné ceny s DPH). Aplikuje sa na položky zobrazené v knihe Skladové karty (rešpektuje filter) v aktuálne zvolenom sklade, alebo hromadne na všetky skladové karty vo všetkých skladoch.

Hromadné precenenie

Umožňuje zmeniť predajné ceny na skladových kartách v danom sklade. Funkcia obsahuje sprievodcu, ktorý používateľa podrobne oboznámi s príslušnými možnosťami a nastaveniami. Zmeny sa aplikujú na položky zobrazené v knihe Skladové karty (ak je použitý filter, zmeny sa vykonajú len na vyfiltrovaných kartách).

Hromadné zmeny dodávateľov

Funkcia umožňuje hromadne pridať alebo upraviť dodávateľov na vybraných skladových kartách. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého vyberte spôsob vykonania hromadnej zmeny:

Hromadne zameniť zložku výrobkov alebo receptúr

Funkcia umožňuje v zložení výrobkov alebo receptúr hromadne zameniť jednu zložku za inú, napr. Syr tvrdý hromadne zameniť za Syr Parmezán. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého vyberiete zložku, ktorú chcete zameniť, a novú zložku. Nová zložka musí mať vytvorenú skladovú kartu.

Prepočet predajných cien

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné prepočítať predajné ceny. Prepočet sa aplikuje len na skladové karty s tvorbou predajných cien pomocou navýšenia: v prípade, že je predajná cena závislá od obstarávacej (navýšenie v percentách alebo v €) a táto sa zmení, funkcia aktualizuje predajné ceny. Prepočet sa aplikuje na položky v knihe Skladové karty (rešpektuje filter).

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

V prípade on-line internetového obchodu (s priamym prístupom) je možné zaslať požiadavku na spustenie úlohy manuálne. Požiadavka sa zašle do programu OBERON Center, ktorý následne zvolenú úlohu (export skladových položiek) asynchrónne vykoná.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import záznamov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Import skladových kariet

Funkcia umožňuje importovať do skladu nové skladové položky z iného skladu tej istej firmy, z inej firmy, prípadne zo súboru typu XLSX (aj v cudzom jazyku) alebo XML. Importovaním sa rozumie vytvorenie nových skladových kariet, pričom je možné naimportovať aj počiatočné stavy na kartách - program automaticky vytvorí príjemku typu počiatočný stav. Bližšie informácie nájdete v téme Import skladových kariet.

Import (len aktualizácia) predajných cien

Funkcia umožňuje aktualizovať predajné ceny na skladových kartách aktuálne zvoleného skladu. Ceny je možné importovať z iného skladu tej istej firmy, z inej firmy, alebo zo súboru typu XLSX (aj v cudzom jazyku). Importovaním sa rozumie nahradenie (aktualizovanie) existujúcich predajných cien vo zvolených cenových hladinách novými predajnými cenami, pričom ostatné parametre ostanú zachované. Bližšie informácie nájdete v téme Import predajných cien.

Import (len aktualizácia) údajov na skladovej karte zo súboru typu XLSX

Pomocou tohto sprievodcu je možné  aktualizovať údaje na skladových kartách pomocou importu zo súboru typu XLSX (a to aj v cudzom jazyku). Import (aktualizovanie) údajov sa najčastejšie využíva na hromadnú aktualizáciu vybraných údajov skladovej karty z centrály alebo inej pobočky danej firmy a pod. Rozsah importovaných údajov určuje importovaný súbor.

Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX, ktorý je možné získať pomocou Správcu doplnkov. Bližšie informácie nájdete v téme Import údajov zo súboru typu XLSX.

Automatické vytvorenie kategórií skladových kariet

Funkcia umožní automaticky vytvoriť stromovú štruktúru kategórií skladových kariet v danom sklade podľa údajov na skladových kartách. Je možné zvoliť nasledujúce spôsoby vygenerovania kategórií:

Vytvorenie skladových kariet z pokladnice

Funkcia umožňuje importovať do skladu nové skladové položky vytvorené z tovarových položiek PLU naprogramovaných v registračnej pokladnici používanej v režime off-line. Importovaním sa rozumie vytvorenie nových skladových kariet, pričom po naimportovaní je zostatok na týchto kartách vždy nulový a nie sú na nich vytvorené žiadne pohyby. Viac informácií získate v téme Vytvorenie skladových kariet z pokladnice.
Ak opravujete skladovú kartu, môžete opraviť aj pomenovanie (názov skladovej karty). Po uložení zmien program vykoná aktualizáciu názvu prípadne iného parametra vo všetkých súvisiacich pohyboch k tejto skladovej karte. Ak chcete zmeniť pomenovanie skladovej karty, ku ktorej sú už vytvorené pohyby, mali by ste nanajvýš upresniť názov skladovej karty, ale nie ju premenovať na niečo úplne iné. Napr. Cukor môžete zmeniť na Cukor kryštálový, ale nie napr. na Pivo. Ak budete porušovať túto konvenciu, tak váš sklad už nebude skladom. Nesmiete v jednom účtovnom roku použiť to isté číslo skladovej karty pre dva rôzne tovary.
Príbuzné témy