Pomocník systému OBERON
Skladové karty

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Skladové karty

Základné informácie

Ďalšie informácie

Farba skladovej karty Popis
čierna farba normálna skladová karta
prečiarknuté písmo neaktívna skladová karta
svetlo sivá farba dočasne nedostupná skladová karta (klávesová skratka F6)
fialová farba skladová karta, na ktorú sa uplatňuje pravidlo rozšírenej cenotvorby

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť skladové pohyby skladovej karty

Otvorí sa kniha skladové pohyby, v ktorej je možné prezerať príjem alebo výdaj skladovej karty. Ponuka skladové pohyby sa dá zobraziť aj dvoklikom na pole Množstvo. Zoznam všetkých skladových pohybov je dostupný z ponuky SkladSkladové pohyby.

Zobraziť predajné ceny rozšírenej cenotvorby

Zobrazia sa všetky pravidlá rozšírenej cenotvorby, ktoré platia pre danú skladovú kartu (aj také, ktoré budú platiť v budúcnosti a v súčasnosti nie sú platné). Pravidlá môžu byť zobrazené modrou alebo fialovou farbou, pričom fialovou farbou sú zobrazené pravidlá označené ako akciové, modrou štandardné pravidlo rozšírenej cenotvorby. Uplatnenie pravidiel označených ako akciové (fialová farba) bude uprednostnené pred štandardným pravidlom (modrá farba).

Prepočet obstarávacích cien a výnosov

Opätovne prepočíta obstarávacie ceny a výnosy na všetkých skladových kartách v danom sklade.  Bližšie informácie nájdete v téme Prepočet obstarávacích cien a výnosov.

Hromadné zmeny

Pomocou tejto funkcie je možné hromadne zmeniť vybrané parametre (atribúty) položiek zoznamu skladových kariet. Funkcia obsahuje sprievodcu, ktorý používateľa podrobne oboznámi s možnosťami a nastavením funkcie. Je aplikovaná na položky zobrazené v knihe Skladové karty (ak je použitý filter, zmeny vykoná na vyfiltrovaných kartách).

Spôsoby vykonania hromadných zmien

Hromadná zmena sadzieb DPH

Funkcia umožňuje hromadne zmeniť sadzbu DPH z konkrétnej pôvodnej hodnoty na novú. Umožňuje zachovať predajné ceny s DPH, alebo bez DPH. Aplikuje sa na položky zobrazené v knihe Skladové karty (rešpektuje filter) pre aktuálny sklad, alebo hromadne na všetky skladové karty vo všetkých skladoch. Ďalším krokom sprievodcu je možnosť uložiť pôvodnú cenu s DPH do inej cenovej hladiny. Tým sa na skladovej karte môže nachádzať aktuálna a aj pôvodná cena tovaru. Toto je možné využiť na tlač štítkov alebo etikiet, kde sa okrem aktuálnej ceny môže uviesť aj pôvodná cena pred zmenou DPH.

Hromadné precenenie

Funkcia umožňuje  zvýšiť/znížiť, prípadne pevne nastaviť navýšenie na výpočet predajných cien v cenovej hladine. Funkcia obsahuje sprievodcu, ktorý používateľa podrobne oboznámi s možnosťami a nastavením funkcie. Aplikuje sa na položky zobrazené v knihe Skladové karty (ak je použitý filter, zmeny vykoná na vyfiltrovaných kartách).

Hromadné zmeny dodávateľov na skladových kartách

Funkcia umožňuje hromadne pridať alebo upraviť dodávateľov vybraným skladovým kartám. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého vyberiete spôsob vykonania hromadnej zmeny:

Hromadne zameniť zložku výrobkov alebo receptúr

Funkcia umožňuje v zložení výrobkov alebo receptúr hromadne zameniť jednu zložku za inú, napr. Syr tvrdý hromadne zameniť za Syr Parmezán. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého vyberiete zložku, ktorú chcete zameniť, a novú zložku. Nová zložka musí mať vytvorenú skladovú kartu.

Prepočet predajných cien

Funkcia prepočíta predajné ceny. V prípade, že je predajná cena závislá od obstarávacej (navýšenie v percentách alebo v EUR) a táto sa zmení, funkcia aktualizuje predajné ceny. Funkcia obsahuje sprievodcu. Aplikuje sa na položky zobrazené v knihe Skladové karty (rešpektuje filter).

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

V prípade internetového obchodu typu on-line (OBERON komunikuje priamo s internetovým obchodom) je možné zaslať požiadavku na spustenie úlohy manuálne. Komunikácia s internetovým obchodom je obsiahnutá v programe OBERON Center.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import záznamov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Import skladových kariet

Funkcia umožňuje importovať do skladu nové skladové položky z iného skladu tej istej firmy, z inej firmy, alebo zo zošita MS Excel. Importovaním sa rozumie vytvorenie nových skladových kariet, pričom je možné naimportovať aj počiatočné stavy na kartách - program automaticky vytvorí príjemku typu počiatočný stav. Bližšie informácie nájdete v téme Import skladových kariet.

Import nových predajných cien

Funkcia umožňuje aktualizovať predajné ceny na skladových kartách. Ceny je možné importovať z iného skladu tej istej firmy, z inej firmy, alebo zo zošita MS Excel. Importovaním sa rozumie nahradenie (aktualizovanie) existujúcich predajných cien vo zvolených cenových hladinách novými predajnými cenami, pričom ostatné parametre ostanú zachované. Bližšie informácie nájdete v téme Import nových predajných cien.

Import (aktualizácia) údajov na skladovej karte z Excelu

Pomocou tohto sprievodcu je možné  aktualizovať údaje na skladových kartách pomocou importu zo súboru typu XSLT (Microsoft Excel). Import (aktualizovanie) údajov sa najčastejšie využíva na hromadnú aktualizáciu vybraných údajov skladovej karty z centrály alebo inej pobočky danej firmy a pod. Rozsah importovaných údajov určuje importovaný súbor.

Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX, ktorý je možné získať pomocou Správcu doplnkov.

Automatické vytvorenie kategórií skladových kariet

Funkcia umožní automaticky vytvoriť stromovú štruktúru kategórií skladových kariet. Stromovú štruktúru je možné vygenerovať napr. po importe skladových kariet z inej databázy. Nové kategórie je taktiež možné automaticky vytvoriť z ďalších polí skladovej karty, napr. zo skladovej skupiny, umiestnenia, dodávateľa a pod.

Import skladových kariet z registračnej pokladnice

Funkcia umožňuje importovať do skladu nové skladové položky vytvorené z PLU naprogramovaných v registračnej pokladnici. Importovaním sa rozumie vytvorenie nových skladových kariet, pričom po naimportovaní je zostatok na týchto kartách vždy nula a nie sú na nich vytvorené žiadne pohyby. Viac informácií získate v téme Vytvorenie skladových kariet z pokladnice.

Označiť položku za dočasne nedostupnú F6

Skladová karta bude označená za dočasne nedostupnú, napr. z dôvodu jej nedostupnosti u dodávateľa. Skladová karta bude označená sivou farbou. Nastavenie sa používa hlavne pri elektronickom jedálnom lístku, resp. objednávaní nápojov a jedál priamo hosťami pri stole (OBERON eMenumobilný čašník), aby hosť videl, ktorú položku nie je možné objednať.
Ak opravujete skladovú kartu, môžete opraviť aj pomenovanie (názov skladovej karty). Po uložení zmien program vykoná aktualizáciu názvu prípadne iného parametra vo všetkých súvisiacich pohyboch k tejto skladovej karte. Ak chcete zmeniť pomenovanie skladovej karty, ku ktorej sú už vytvorené pohyby, mali by ste nanajvýš upresniť názov skladovej karty, ale nie ju premenovať na niečo úplne iné. Napríklad Cukor môžete zmeniť na Cukor kryštálový, ale nie napríklad na Pivo. Ak budete porušovať túto konvenciu, tak váš sklad už nebude skladom. Nesmiete v jednom účtovnom roku použiť to isté číslo skladovej karty na dva rôzne tovary.
Príbuzné témy